Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 4. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z XV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.4.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Nominace Ing. Poláčka do dozorčí rady SVS na období 2008 – 2012 
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej stavby bez č.p. na p.p.č. 2136/2 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej st.p.č. 5342/8 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 5994/5 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej bytové jednotky v ul. Nymburská ve Varnsdorfu
5.05 Návrh na zrušení usnesení
5.06 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 6 ÚPNSÚ Varnsdorf
5.07 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.08 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 2041 Varnsdorf
5.09 Projekt: Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
5.10 Projekt: Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu
5.11 Projekt: Kanalizace a vodovody ve Varnsdorfu
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2007
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2008
6.03 Žádost o splátkový kalendář
6.04 Žádost o splátkový kalendář
6.05 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2008 
6.06 Návrh na odpis pohledávek
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Nominace Ing. Poláčka do dozorčí rady SVS na období 2008 – 2012 
Usnesení č. 78/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města souhlasí s nominací Ing. Josefa Poláčka do dozorčí rady SVS, a.s. Teplice na období 2008 – 2012. 

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej stavby bez č.p. na p.p.č. 2136/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 79/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu na p.p.č. 2136/2 v k.ú. Varnsdorf společnosti ELEKTROPOL, spol. s.r.o., IČ 25001035 zastoupené panem Ing. L. P. a R. P., jednateli společnosti za cenu 1,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

5.02 Návrh na prodej st.p.č. 5342/8 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5342/8 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a M. M. za cenu 1,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 5994/5 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 81/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5994/5 - zahradu o výměře 349 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. N. za cenu 52.350,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej bytové jednotky v ul. Nymburská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 82/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/09 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf manželům M. a J. P. za cenu 214.661,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na zrušení usnesení č. 14/2008
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání) (výsledky hlasování)

5.06 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 6 ÚPNSÚ Varnsdorf
Usnesení č. 83/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schvaluje zadání změny č. 6 ÚPNSÚ Varnsdorf podle § 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

5.07 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 84/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:
- část p.p.č. 8052 – lesní pozemek o výměře 116.564 m2 v k.ú. Varnsdorf (p.p.č. 8052/2 dle GP č. 2631-217/99),
- část p.p.č. 8052 – lesní pozemek o výměře 116.564 m2 v k.ú. Varnsdorf (p.p.č. 8052/4 dle GP č. 2631-217/99),
- část p.p.č. 7789/1 – lesní pozemek o výměře 259.825 m2 v k.ú. Varnsdorf (p.p.č. 7789/8 dle GP č. 3755-43/2008),
- p.p.č. 7941/2 – lesní pozemek o výměře 449 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 8003/14 – ostatní plocha o výměře 4.490 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 8003/19 – orná půda o výměře 4.484 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 8003/13 – ostatní plocha o výměře 9.330 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 8003/20 – ostatní plocha o výměře 382 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.08 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 2041 Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování) (výsledky hlasování)

5.09 Projekt: Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 85/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ do 2. výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad – Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Usnesení č. 85/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ pomocí dotačních titulů, resp. z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů (minimálně 15% z celkových způsobilých výdajů projektu).

5.10 Projekt: Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu
Usnesení č. 86/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost na akci „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ do 2. výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad – Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.

Usnesení č. 86/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“ pomocí dotačních titulů, resp. z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů (minimálně 15% z celkových způsobilých výdajů projektu).

5.11 Projekt: Kanalizace a vodovody ve Varnsdorfu
Usnesení č. 87/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost na akci „Kanalizace a vodovody ve Varnsdorfu“ do 3. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí – Prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní; Oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.

Usnesení č. 87/2008//2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Kanalizace a vodovody ve Varnsdorfu“ pomocí dotačních titulů, resp. z Operačního programu životního prostředí, zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů (minimálně 40% z celkových způsobilých výdajů projektu).

6. Finanční záležitosti

6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2007
Usnesení č. 88/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2007 bez výhrad.

Usnesení č. 88/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést zisk z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2007 ve výši 1.829.645,25 Kč na účet 903 – fond hospodářské činnosti.

Usnesení č. 88/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit předložení zastupitelstvu města Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2008
Usnesení č. 89/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2008“ dle předloženého návrhu.

6.03 Žádost o splátkový kalendář
Usnesení č. 90/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit splátkový kalendář paní V. S. na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši 108.003,52 Kč a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000,- Kč počínaje měsícem dubnem 2008 pod ztrátou výhody splátek.

6.04 Žádost o splátkový kalendář
Usnesení č. 91/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit splátkový kalendář paní O. M. na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši 59.257,86 Kč a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč počínaje měsícem dubnem 2008 pod ztrátou výhody splátek.

6.05 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2008 
Usnesení č. 92/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

6.06 Návrh na odpis pohledávek
Usnesení č. 93/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit odpis pohledávek pro nedobytnost v celkové výši 52.419,10 Kč dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 94/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK          KAREL DUBSKÝ
Starosta města                 Místostarosta města

Předseda návrhové komise: