Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

30. 5. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 29.5.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Pověření 2. místostarosty zastupováním starosty města
3.02 Návrh na rozšíření vedení Města Varnsdorf o funkci 3. místostarosty
3.03 Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. za rok 2007 
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 7486/1 a p.p.č. 7486/2 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4330/1 a části p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 646/2 v k.ú. Studánka u Rumburku
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 656/2 a p.p.č. 659/2 v k.ú. Studánka u Rumburku
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1058 v k.ú. Studánka u Rumburku
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 3205 v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 3224 a p.p.č. 3225 v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 1092/1 a p.p.č. 1094/3 v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.10 Návrh na směnu pozemků
5.11 Návrh na zrušení usnesení
5.12 Návrh na zrušení usnesení
5.13 Návrh na zrušení usnesení
5.14 Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytové jednotky v domě č.p. 1995 
5.15 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.16 Zásady prodeje
5.17 Prodej Kinokavárny
5.18 Žádost o vrácení zálohy na prodej domu
5.19 Žádost o prodloužení termínu oprav č.p. 2725, 2726 a 1746
6. Finanční záležitosti
6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
6.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2008 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 95/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města nesouhlasí s usnesením Vlády ČR o samostatnosti Kosova.

 

3. Různé

3.01 Pověření 2. místostarosty zastupováním starosty města
Usnesení č. 96/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zák.č. 128/2000 Sb. 2. místostarostu pana Karla Dubského zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci, po dobu pracovní neschopnosti 1. místostarosty pana Františka Dlaska.

3.02 Návrh na rozšíření vedení Města Varnsdorf o funkci 3. místostarosty
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování)  (výsledky hlasování)  (výsledky hlasování)

Usnesení č. 97/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města zpracováním návrhu koncepce dotační politiky do zářijového zasedání zastupitelstva.

3.03 Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. za rok 2007 
Usnesení č. 98/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis, a.s. za rok 2007. 

 

4. Zprávy výborů ZM

Usnesení č. 99/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru prověřit stav plnění závazků manž. Kubrovými vyplývajících z kupní smlouvy o prodeji domu č.p. 2934. Zprávu předložit na zasedání ZM v měsíci září 2008. 

Usnesení č. 99/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru prověřit regulérnost získání a platnost mandátu zastupitele města Varnsdorf Ing. Jiřího Jakoubka. Zprávu předložit na zasedání ZM v měsíci září 2008.

 

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 7486/1 a p.p.č. 7486/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 100/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7486/1 - ostatní plochu, komunikaci o výměře 140 m2 (dle GP č. 4047-59/2008) v k.ú. Varnsdorf manželům Petru a Aleně Sehnalovým za cenu 11.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4330/1 a části p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 101/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4330/1 - trvalý travní porost o výměře 277 m2 a díl „a“ z p.p.č. 4329/1 - trvalý travní porost o výměře 212 m2, (dle GP č. 3761-192/2006) vše v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu polovinu panu Miloslavu Barcalovi (r. 1923) a jednu polovinu panu Miloslavu Barcalovi (r. 1953) za cenu 39.120,- Kč splatnou následovně:
- pan Miloslav Barcal (1923) uhradí polovinu kupní ceny ve výši 19.560,- Kč v den podpisu kupní smlouvy.
- pan Miloslav Barcal (1953) uhradí polovinu kupní ceny ve výši 19.560,- Kč v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 646/2 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 102/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 646/2 - trvalý travní porost o výměře 1.029 m2 (dle GP č. 427-57/2008) v k.ú. Studánka u Rumburku panu Ing. Davidu Hurtovi za cenu 82.320,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 656/2 a p.p.č. 659/2 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 103/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 656/2 - trvalý travní porost o výměře 621 m2 a p.p.č. 659/2 - trvalý travní porost o výměře 557 m2 (dle GP č. 416-42/2008) v k.ú. Studánka u Rumburku paní Mgr. Kláře Udvarosu za cenu 94.240,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1058 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 104/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1058 - ostatní plochy, komunikace o výměře 4.226 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku Ústeckému kraji, Ústí nad Labem za cenu 211.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 3205 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 105/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3205 – zahradu o výměře 1.118 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace středopodlažního obytného objektu manželům Janě a Václavu Lacinovým za cenu 167.700,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 3224 a p.p.č. 3225 v k.ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 1092/1 a p.p.č. 1094/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1092/1 – zastavěnou plochu o výměře 483 m2 a p.p.č. 1094/3 – trvalý travní porost o výměře 1.258 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD paní Mgr. Monice Slámové za cenu 261.150,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 107/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely René a Petrou Rigovými s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

5.10 Návrh na směnu pozemků
Usnesení č. 108/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a panem Oswaldem Nittlem a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem dílu „b“ z p.p.č. 259 o výměře 22 m2 v k.ú. Varnsdorf a pan Oswald Nittel se stane vlastníkem dílu „a“ z p.p.č. 236 o výměře 104 m2 v k.ú. Varnsdorf.
Náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Varnsdorf.

5.11 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 109/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 180/2007/1 ze dne 28.6.2007.

5.12 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 110/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 113/2006/2 ze dne 29.6.2006.

5.13 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 111/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 230/2007ze dne 27.9.2007.

5.14 Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytové jednotky v domě č.p. 1995 
Usnesení č. 112/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 66/2008/1, 66/2008/5, 66/2008/6 ze dne 27.3.2008 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytových jednotek 1995/01, 1995/05, 1995/06 prodlužuje do 30.6.2008.

5.15 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 113/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) tyto pozemky:
p.p.č. 2919/36 – ostatní plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 2920/4 – ostatní plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 5992/2 – ostatní plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.16 Zásady prodeje
Usnesení č. 114/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Zásady prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

5.17 Prodej Kinokavárny
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.18 Žádost o vrácení zálohy na prodej domu
Usnesení č. 115/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevracet složenou zálohu na prodej domu č.p. 1285 ve Varnsdorfu ve výši 50.000,- Kč manželům Věře a Jindřichu Divišovým.

5.19 Žádost o prodloužení termínu oprav č.p. 2725, 2726 a 1746
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

 

6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 116/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 600.000,- Kč na příspěvky v rámci Grantového programu, ve výši 499.822,- Kč na ostatní příspěvky v kapitolách Kultura, Vzdělávání a Sociální dávky a podpora.

6.02 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2008 
Usnesení č. 117/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 118/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

ING. JOSEF POLÁČEK                   KAREL DUBSKÝ
Starosta města                          Místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: