Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 5. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.05.2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4925 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 382/12 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na (ne) uplatnění předkupního práva
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 919 a 920/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2015
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2015
3.03 Změna zřizovací listiny Nemocnice Varnsdorf p. o.
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016
4.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4569/1 – trvalý travní porost o výměře 2.506 m2 v k. ú. Varnsdorf panu T. S. za kupní cenu 501.200 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 501.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3648 – trvalý travní porost o výměře 881 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 3648/5) panu T. T. a paní I. M. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 176.200 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 176.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3648 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 52/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3648 – trvalý travní porost o výměře 1.020 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 3648/3) manželům M. a L. P. za kupní cenu 204.000 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 204.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4925 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4925 – zahradu o výměře 52 m2 v k. ú. Varnsdorf (dle vypracovaného geometrického plánu je část označena jako p. p. č. 4925/2) panu Z. S. za kupní cenu 5.200 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 382/12 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 382/12 - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 22 m2 k. ú. Varnsdorf za cenu 4.400 Kč paní Z. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na neuplatnění předkupního práva
Usnesení č. 55/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neuplatnit předkupní právo na p. p. č. 5358 a p. p. č. 5357 v k. ú. Varnsdorf a podat návrh na Katastrální úřad na výmaz předkupního práva z předmětných pozemků.

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 919 a 920/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 56/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 919 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 298 m2 a p. p. č. 920/1 – ornou půdu o výměře 1.532 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. J. a Ing. J. P. za kupní cenu 549.000 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 549.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.08 Směrnice pro zadávání veřejných zakázekmalého rozsahu městem Varnsdorf
Usnesení č. 57/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf dle pozměněného návrhu.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2015
Usnesení č. 58/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2015.

3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2015
Usnesení č. 59/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2015.

3.03 Změna zřizovací listiny Nemocnice Varnsdorf p.o.
Usnesení č. 60/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf, dle předloženého návrhu.

4. Finanční záležitosti

4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016
Usnesení č. 61/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

4.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016
Usnesení č. 62/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 63/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                       JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                        místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Jaroslav Tomášek