Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 5. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XVII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.05.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6928 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
3.03 Návrh na zrušení usnesení
3.04 Návrh na vydání Změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
3.05 Žádost o odkoupení bytu
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města za rok 2011
6.02 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012 
6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.04.2012
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6928 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6928 – trvalý travní porost o výměře 14.240 m2 (dle GP č. 4685-22/2012 část označena jako p. p. č. 6928/2) v k. ú. Varnsdorf Kynologickému klubu Varnsdorf, zastoupeným předsedou klubu panem S. H. za cenu 258.360 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy, s předkupním právem ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


3.02Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 52/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 3240 – trvalý travní porost o výměře 494 m2, na část p. p. č. 3241 – ostatní plocha, komunikace o výměře 47 m2 a p. p. č. 3239 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 vše v k. ú. Varnsdorf (dle GP č. 3831-2/2007 části označeny jako 3240/3 a 3241/3) s manžely I. a P. H. s tím, že kupní cena bude stanovena na 500,- Kč/m2 a kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

3.03 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 53/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 16/2012/2 ze dne 23.02.2012.

3.04 Návrh na vydání Změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 54/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat územně plánovací dokumentaci - Změnu č. 10 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf - formou opatření obecné povahy.

3.05 Žádost o odkoupení bytu
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování) a (výsledky hlasování)

4. Zprávy výboru ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Různé
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Finanční záležitosti

6.01 Závěrečný účet města za rok 2011  (výsledky hlasování)
Usnesení č. 55/2012/1 
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2011 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 55/2012/2
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 55/2013/3
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 1,1 mil. Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

6.02 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012 
Usnesení č. 56/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2012 dle předloženého návrhu.

6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.04.2012
Usnesení č. 57/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 4. 2012.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 58/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                               místostarosta města

Předseda návrhové komise: