Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Varndorf

27. 10. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 23.10.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Komunitní plán sociálních služeb

3.02 Žádost o schválení modernizace RTG pracoviště v Nemocnici Varnsdorf

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 1. pololetí roku 2008 

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 1519/21 a 1519/141 v k.ú. Varnsdorf

5.02 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 3543 a 3543 v k.ú. Varnsdorf

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3266 a 3268 v k.ú. Varnsdorf

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 7707 a 7708 v k.ú. Varnsdorf 

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 2431/7 v k.ú. Varnsdorf

5.06 Návrh na prodej dílu „b“ z p.p.č. 211 a dílu „a“ z p.p.č. 220/2 v k.ú. Studánka u Rumburku

5.07 Návrh na opravu usnesení

5.08 Návrh na majetkové vyrovnání pro zápis stavby kruhového objezdu do katastru nemovitostí

5.09 Návrh na změnu katastrálních hranic k.ú. Studánka u Rumburku – k.ú. Krásná Lípa

5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf na p.p.č. 7541/4 a 7586/2 v k.ú. Varnsdorf

5.11 Návrh na nabytí pozemků do majetku města

5.12 Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím

6. Finanční záležitosti

6.01 Odpis nákladů

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2008

6.03 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2008 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

 

3.01 Komunitní plán sociálních služeb

Usnesení č. 172/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů komunitního plánu pro Šluknovský výběžek za období 2004 – 2008. 

 

3.02 Žádost o schválení modernizace RTG pracoviště v Nemocnici Varnsdorf

Usnesení č. 173/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci modernizace stávajícího RTG zařízení v p.o. Nemocnice Varnsdorf z vlastních prostředků příspěvkové organizace.

  

 

4. Zprávy výborů ZM

 

4.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 1. pololetí roku 2008 

Usnesení č. 174/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za 1. pololetí roku 2008. 

 

 

5. Převody majetku města

 

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 1519/21 a 1519/141 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 175/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1519/141  – zastavěná plocha o výměře 79 m2 a p.p.č. 1519/21 – ostatní plocha o výměře 521 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům A. a M. T. za cenu 53.530,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.02 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 3543 a 3543 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 176 /2008/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 3543  - zahrada o výměře 305 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. J. za cenu 24.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále

 

Usnesení č. 176/2008/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3543  - zahrada o výměře 305 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. P. za cenu 24.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 3266 a 3268 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 177/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3266 – ostatní plocha o výměře 188 m2  a p.p.č. 3268 – zahrada o výměře 431 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu a to tak, že jednu polovinu panu M. K. a jednu polovinu paní K. N. za cenu 92.850,- Kč splatnou následovně:

-          jednu polovinu kupní ceny ve výši 46.425,- Kč uhradí pan M. K. v den podpisu kupní smlouvy,

-          jednu polovinu kupní ceny ve výši 46.425,- Kč uhradí paní K. N. v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 7707 a 7708 v k.ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 178/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7707 – zastavěná plocha o výměře 244 m2 a p.p.č. 7708 – trvalý travní porost o výměře 1.901 m2 v k.ú. Varnsdorf  s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu manželům F. a M. H. za cenu 321.750,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 2431/7 v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 179/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2431/7 – zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf  panu B. K. za cenu 3.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.06 Návrh na prodej dílu „b“ z p.p.č. 211 a dílu „a“ z p.p.č. 220/2 v k.ú. Studánka u Rumburku

Usnesení č. 180/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „b“ z p.p.č. 211 – orná půda o výměře 11 m2 a díl „a“ z p.p.č. 220/2 – trvalý travní porost o výměře 283 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku manželům J. a A. M. za cenu 23.520,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.07 Návrh na opravu usnesení

Usnesení č. 181/2008/1 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 104/2008 ze dne 29.5.2008.

 

a dále

 

Usnesení č. 181 /2008/2 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1058 - ostatní plochy, komunikace o výměře 4.252 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku Ústeckému kraji, Ústí nad Labem za cenu 212.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

 

5.08 Návrh na majetkové vyrovnání pro zápis stavby kruhového objezdu do katastru nemovitostí

Usnesení č. 182/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky a to tak, že Ústecký kraj se stane vlastníkem dílu „i“ z p.p.č. 2919/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 402 m2, dílu „k“ z p.p.č. 2920/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 189 m2, dílu „l“ z p.p.č. 3287/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 9 m2, dílu „m“ z p.p.č. 3287/25 – ostatní plocha, komunikace o výměře 4 m2, dílu „n“ z p.p.č. 3287/26 – ostatní plocha, komunikace o výměře 5 m2 a p.p.č. 2983/6 – ostatní plocha, komunikace o výměře 48 m2 vše v k.ú. Varnsdorf  a Město Varnsdorf se stane vlastníkem dílu „a“ z p.p.č. 2894/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 127 m2, dílu „e“ z p.p.č. 2894/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 286 m2, p.p.č. 2894/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 345 m2, dílu „w“ z p.p.č. 2894/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 1 m2 a dílu „c“ z p.p.č. 2920/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 78 m2 vše v k.ú. Varnsdorf.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

 

5.09 Návrh na změnu katastrálních hranic k.ú. Studánka u Rumburku – k.ú. Krásná Lípa

Usnesení č. 183/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit dohodu o změně katastrálních hranic mezi městem Krásná Lípa a městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

5.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf na p.p.č. 7541/4 a 7586/2 v k.ú. Varnsdorf

(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování)

 

5.11 Návrh na nabytí pozemků do majetku města

Usnesení č. 184/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:

- p.p.č. 7728/1 – trvalý travní porost o výměře 770 m2 v k.ú. Varnsdorf, 

- část p.p.č. 8048/1 – trvalý travní porost o výměře 45.844 m2 v k.ú. Varnsdorf.

 

5.12 Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím

Usnesení č. 185/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo předat do správy:

-         Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994 el. zabezpečovací systém – Digiplex v hodnotě 39.993,50 Kč, detektor úniku plynu v hodnotě 13.611,20 Kč;

-         Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617 zásobníkový ohřívač vody OKCE 100 v hodnotě 7.103,10 Kč;

-         Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428 technické zhodnocení budovy – sociální zařízení v hodnotě 794.424,- Kč;

-         Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821 technické zhodnocení budovy – výměna oken v hodnotě 5.387.428,- Kč;

-         Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757 technické zhodnocení budovy – zastřešení teras v hodnotě 882.968,50 Kč;

-         Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812 technické zhodnocení budovy – rekonstrukce topné soustavy v hodnotě 1.421.051,30 Kč.

 

 

6. Finanční záležitosti

 

6.01 Odpis nákladů

Usnesení č. 186/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat náklady na zpracování projektu „Zastřešení malé a velké ledové plochy v areálu zimního stadionu ve Varnsdorfu“ v hodnotě 583.299,- Kč z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku pro morální zastaralost projektu.

 

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2008

Usnesení č. 187/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2008.

 

6.03 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2008 

Usnesení č. 188/2008 (výsledky hlasování

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 189/2008 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                         KAREL DUBSKÝ     

Starosta města                                                    Místostarosta města

 

 

 

Předseda návrhové komise: