Usnesení z XLI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 6. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
které se konalo dne 26. června 2006 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice.


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Projekt ekonomické a ekologické stability zásobování města Varnsdorf teplem
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. za rok 2005
3.03 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za I. pol. 2006
3.04 Návrh OZV o dani z nemovitosti na území města Varnsdorf
3.05 Návrh OZV, kterou se stanovuje koeficient, jímž se násobí základní sazba v celém městě Varnsdorf
3.06 Návrh Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf
3.07 Návrh změny zřizovací listiny PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700
3.08 Žádost o změnu kapacity PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4655 
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 6763/4
5.03 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle opatření č. 2/2004
5.04 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle opatření č. 2/2004
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6543 a p.p.č. 6544/3
5.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výstavbu řadových garáží
5.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5.10 Návrh na prodej domu č.p. 2725 se st.p.č. 4553
5.11 Návrh na prodej domu č.p. 2726 se st.p.č. 4554/2
5.12 Návrh na prodej domu č.p. 1746 se st.p.č. 5707 a p.p.č. 5709/1
5.13 Návrh na prodej domů č.p. 2281 se st.p.č. 5555 a p.p.č. 5556 a č.p. 2426 se st.p.č. 5541 a p.p.č. 5542
5.14 Návrh na prodej domu č.p. 2041 se st.p.č. 407 a p.p.č. 408
5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/01
5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/02
5.17 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/03
5.18 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/04
5.19 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/05
5.20 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/07
5.21 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/09
5.22 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/10
5.23 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/06
5.24 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/08
5.25 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2807/10
5.26 Návrh na změnu usnesení
5.27 Návrh na schválení Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.28 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.29 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.30 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.31 Bezplatné předání majetku PO
5.32 Rekonstrukce veřejného osvětlení a kamerového systému
5.33 Zatravnění hrací plochy městského stadionu
5.34 Převod STL plynovodu

6. Finanční záležitosti


6.01 Návrh krátkodobé finanční výpomoci pro PO Nemocnice Varnsdorf
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 5. 2006
6.03 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2006

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

301 Projekt ekonomické a ekologické stability zásobování města Varnsdorf teplem
Usnesení č. 100/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, aby byla posouzena smlouva mezi městem a Velvetou a.s. týkající se zajištění tepla z CZT pro město s případnými úpravami. Posouzení zajistí starosta města a pracovní komise do října 2006.

a dále:
Usnesení č. 100/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit pracovní komisi dle §13 jednacího řádu ve složení: Ing. Poláček, Ing. Pondělíček, pan Mareš + 1 zástupce za SBDO Průkopník, Ing. Novotný + 2 zástupci za Velvetu a.s., Ing. Draský, pan Šimák a pan László.

3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. za rok 2005 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 101/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. za rok 2005.

3.03 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za I. pol. 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 102/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za I. pol. 2006.

3.04 Návrh OZV o dani z nemovitosti na území města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 103/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat OZV č. 4/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb dle předloženého návrhu.

3.05 Návrh OZV, kterou se stanovuje koeficient, jímž se násobí základní sazba v celém městě Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 104/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat OZV č. 5/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků dle předloženého návrhu.

3.06 Návrh Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 105/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.07 Návrh změny zřizovací listiny PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 106/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu č. 3 zřizovací listiny PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín dle předloženého návrhu.

3.08 Žádost o změnu kapacity PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 107/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu kapacity PO Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín dle předloženého návrhu.

4. Zprávy výborů ZM

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4655 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 108/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4655 - trvalý travní porost o výměře 642 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Z. a J. K. za cenu 51.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 6763/4 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 109/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6763/4 - zahradu o výměře 588 m2 v k.ú. Varnsdorf paní E. Š., zastoupené na základě listiny o ustanovení opatrovníka panem J. Š. za cenu 47.040,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle opatření č. 2/2004 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 110/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4949 - zastavěná plocha o výměře 20 m2, p.p.č. 4950 - zahrada o výměře 900 m2, p.p.č. 4951 - zahrada o výměře 699 m2 a p.p.č. 4952 - zahrada o výměře 508 m2, vše v k.ú. Varnsdorf s panem R. Š. a paní R. K. za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti (kanceláře taxislužby) s kombinací bydlení za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle opatření č. 2/2004 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 111/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7113/9 - trvalý travní porost o výměře 1.094 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem M. Š. a slečnou L. K. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6543 a p.p.č. 6544/3 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 112/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6543 - zastavěnou plochu o výměře 98 m2 a p.p.č. 6544/3 - louku o výměře 151 m2 v k.ú. Varnsdorf paní M. B. za cenu 7.470,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výstavbu řadových garáží (výsledky hlasování)
Usnesení č. 113/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely Z. a A. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do  3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely J. a E. Ž. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/3
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf se slečnou L. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/4
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem F. R. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

a dále:
Usnesení č. 113/2006/5
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely M. a M. N. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/6
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely Mgr. P. a Ing. J. F. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/7
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely P. a J. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/8
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem J. S. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/9
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem P. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:


- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

a dále:
Usnesení č. 113/2006/10
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely P. a M. N. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

5.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (výsledky hlasování)
Usnesení č. 114/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 4368, po části p.p.č. 5540/6 a po části p.p.č. 5539 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená Ing. Martinem Němečkem,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

5.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (výsledky hlasování)
Usnesení č. 115/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 7295/1, po části p.p.č. 7295/2, po části p.p.č. 1457, po části p.p.č. 8173 a po části p.p.č. 1480 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená Ing. Martinem Němečkem,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

5.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (výsledky hlasování)
Usnesení č. 116/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 4397/1 a po části p.p.č. 5476 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 500,- Kč stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha, zastoupená Ing. Martinem Němečkem,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

5.10 Návrh na prodej domu č.p. 2725 se st.p.č. 4553 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 117/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2725 se st.p.č. 4553 o výměře 612 m2 v k.ú. Varnsdorf společnosti LUMINES TEMPLE a.s. za cenu 5.100.000,- Kč zvýšenou o úhradu dlužného nájemného, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravu:
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.11 Návrh na prodej domu č.p. 2726 se st.p.č. 4554/2 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 118/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2726 se st.p.č. 4554/2 o výměře 612 m2 v k.ú. Varnsdorf společnosti LUMINES TEMPLE a.s. za cenu 5.100.000,- Kč zvýšenou o úhradu dlužného nájemného, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravu:
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.12 Návrh na prodej domu č.p. 1746 se st.p.č. 5707 a p.p.č. 5709/1 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 119/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1746 se st.p.č. 5707 o výměře 369 m2 a  p.p.č. 5709/1 o výměře 4.886 m2 v k.ú. Varnsdorf společnosti LUMINES TEMPLE a.s. za cenu 2.000.000,- Kč zvýšenou o úhradu dlužného nájemného, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.13 Návrh na prodej domů č.p. 2281 se st.p.č. 5555 a p.p.č. 5556 a č.p. 2426 se st.p.č. 5541 a p.p.č. 5542 (výsledky hlasování)
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5.14 Návrh na prodej domu č.p. 2041 se st.p.č. 407 a p.p.č. 408 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 120/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2041 se st.p.č. 407 o výměře 211 m2 a  p.p.č. 408 o výměře 718 m2 v k.ú. Varnsdorf panu O. B. za cenu 560.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50% z kupní ceny.

5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/01 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 121/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/01 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a J. P. za cenu 71.587,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/02 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 122/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/02 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf panu M. N. za cenu 46.890,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.17 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/03 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 123/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/03 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf panu J. J. za cenu 46.017,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.18 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/04 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 124/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/04 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf paní P. Č. za cenu 44.858,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.19 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/05 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 125/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/05 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf paní K. D. za cenu 53.295,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.20 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/07 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 126/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/07 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf paní L. B. za cenu 38.114,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.21 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/09 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 127/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/09 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf panu M. S. za cenu 62.067,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.22 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/10 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 128/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/10 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf panu S. B. za cenu 54.800,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.23 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/06 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 129/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/06 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf panu P. F. za cenu 80.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.24 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/08 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 130/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/08 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf panu J. M. za cenu 101.100,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.25 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2807/10 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 131/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2807/10 v budově se vchody č.p. 2805, 2806, 2807 a 2808, a to ve vchodě 2806, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2919/7, st.p.č. 2919/8, st.p.č. 2919/9 a st.p.č. 2919/10, vše v k.ú. Varnsdorf paní D. H. za cenu 94.115,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

5.26 Návrh na změnu usnesení (výsledky hlasování)
Usnesení č. 132/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 45/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 1236/01 prodlužuje do 31. 8. 2006.

a dále:
Usnesení č. 132/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 46/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 1236/02 prodlužuje do 31. 8. 2006.

a dále:
Usnesení č. 132/2006/3
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 47/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 1236/03 prodlužuje do 31. 8. 2006.

a dále:
Usnesení č. 132/2006/4
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 48/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 1236/04 prodlužuje do 31. 8. 2006.

a dále:
Usnesení č. 132/2006/5
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 49/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 1236/06 prodlužuje do 31. 8. 2006.

a dále:
Usnesení č. 132/2006/6
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 50/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 1236/09 prodlužuje do 31. 8. 2006.

a dále:
Usnesení č. 132/2006/7
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 51/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 1236/10 prodlužuje do 31. 8. 2006.

5.27 Návrh na schválení Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 133/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí dle ustanovení § 23 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, zprávu o projednání územně plánovací dokumentace návrhu Změny č. 4 ÚPNSÚ Varnsdorf.

a dále:
Usnesení č. 133/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit dle ustanovení § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů Změnu č. 4 ÚPNSÚ Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále:
Usnesení č. 133/2006/3
Zastupitelstvo města rozhodlo vymezit v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů závaznou část Změny č. 4 ÚPNSÚ Varnsdorf.

a dále:
Usnesení č. 133/2006/4
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě ustanovení § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 6/2006, kterou se vymezuje závazná část Změny č. 4 ÚPNSÚ Varnsdorf.

5.28 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 134/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 6541 - trvalý travní porost o výměře 2.373 m2 ze současného funkčního využití - "veřejná, doprovodná, ochranná zeleň" a "technická vybavenost" na navrhované funkční využití - "obytná zástavba nízkopodlažní". Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.29 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 135/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 5507 - trvalý travní porost o výměře 885 m2, p.p.č. 5508 - trvalý travní porost o výměře 911 m2, p.p.č. 5509 - orná půda o výměře 3.000 m2 a p.p.č. 5510 - trvalý travní porost o výměře 3.964 m2 ze současného funkčního využití - "obytná zástavba středopodlažní" na navrhované funkční využití - "obytná zástavba nízkopodlažní". Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.30 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 136/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 5456 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.542 m2, na p.p.č. 5459 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 949 m2, na p.p.č. 5458 - ostatní plochy o výměře 11.288 m2 a na p.p.č. 5461 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2 ze současného funkčního využití - "komerce, sklady, prodejní sklady" a "obytná zástavba středopodlažní" na navrhované funkční využití - "obytná zástavba nízkopodlažní". Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.31 Bezplatné předání majetku PO (výsledky hlasování)
Usnesení č. 137/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo předat do správy příspěvkovým organizacím:
- Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471 movitý majetek v celkové hodnotě 1.439,70 Kč,
- Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428 movitý majetek v celkové hodnotě v hodnotě 1.368,50 Kč,
- Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180 movitý majetek v celkové hodnotě 1.439,70 Kč,
- Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024 movitý majetek v celkové hodnotě 83.359,50 Kč,
- Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821 movitý majetek v celkové hodnotě 2.737,- Kč,
- Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650 movitý majetek v celkové hodnotě 5.474,-Kč,
- Základní škola Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469 movitý majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč,
- Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700 movitý majetek v celkové hodnotě 1.368,50 Kč.

5.32 Rekonstrukce veřejného osvětlení a kamerového systému (výsledky hlasování)
Usnesení č. 138/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit dokončení akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení a kamerového systému v ul. Národní ve Varnsdorfu" v roce 2006 s tím, že část díla ve výši 2.200.000,- Kč bude uhrazeno z rozpočtu města z roku 2007.

5.33 Zatravnění hrací plochy městského stadionu (výsledky hlasování)
Usnesení č. 139/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit financování stavby rekonstrukce sportovního areálu Kotlina Varnsdorf o 1.000.000,- Kč na zakoupení travního koberce.

5.34 Převod STL plynovodu (výsledky hlasování)
Usnesení č. 140/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo odprodat STL plynovod v ulici Pohraniční stráže, Duchcovská, Havlíčkova, Nemocniční, P. Bezruče, Hradní a Husitská ve Varnsdorfu a.s. Severočeská plynárenská.

6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh krátkodobé finanční výpomoci pro PO Nemocnice Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 141/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvkové organizaci Nemocnici Varnsdorf opakovanou finanční výpomoc za následujících podmínek:
- měsíc červenec 2006: čerpání 25. 7. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 18. 8. 2006,
- měsíc srpen 2006: čerpání 25. 8. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 20. 9. 2006,
- měsíc září 2006: čerpání 25. 9. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 20. 10. 2006,
- měsíc říjen 2006: čerpání 25. 10. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 20. 11. 2006,
- měsíc listopad 2006: čerpání 27. 11. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do  15. 12. 2006,
- měsíc prosinec 2006: čerpání 21. 12. 2006 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do  19. 1. 2007.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 5. 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 142/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 5. 2006.

6.03 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 143/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 144/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr


Ing. Josef Poláček Mgr. Zdenka Vajsová

starosta mesta místostarostka