Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 9. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 20.09.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

 

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6630 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 6027/1 a p. p. č. 6027/2 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3311/5 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 652 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej p. p. č. 2039 a p. p. č. 2040 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.07 Návrh na zrušení předkupního práva v katastru nemovitostí
3.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na pozemcích bývalých Jatek v k. ú. Varnsdorf
3.09 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 120 v k. ú. Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé

5.01 Rezignace na funkci člena finančního výboru
5.02 Kostel sv. F. z Assisi na Studánce
5.03 Statut Městské policie Varnsdorf
5.04 Pracovní komise pro řešení bezpečnostní a sociální situace
5.05 Volba zástupce města do výboru Bytového družstva Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Prodej akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
6.02 Účtování poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s bydlením
6.03 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2012
6.04 Návrh REGIA, a.s. na prominutí dlužných poplatků z prodlení z plateb nájemného p. S. Frýby
6.05 Schválení použití výtěžku z VHP
6.06 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2012 
6.07 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 6630 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 74/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 1/2005/14 ze dne 20.01.2005.

a dále

Usnesení č. 74/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6630 – trvalý travní porost o výměře 1.349 m2 (dle GP č. 4729-203/2012 část označena jako p. p. č. 6630/4) v k. ú. Varnsdorf manželům P. a Š. P. za cenu 100.640 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


3.02 Návrh na prodej p. p. č. 6027/1 a p. p. č. 6027/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6027/1 – trvalý travní porost o výměře 261 m2 a p. p. č. 6027/2 – zahradu o výměře 703 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům I. a P. H. za cenu 192.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy, s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3311/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 76/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3311/5 – trvalý travní porost o výměře 116 m2 (dle GP č. 4752-231/2012 část označena jako p. p. č. 3311/5) v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. L. a Z. V. za cenu 11.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 652 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 77/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 652 – ostatní plocha, komunikace o výměře 62 m2 (dle GP č. 4758-180/2012 část označena jako p. p. č. 652/2) v k. ú. Varnsdorf manželům L. a Z. K. za cenu 6.510 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej p. p. č. 2039 a p. p. č. 2040 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2039 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 414 m2 a p. p. č. 2040 – zahradu o výměře 2.595 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a M. K. za cenu 300.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 79/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 672 – trvalý travní porost o výměře 872 m2 a p. p. č. 676 – trvalý travní porost o výměře 292 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu T. K. za cenu 232.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.07 Návrh na zrušení předkupního práva v katastru nemovitostí
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)  (výsledky hlasování

3.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na pozemcích bývalých Jatek v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)  (výsledky hlasování)

3.09 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 120 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 80/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č. p. 120 ve Varnsdorfu do 01.12.2012 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a nové směnky.

 

 

4. Zprávy výboru ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

 

5. Různé

5.01 Rezignace na funkci člena finančního výboru
Usnesení č. 81/2012/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odvolat Ing. Petra Jakubce z funkce člena finančního výboru na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 81/2012/2  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2012 – 2014 pana Mgr. Josefa Zbihleje do funkce člena finančního výboru.

5.02 Kostel sv. F. z Assisi na Studánce
Usnesení č. 82/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí dopis od p. Heinricha Hille, předsedy sdružení pro sanaci kostela sv. F. z Assisi na Studánce.

5.03 Statut Městské policie Varnsdorf
Usnesení č. 83/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut Městské policie Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5.04 Pracovní komise pro řešení bezpečnostní a sociální situace
Usnesení č. 84/2012/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit v souladu s Jednacím řádem pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf Pracovní komisi pro řešení bezpečnostní a sociální situace ve složení: Ing. Renát Calvitti, Mgr. Michal Dlask, Eva Dvořáková Dis., Bc. Josef Fibiger, Mgr. Eva Havlíčková, Petr Heinrich, Karel Jiřišta, MUDr. Martina Jeníková, Jozef Koleno, Ing. Bohdana Křížová, Hana Lejčková, Martin Louka, PhDr. Mgr. Leoš Moravec, Ing. Miroslav Novotný, Zbyněk Šimák, Jan Šimek, Martin Špička, Pavel Vaňáč, Robert Ferenc.

a dále

Usnesení č. 84/2012/2  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit Pracovní komisi pro řešení bezpečnostní a sociální situace rozpracovat preventivní a iniciativní návrhy v oblastech: Bezpečnost, Sociální služby, Mládež a vzdělávání, Prevence migrace, Zaměstnanost a čtvrtletně předkládat zastupitelstvu města informaci o činnosti.

a dále

Usnesení č. 84/2012/3  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při řešení problematiky bezpečnostní a sociální situace města.

5.05 Volba zástupce města do výboru Bytového družstva Varnsdorf
Usnesení č. 85/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo jmenovat pana Jiřího Suchardu jako zástupce města do výboru Bytového družstva Varnsdorf na období 2012 – 2015 dle stanov družstva.

 

 

6. Finanční záležitosti

6.01 Prodej akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. 86/2012/1   (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodej 2 kusů akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, PSČ 400 02, Velká Hradební 3118/48, IČ: 60279524, z majetku města Varnsdorf, za nominální cenu 10.000 Kč s tím, že návrh na prodej bude učiněn prostřednictvím představenstva společnosti.

a dále

Usnesení č. 86/2012/2
Zastupitelstvo města rozhodlo neschválit koupi 15 ks akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, PSČ 400 02, Velká Hradební 3118/48, IČ: 60279524, za nominální cenu 10.000 Kč dle nabídek z 26.06.2012 a 31.07.2012.

a dále

Usnesení č. 86/2012/3
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města nabídnout prostřednictvím představenstva společnosti k odprodeji 2 kusy akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. z majetku města Varnsdorf ostatním akcionářům společnosti.

6.02 Účtování poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s bydlením
Usnesení č. 87/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo účtovat poplatek z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s bydlením dle předloženého návrhu.

6.03 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2012
Usnesení č. 88/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2012“.

6.04 Návrh REGIA, a.s. na prominutí dlužných poplatků z prodlení z plateb nájemného p. S. F.
Usnesení č. 89/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prominout panu S. F. poplatky z prodlení v částce 45.387,63 Kč za podmínky úhrady soudních poplatků ihned a zbylé části dlužných poplatků z prodlení ve výši 24.000 Kč v měsíčních splátkách 2.000 Kč, počínaje měsícem září 2012, pod ztrátou výhody splátek. Prominutí poplatků z prodlení je vázáno dodržením daných podmínek.

6.05 Schválení použití výtěžku z VHP
Usnesení č. 90/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 148.410 Kč na příspěvky v rámci Grantového programu města.

6.06 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2012 
Usnesení č. 91/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2012 dle předloženého návrhu.

6.07 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
bez návrhu usnesení

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 92/2012  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: