Usnesení z XL. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 5. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
které se konalo dne 25. května 2006 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice.


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Návrh na pořízení nového vozidla pro potřeby MěÚ
3.02 Žádost PO Nemocnice Varnsdorf ve věci pořízení nového sanitního vozu

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5725
5.02 Návrh na prodej st.p.č. 589/5
5.03 Návrh na prodej st.p.č. 4306/19 a p.p.č. 4306/70
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 111/2 a p.p.č. 116/2 v k.ú. Studánka
5.05 Návrh na prodej pozemku dle vyhlášky č. 18/93
5.06 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004
5.07 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 4376/4
5.09 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004
5.10 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004
5.11 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004
5.12 Návrh na změnu účastníka ve smlouvě
5.13 Žádost o vrácení zálohy na prodej domu č.p. 2224
5.14 Návrh na změnu usnesení ve věci prodeje bytu 1236/02
5.15 Návrh na zrušení usnesení ve věci prodeje bytu 2807/10
5.16 Návrh na pořízení změny územního plánu v k.ú. Studánka
5.17 Návrh na pořízení změny územního plánu v k.ú. Varnsdorf
5.18 Návrh na prodej nebo směnu pozemků s panem L. Plechatým
5.19 Souhlas se stavbou RD v ul. Nemocniční
5.20 Souhlas s uložením ocelových nosníků do obvodové zdi domu č.p. 1954
5.21 Žádost o bezúplatný převod lyžařského vleku
5.22 Návrh na převod movitého majetku
5.23 Návrh na zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky

6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití příjmu z výtěžku VHP
6.02 Návrh na odpis pohledávky
6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30. 4. 2006
6.04 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2006
6.05 Návrh na finanční spoluúčast na realizaci projektů z programu Partnerství

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Návrh na pořízení nového vozidla pro potřeby MěÚ (výsledky hlasování)
Usnesení č. 69/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s odprodejem OA Felicia RZ 2U6 8994 rok výroby 1999 za cenu stanovenou znalcem a se zakoupením nového OA Škoda Octavia pro potřeby MěÚ dle předložené nabídky firmy FB Automobil.

3.02 Žádost PO Nemocnice Varnsdorf ve věci pořízení nového sanitního vozu (výsledky hlasování)
Usnesení č. 70/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s pořízením nového sanitního vozu VW Transporter příspěvkovou organizací Nemocnice Varnsdorf formou leasingu.

4. Zprávy výborů ZM

(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5725 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 71/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5725 – zahrada o výměře 530 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a M. K. za cenu 42.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.02 Návrh na prodej st.p.č. 589/5 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 72/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 589/5 – zastavěná plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Varnsdorf společnosti Severočeská plynárenská a.s. Ústí nad Labem za cenu 16.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.03 Návrh na prodej st.p.č. 4306/19 a p.p.č. 4306/70 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 73/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 4306/19 – zastavěná plocha o výměře 58 m2 a p.p.č. 4306/70 – ostatní plocha o výměře 522 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3630-256/2006) společnosti Purple Swan s.r.o., Kunovice, zastoupené jednatelkou paní Aaltje Jantinou Zwannetta Kremer za cenu 50.460,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 111/2 a p.p.č. 116/2 v k.ú. Studánka (výsledky hlasování)
Usnesení č. 74/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 111/2 – trvalý travní porost o výměře 275 m2 a p.p.č. 116/2 – orná půda o výměře 316 m2 v k.ú. Studánka (dle geometrického plánu č. 387-2/2006) paní H. Ž. za cenu 35.460,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.
5.05 Návrh na prodej pozemku dle vyhlášky č. 18/93 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 75/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5728 – zastavěná plocha o výměře 440 m2 a p.p.č. 5730 – zahrada o výměře 180 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a P. Z. za cenu 620,- Kč splatnou následovně v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.06 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 76/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 161 – zahrada o výměře 303 m2 a p.p.č. 162 – zahrada o výměře 672 m2 v k.ú. Varnsdorf s paní T. S. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 77/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 633 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 282 m2 a p.p.č. 634 – zahrada o výměře 817 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem V. Č. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 4376/4 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 78/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4376/4 – zastavěná plocha o výměře 471 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3663-11/2006) manželům M. a Š. K. za cenu 37.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.09 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 79/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4378/3 – zahrada o výměře 1.751 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3663-11/2006) s panem J. P. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 80/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/1 – zastavěná plocha o výměře 483 m2 a p.p.č. 1094/3 – zahrada o výměře 1.258 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3666-28/2006) s panem P. B. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Návrh na prodej pozemku ke stavbě RD dle opatření č. 2/2004 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 81/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/1 – zastavěná plocha uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/2 - zastavěná plocha o výměře 140 m2 a p.p.č. 1094/1 – zahrada o výměře 1.798 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3666-28/2006) s panem M. D. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.12 Návrh na změnu účastníka ve smlouvě (výsledky hlasování)
Usnesení č. 82/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu účastníka ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě na p.p.č. 88, p.p.č. 89, p.p.č. 87/15, p.p.č. 87/10 a p.p.č. 87/1, vše v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jako budoucí kupující bude uvedena společnost ABETA Vysoké Mýto a.s., IČ 27489132, se sídlem Vysoké Mýto, Dráby 542 se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.

5.13 Žádost o vrácení zálohy na prodej domu č.p. 2224 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 83/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo nevrátit zálohu na kupní cenu ve výši 50.000,- Kč žadatelce o koupi č.p. 2224 ve Varnsdorfu.

5.14 Návrh na změnu usnesení ve věci prodeje bytu 1236/02 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 84/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 46/2006 ze dne 13. 4. 2006 a to tak, že kupní cena bude 102.086,- Kč splatná do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s tím, že se promíjí dluh ve výši 10.826,- Kč. Ostatní zůstává nezměněno.

5.15 Návrh na zrušení usnesení ve věci prodeje bytu 2807/10 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 85/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 8/2005/14 ze dne 24. 2. 2005.

5.16 Návrh na pořízení změny územního plánu v k.ú. Studánka (výsledky hlasování)
Usnesení č. 86/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na p.p.č. 461/2 – trvalý travní porost o výměře 5.405 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití – „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.17 Návrh na pořízení změny územního plánu v k.ú. Varnsdorf (výsledky hlasování)
Usnesení č. 87/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo nepořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na p.p.č. 7597 – trvalý travní porost o výměře 75.470 m2 v k.ú. Varnsdorf, ze současného funkčního využití – „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „výstavba větrných elektráren“.

5.18 Návrh na prodej nebo směnu pozemků s panem L. Plechatým
Usnesení č. 88/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 180 – orná půda o výměře 439 m2, p.p.č. 183 – orná půda o výměře 802 m2, p.p.č. 184 – zahrada o výměře 1.014 m2 v k.ú. Studánka panu Z. J. za cenu 135.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 88/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 185 – orná půda o výměře 1.804 m2 v k.ú. Studánka manželům R. a Mgr. P. V. za cenu 108.240,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

a dále
Usnesení č. 88/2006/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo jednat o směně pozemků mezi městem Varnsdorf a panem L. P. dle předložené varianty č. 3.

5.19 Souhlas se stavbou RD v ul. Nemocniční (výsledky hlasování)
Usnesení č. 89/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s připojením rodinných domů v lokalitě Nemocniční ul., Varnsdorf na budoucí vodovodní řad za podmínky finanční spoluúčasti stavebníků RD.

5.20 Souhlas s uložením ocelových nosníků do obvodové zdi domu č.p. 1954 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 90/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s uložením ocelových nosníků do obvodové zdi domu č.p. 1954 pro vybudování terasy u domu č.p. 1709.

5.21 Žádost o bezúplatný převod lyžařského vleku (výsledky hlasování)
Usnesení č. 91/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést TJ Slovan Varnsdorf lyžařský vlek BLV-2 (strojní zařízení).

5.22 Návrh na převod movitého majetku (výsledky hlasování)
Usnesení č. 92/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést movitý majetek v pořizovací ceně 40.673,- Kč (vybavení kanceláře pohřební služby Kamélie) Technickým službám města Varnsdorf s.r.o..

5.23 Návrh na zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky v ul. Přažská (výsledky hlasování)
Usnesení č. 93/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení plynového potrubí nebo jiného plynárenského zařízení po části p.p.č. 3287/1, části p.p.č. 3287/25, části p.p.č. 2919/1, části p.p.č. 2920/2, části p.p.č. 2983/1 a části p.p.č. 2983/4, vše v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu a vjezdu za účelem zřizování, rekonstrukce, opravy a provozování plynovodu mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou plynárenskou a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 3 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

a dále
Usnesení č. 93/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení podzemního vedení telekomunikační sítě nebo jiného zařízení Českého Telecomu, a.s., po části p.p.č. 2983/1 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu a vjezdu za účelem zřizování, rekonstrukce, opravy a provozování telekomunikačního zařízení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Českým Telecomem a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 3 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

6. Finanční záležitosti

6.01 Schválení použití příjmu z výtěžku VHP (výsledky hlasování)
Usnesení č. 94/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů ve výši 500.000,- Kč na příspěvky v rámci Grantového programu, ve výši 353.652,32 na ostatní příspěvky v kapitolách Kultura, Vzdělávání a Sociální dávky a podpora.

6.02 Návrh na odpis pohledávky (výsledky hlasování)
Usnesení č. 95/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávku ve výši 1.070.723,40 Kč dle předloženého návrhu.

6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30. 4. 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 96/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30. 4. 2006.

6.04 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2006 (výsledky hlasování)
Usnesení č. 97/2006
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

6.05 Návrh na finanční spoluúčast na realizaci projektů z programu Partnerství (výsledky hlasování)
Usnesení č. 98/2006/1
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účast města v programu Prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství v roce 2007.

a dále
Usnesení č. 98/2006/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční spoluúčast města ve výši 500.000,- Kč na realizaci projektů v programu Prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství v roce 2007 dle předloženého návrhu.7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 99/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr


Ing. Josef Polácek Mgr. Zdenka Vajsová

starosta mesta místostarostka