Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 2. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23.02.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 920/1, p. p. č. 919, části p. p. č. 917 a části p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na směnu části p. p. č. 2555/1 za část p. p. č. 2556/1 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Schválení záměru výstavby komerčního obchodního centra a vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Uplatnění předkupního práva na pozemky č. 6027/1 a 6027/2 v k.ú. Varnsdorf
3.05 Žádost o prodloužení termínu oprav č. p. 124 ve Varnsdorfu
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Zpráva Finančního výboru ze dne 11.02.2012
5. Různé
5.01 Petice občanů
5.02 Vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
5.03 Návrh rozpočtu Svazku obcí Tolštejn
5.04 Vytvoření digitálního povodňového plánu
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2012
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2011
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 920/1, p. p. č. 919, části p. p. č. 917 a části p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 16/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 112/2011 ze dne 22.09.2011.

a dále

Usnesení č. 16/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 920/1 – ornou půdu o výměře 979 m2, část p. p. č. 919 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 236 m2, dle GP č. 4372-27/2010 části označeny jako díl „h“ a díl „g“ o celkové výměře 1.214 m2 a dále část p. p. č. 920/1 – ornou půdu o výměře 547 m2, část p. p. č. 919 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 62 m2, část p. p. č. 918 – zahradu o výměře 463 m2 a část p. p. č. 917 – ostatní plochu, jinou plochu o výměře 83 m2, vše v k. ú. Varnsdorf dle GP č. 4372-27/2010 části označeny jako díl „e“, díl „f“, díl „d“ a díl „j“ o celkové výměře 1.156 m2 manželům M. a I. Č. za cenu 711.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující. Předkupní právo města je zřízeno do doby kolaudace objektu.

3.02 Návrh na směnu části p. p. č. 2555/1 za část p. p. č. 2556/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 17/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část p. p. č. 2555/1 – zahradu o výměře 239 m2 v k. ú. Varnsdorf, dle GP č. 4652-149/2010 část označena jako p. p. č. 2555/3 v k. ú. Varnsdorf za část p. p. č. 2556/1 – zahradu o výměře 55 m2 v k. ú. Varnsdorf, dle GP č. 4652-149/2010 část označena jako p. p. č. 2556/4 v k. ú. Varnsdorf s panem A. H. s tím, že pan H. doplatí rozdíl výměr cenou 36.800 Kč splatnou v den podpisu směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou a daň z převodu nemovitosti uhradí obě strany každý jednou polovinou.

3.03 Schválení záměru výstavby komerčního obchodního centra a vyhlášení výběrového řízení na prodej p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.04 Uplatnění předkupního práva na pozemky č. 6027/1 a 6027/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uplatnit předkupní právo na pozemky p. p. č. 6027/1 – trvalý travní porost o výměře 261 m2 a p. p. č. 6027/2 – zahradu o výměře 703 m2 v k. ú. Varnsdorf dle kupní smlouvy č. V-315/2008-531 ze dne 06.02.2008 a nabýt tyto pozemky do vlastnictví města za cenu 144.600 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí prodávající.

3.05 Žádost o prodloužení termínu oprav č. p. 124 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 19/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domě č. p. 124 ve Varnsdorfu do 23.02.2017 za podmínky sepsání nové směnky.


4. Zprávy výboru ZM


4.01 Zpráva Finančního výboru ze dne 11.02.2012
Usnesení č. 20/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu FV.

a dále

Usnesení č. 20/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru prověřit čerpání částky 150.000 Kč vyčleněné v rozpočtu města na rok 2011 na zabezpečení objektu v kasárnách. Zprávu předloží KV na zasedání ZM v měsíci dubnu.


5. Různé

5.01 Petice občanů
Usnesení č. 21/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí předloženou petici.
 
5.02 Vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
(Zastupitelstvo města rozhodlo nezařadit tento bod do programu jednání)

5.03 Návrh rozpočtu Svazku obcí Tolštejn
Usnesení č. 22/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvek Svazku obcí Tolštejn ve výši 140.000 Kč.

5.04 Vytvoření digitálního povodňového plánu
Usnesení č. 23/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu o finanční spoluúčasti v rámci projektu "Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – 2. etapa" a pověřit starostu města jejím podpisem.


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2012
Usnesení č. 24/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2012 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 24/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 24/2012/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 29.02.2012 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále
Usnesení č. 24/2012/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2012 – správa bytového, nebytového fondu, správa Centrum (správce REGIA a.s.) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 24/2012/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2012 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 24/2012/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2012 a rozpočet sociálního fondu na rok 2012 v předloženém znění.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2011
Usnesení č. 25/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.12.2011.


7. Zpráva o činnosti a RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 26/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                                           KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                          místostarosta města