Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 5. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.04.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 7475 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na nabytí p. p. č. 6553/2 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Záměr výstavby komerčního obchodního centra a vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na náhradu za restituční nároky (duplicita vlastnictví)
3.05 Žádost o odkoupení bytu
3.06 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
3.07 Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva kontrolního výboru č. 01/2012
5. Různé
5.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
5.02 Zahájení rekonstrukce budovy muzea č. p. 415 ve Varnsdorfu
5.03 Zastoupení města v obchodní společnosti
6. Finanční záležitosti
6.01 Schválení použití výtěžku z VHP
6.02 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012 
6.03 Návrh REGIA a.s. na snížení či prominutí dlužných úroků z prodlení z plateb nájemného pana Dušana Fuxy
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 7475 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7475 – zahradu o výměře 74 m2 (dle GP č. 4656-259/2011 část označena jako p. p. č. 7475/2) v k. ú. Varnsdorf manželům V. a E. M. za cenu 14.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na nabytí p. p. č. 6553/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 40/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 6553/2 – ostatní plochu, komunikaci o výměře 175 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 18.375 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

3.03 Záměr výstavby komerčního obchodního centra a vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neschválit záměr výstavby obchodního centra na pozemcích p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf.

3.04 Návrh na náhradu za restituční nároky (duplicita vlastnictví)
Usnesení č. 42/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyplatit náhradu za duplicitu vlastnictví k pozemkům p. č. 1519/140, p. č. 1519/168, p. č. 1519/149 a p. č. 1519/21 v k. ú. Varnsdorf částku 30.600 Kč Z. N. a částku 30.600 Kč J. Z. ml. (celkem 61.200,-Kč). Tato náhrada bude splatná poté, co restituenti požádají ohledně uvedených parcel o zastavení restitučního řízení.

3.05 Žádost o odkoupení bytu
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

3.06 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
Usnesení č. 43/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.07 Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 44/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování projektu „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ v letech 2013-2016 dle předloženého návrhu.

4. Zprávy výboru ZM

4.01 Zpráva kontrolního výboru č. 01/2012
Usnesení č. 45/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru a ukládá starostovi města přijmout na OSMI opatření ke zjednání nápravy.

5. Různé

5.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.02 Zahájení rekonstrukce budovy muzea č. p. 415 ve Varnsdorfu
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.03 Zastoupení města v obchodní společnosti
Usnesení č. 46/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti a.s. pana Ing. Josefa Poláčka s platností pro volební období 2012 – 2016.

6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití výtěžku z VHP
Usnesení č. 47/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 140.351,32 Kč na příspěvky v rámci Grantového programu města.

6.02 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012 
Usnesení č. 48/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012 dle předloženého návrhu.

6.03 Návrh REGIA a.s. na snížení či prominutí dlužných úroků z prodlení z plateb nájemného pana D. F.
Usnesení č. 49/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prominout úroky z prodlení plateb nájemného ve výši 400.000 Kč dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 50/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

MARTIN LOUKA                                               KAREL DUBSKÝ
starosta města                                              místostarosta města

Předseda návrhové komise: