Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 20. 10. 2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6002/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 732/3 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Žádost o prodej pozemků po rekonstrukci břehů Mandavy
1.05 Nabídka na odprodej garsoniéry
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
4.01 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace
4.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6002/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 109/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6002/1 – zahradu o výměře 3.307 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. B. za kupní cenu 904.500 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 732/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 110/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 732/3 – trvalý travní porost o výměře 6 m2 (dle vypracovaného geometrického plánu část označena jako 732/5) v k. ú. Varnsdorf paní J. B. za kupní cenu 1.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 111/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost o výměře 1.092 m2 (dle GP č. 4126-166/2008 část označena jako p. p. č. 3814/33) v k. ú. Varnsdorf panu J. R. za kupní cenu 218.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 218.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Žádost o prodej pozemků po rekonstrukci břehů Mandavy
Usnesení č. 112/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Varnsdorf a Povodí Ohře, s. p. na převod části p. p. č. 11, části p. p. č. 30/1, části p. p. č. 31, části p. p. č. 34/1, části p. p. č. 36, části p. p. č. 38, části p. p. č. 42, části p. p. č. 48, části p. p. č. 49, části p. p. č. 51, části p. p. č. 53, části p. p. č. 60, části p. p. č. 62/1, části p. p. č. 70/1, části p. p. č. 72, části p. p. č. 73, části p. p. č. 96, části p. p. č. 136, části p. p. č. 137, části p. p. č. 142/1, části p. p. č. 142/39, části p. p. č. 142/40, části p. p. č. 143, části p. p. č. 147, části p. p. č. 210, části p. p. č. 220, části p. p. č. 280/2, části p. p. č. 290/2, části p. p. č. 2075, části p. p. č. 2078, části p. p. č. 2079, části p. p. č. 2080, části p. p. č. 2083, části p. p. č. 2084, části p. p. č. 2437, části p. p. č. 2450, části p. p. č. 2576, části p. p. č. 2580, části p. p. č. 2581, části p. p. č. 2584, části p. p. č. 2599/1, části p. p. č. 2609, části p. p. č. 2620, části p. p. č. 2621, části p. p. č. 2622, části p. p. č. 2623, části p. p. č. 2624, části p. p. č. 2625/1, části p. p. č. 2638/1, části p. p. č. 2640, části p. p. č. 2645, části p. p. č. 2646, části p. p. č. 2650, části p. p. č. 2655, části p. p. č. 2674, části p. p. č. 2675, části p. p. č. 2711, části p. p. č. 2832/4, části p. p. č. 2920/2, části p. p. č. 2983/1, části p. p. č. 2984, části p. p. č. 2986, části p. p. č. 2989, části p. p. č. 2994, části p. p. č. 2995, části p. p. č. 6260, části p. p. č. 6265, části p. p. č. 6274, části p. p. č. 6409, části p. p. č. 6459/1, části p. p. č. 6460, části p. p. č. 6474/3, části p. p. č. 6488/1, části p. p. č. 6510, části p. p. č. 6522, části p. p. č. 6531, části p. p. č. 6532, části p. p. č. 6533, části p. p. č. 6534, části p. p. č. 6535, části p. p. č. 6539, části p. p. č. 6542, části p. p. č. 6545, části p. p. č. 6546, části p. p. č. 8174/3, části p. p. č. 8176, části p. p. č. 211, části p. p. č. 269, části p. p. č. 268, části p. p. č. 280/1, části p. p. č. 309, části p. p. č. 441, části p. p. č. 448, části p. p. č. 459/1, části p. p. č. 462, části p. p. č. 477/2, části p. p. č. 481/2, části p. p. č. 536/2, části p. p. č. 536/3, části p. p. č. 652/1, části p. p. č. 656, části p. p. č. 671, části p. p. č. 676/1, části p. p. č. 689/1, části p. p. č. 694/1, části p. p. č. 730, části p. p. č. 733, části p. p. č. 734, části p. p. č. 735/1, části p. p. č. 735/4, části p. p. č. 736, části p. p. č. 750/1, části p. p. č. 754, části p. p. č. 780, části p. p. č. 1110, části p. p. č. 1126, části p. p. č. 1136/1, části p. p. č. 1136/2, části p. p. č. 1148/1, části p. p. č. 1153, části p. p. č. 1155, části p. p. č. 1156, části p. p. č. 1163, části p. p. č. 1173/1, části p. p. č. 8181, části p. p. č. 8182, části p. p. č. 8187/1, části p. p. č. 2669, části p. p. č. 1148/3 vše v k. ú. Varnsdorf (pozemky dotčené rekonstrukcí hráze Mandavy) dle předložených geometrických plánů na konkrétní výměru za cenu 10 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.

1.05 Nabídka na odprodej garsoniéry
Usnesení č. 113/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2763/28 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od pana J. L. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/3 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí uhradí kupující.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Finanční záležitosti

4.01 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 114/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, ve výši 48.405 Kč s návratností do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 114/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, ve výši 52.530 Kč s návratností do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 114/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, ve výši 70.040 Kč s návratností do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 114/2016/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, ve výši 35.020 Kč s návratností do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 114/2016/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, ve výši 52.530 Kč s návratností do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 114/2016/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, ve výši 100.000 Kč s návratností do 31.03.2017.

a dále

Usnesení č. 114/2016/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, ve výši 127.000 Kč s návratností do 31.03.2017.

4.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016
Usnesení č. 115/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 116/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                       JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd