Usnesení z XV. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf

22. 3. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

 

 

USNESENÍ


z XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22.03.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na pořízení nového Územního plánu Varnsdorf (ÚP Varnsdorf)
3.02 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 4390/2 a p. p. č. 4389 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 2090 a č. p. 2110 ve Varnsdorfu
3.04 Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010 Varnsdorf
3.05 Realizace vybrané investiční akce v letech 2012 a 2013
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Pověření Finančního výboru
5. Různé
5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2011
5.02 Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory roku 2011
5.03 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012
5.04 Nemocnice Varnsdorf - schválení přijetí kontokorentního úvěru a ručitelského prohlášení
5.05 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do Výzvy na podporu volnočasové integrace pro rok 2012 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR)
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na pořízení nového Územního plánu Varnsdorf (ÚP Varnsdorf)
Usnesení č. 27/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit Územní plán sídelního útvaru Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 27/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo jmenovat pana Ing. Josefa Poláčka „určeným zastupitelem“ pro účely pořizování územně plánovací dokumentace.

3.02Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 4390/2 a p. p. č. 4389 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 28/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 4390/2 – zahrada o výměře 173 m2ap. p. č. 4389 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2 v k. ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití –„ občanská vybavenost, služby“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Poměrné náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

3.03 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 2090 a č. p. 2110 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 29/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí žádost JUDr. J. K. (v zastoupení paní R. D.) ze dne 24.02.2012 o prolongaci stavebních úprav na domech č. p. 2090 a č. p. 2110 s tím, že trvá platnost usnesení ZM č. 6/2012 ze dne 26.01.2012.

3.04 Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010 Varnsdorf
Usnesení č. 30/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nerealizovat akci Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010 Varnsdorf v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku u MMRČR a ukončit administraci dotace.

3.05 Realizace vybrané investiční akce v letech 2012 a 2013
Usnesení č. 31/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyhlášení výběrového řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů na investiční akci Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu.


4. Zprávy výboru ZM

4.01 Pověření Finančního výboru
Usnesení č. 32/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit Finančnímu výboru prověřit za jakých podmínek a podle jakého klíče jsou jednotlivé školské příspěvkové organizace financovány. Zprávu Finanční výbor předloží na zasedání ZM v září 2012.


5. Různé


5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2011
Usnesení č. 33/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2011.

5.02 Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory roku 2011
Usnesení č. 34/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2011 a souhlasí s navrženými opatřeními.

5.03 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2012
Usnesení č. 35/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvky v roce 2012 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadatelům dle pozměněného návrhu v hodnotícím protokolu.

5.04 Nemocnice Varnsdorf - schválení přijetí kontokorentního úvěru a ručitelského prohlášení
Usnesení č. 36/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit souhlas příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf s přijetím kontokorentního úvěru dle předložených podmínek.

a dále

Usnesení č. 36/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit ručitelské prohlášení ke kontokorentnímu úvěru pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvková organizace dle předložených podmínek.

5.05 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do Výzvy na podporu volnočasové integrace pro rok 2012 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR)
Usnesení č. 37/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do Výzvy na podporu volnočasové integrace pro rok 2012 vyhlášené MŠMT ČR ve výši 63.000 Kč.


6. Finanční záležitosti

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti a RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 38/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                     KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                  místostarosta města