Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 4. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 31. 03. 2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7682 a části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3611 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Schválení financování projektů „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus I“ a „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus II“
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Šetření kontrolního výboru ZM
3. Různé
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2015
3.02 Žádost Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace o spolufinancování a předfinancování projektu
3.03 Poskytnutí dotace z OPZ
3.04 Schválení podání žádostí o dotaci do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a schválení financování projektů
3.05 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2016 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7682 a části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 24/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7682 - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 395 m2 a část p. p. č. 7683 - zahradu o výměře 2.137 m2 (dle GP č. 4988-36/2014 část označena jako p. p. č. 7683/2) vše k. ú. Varnsdorf panu J. Š. za kupní cenu 506.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděným pozemkům za cenu 506.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na těchto pozemcích. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 25/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/57 – ostatní plochu o výměře 1.540 m2 (dle GP č. 3722-36/2007 části označeny jako p. p. č. 4306/155 a p. p. č. 4306/156) vše v k. ú. Varnsdorf manželům P. a M. K. za kupní cenu 154.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3611 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 26/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3611 – trvalý travní porost o výměře 632 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. J. a Ing. P. B. za kupní cenu 63.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 27/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3311/13 - trvalý travní porost o výměře 79 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům J. a B. K. za cenu 3.950 Kč.

1.05 Schválení financování projektů „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus I“ a „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus II“
Usnesení č. 28/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus I“ se spolufinancováním města ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu a s vyčleněním částky na předfinancování projektu ve výši 100 %, tj. 2.403.027,95 Kč z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města.

a dále

Usnesení č. 28/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Revitalizace a odbahnění soustavy rybníku Gerhus II“ se spolufinancováním města ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu a s vyčleněním částky na předfinancování projektu ve výši 100 %, tj. 3.627.350,76 Kč z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města.

2. Zprávy výborů ZM

2.01 Šetření kontrolního výboru ZM
Usnesení č. 29/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu Kontrolního výboru.

3. Různé

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2015
Usnesení č. 30/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2015.

3.02 Žádost Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace o spolufinancování a předfinancování projektu
Usnesení č. 31/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, do Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci projektu „Společně si hrát a navzájem se učit“ v celkové výši 2.387.050 Kč (95.482 EUR).

a dále

Usnesení č. 31/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním projektu ve výši 238.706 Kč (9.549 EUR) a též souhlasit s předfinancováním projektu ve výši 1.235.709 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2016.

3.03 Poskytnutí dotace z OPZ
Usnesení č. 32/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zapojením do projektu „Zvyšování kvality služeb Městského úřadu Varnsdorf“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa (výzva č. 33 - Výzva pro územní samosprávné celky).

a dále

Usnesení č. 32/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním projektu „Zvyšování kvality služeb Městského úřadu Varnsdorf“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa (výzva č. 33 - Výzva pro územní samosprávné celky) ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města.

3.04 Schválení podání žádostí o dotaci do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a schválení financování projektů
Usnesení č. 33/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 - Ahoj sousede! za účelem realizace projektu „Po stopách geologických stezek. Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a Seifhennersdorf“.

a dále

Usnesení č. 33/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyčlenění částky na vlastní podíl spolufinancování projektu „Po stopách geologických stezek. Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a Seifhennersdorf“ ve výši 10 %, tj. 182.475,60 EUR (4.926.841 Kč) a o vyčlenění částky na předfinancování projektu ve výši 100 %, tj. 1.824.756 EUR (49.268.412 Kč) z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města.

a dále

Usnesení č. 33/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 - Ahoj sousede! za účelem realizace projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí“.

a dále

Usnesení č. 33/2016/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyčlenění částky na vlastní podíl spolufinancování projektu „Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského příhraničí“ ve výši 10 %, tj. 28.531,70 EUR (741.824 Kč) a vyčlenění částky na předfinancování projektu ve výši 100 %, tj. 285.317 EUR (7.418.242 Kč) z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu města.

3.05 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2016 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 34/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2016 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf v souhrnné výši 967.655 Kč dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv.

4. Finanční záležitosti

4.01 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 
Usnesení č. 35/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 36/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK
starosta města

 

Předseda návrhové komise: Jiří Sucharda