Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 3. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z XIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27.3.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2007
3.02 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za rok 2007 
3.03 Návrh na schválení úhrady poměrné části nákladů na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu vodovodů a kanalizací
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Provedení kontroly zápisů z jednání Komise správy majetku a výstavby
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 3406/1 v k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4306/31, 4306/164, 4306/161 v k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4569/3 v k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 7702/6, 7702/2, 7702/4, 7702/5 v k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1016/1, 1016/3 v k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 4204/11 v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 4457/2 v k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 7197 v k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na uzavření dohody o narovnání vztahů p.p.č. 1405 v k.ú. Varnsdorf
5.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.11 Návrh na prodej domu č.p. 669 se st.p.č. 4363 a p.p.č. 4365 v k.ú. Varnsdorf
5.12 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/32 ve Varnsdorfu
5.13 Návrh na prominutí dluhu u bytové jednotky 2762/32
5.14 Návrh na prodej bytové jednotky 1236/05
5.15 Návrh na prodej bytových jednotek v ul. Nymburská
5.16 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za prodej domu č.p. 1326 
5.17 Návrh na vyjmutí bytového domu č.p. 2234 ze Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf dle přílohy č. 3 
5.18 Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
5.19 Darování zapůjčeného inventáře
5.20 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1287 
5.21 Program Leader
5.22 Zpráva o podaných žádostech o dotace za období 11,12/2007 – 03/2008
6. Finanční záležitosti
6.01 Odpis pohledávek
6.02 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2008 
6.03 Odměny neuvolněným členům ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2007
Usnesení č. 48/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2007. 

3.02 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za rok 2007 
Usnesení č. 49/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za rok 2007. 

Usnesení č. 49/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat dluhy na nájemném v celkové výši 420.339,49 Kč dle předloženého návrhu.

3.03 Návrh na schválení úhrady poměrné části nákladů na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu vodovodů a kanalizací
Usnesení č. 50/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s úhradou poměrné části nákladů na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu vodovodů a kanalizací podanou Sdružením pro zlepšení vodohospodářských poměrů ve Šluknovském výběžku.

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Provedení kontroly zápisů z jednání Komise správy majetku a výstavby
Usnesení č. 51/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu Kontrolního výboru a ukládá starostovi města zabezpečit dopracování do dokumentu Zásady prodeje nemovitostí následující ustanovení: Při projednávání prodeje nemovitostí z majetku města předkládat zastupitelstvu města zájemce o koupi v posloupnosti od nejvyšší nabídnuté ceny.

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 3406/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 52/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3406/1 - zahradu o výměře 460 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a Š. Š. za cenu 36.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 4306/31, 4306/164, 4306/161 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4306/31 - zastavěnou plochu o výměře 23 m2, p.p.č. 4306/161 - ostatní plochu o výměře 77 m2 a p.p.č. 4306/164 - ostatní plochu o výměře 21 m2 k.ú. Varnsdorf manželům T. a L. K. za cenu 11.290,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 4569/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4569/3 - trvalý travní porost o výměře 56 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. L. za cenu 4.480,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 7702/6, 7702/2, 7702/4, 7702/5 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 55/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7702/5 - zastavěnou plochu o výměře 187 m2, p.p.č. 7702/4 - ostatní plochu o výměře 288 m2 a p.p.č. 7702/2 - zahradu o výměře 1.827 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu D. S. za cenu 172.118,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy s tím, že kupující bere na vědomí věcné břemeno - právo vstupu a vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování poruch na kanalizační přípojce pro vlastníka č.p. 3256 ve Varnsdorfu a dále věcné břemeno - právo vstupu a vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování poruch na kanalizační přípojce pro vlastníka p.p.č. 7702/1 v k.ú. Varnsdorf.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 55/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7702/6 - zahradu o výměře 185 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3964-261/2007) manželům Ing. P. J. a MUDr. L. J. za cenu 14.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy s tím, že kupující bere na vědomí věcné břemeno - právo vstupu a vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování poruch na kanalizační přípojce pro vlastníka č.p. 3256 ve Varnsdorfu.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 1016/1, 1016/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 56/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 1016/3 - zastavěnou plochu o výměře 89 m2 a p.p.č. 1016/1 - zahradu o výměře 1.638 m2v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu ideální polovinu panu Z. L. a jednu ideální polovinu paní J. B. za cenu 120.205,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 60.102,50 Kč zaplatí pan Z. L. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 60.102,50 Kč zaplatí paní J. B. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 4204/11 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 57/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4204/11 – zahradu o výměře 1.663 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3921-171/2007) s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD panu T. K. za cenu 249.450,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 4457/2 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 58/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4457/2 – trvalý travní porost o výměře 1.529 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 4033-39/2008) s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD manželům V. a J. H. za cenu 188.820,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 7197 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 59/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7197 – trvalý travní porost o výměře 1.004 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 4034-38/2008) s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD manželům F. a B. Č. za cenu 150.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na uzavření dohody o narovnání vztahů p.p.č. 1405 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 60/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města uznává, že vlastníkem pozemku p.p.č. 1405 v k.ú. Varnsdorf - trvalý travní porost o výměře 1688 m2, je jen pan P. N., narozen 3.12.1945 a v tomto smyslu navrhuje zápis do katastru nemovitostí.

5.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 61/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s panem Ing. K. B. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:
- kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,
- budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,
- budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

5.11 Návrh na prodej domu č.p. 669 se st.p.č. 4363 a p.p.č. 4365 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 62/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 669 se st.p.č. 4363 o výměře 873 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 4365 o výměře 223 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf panu P. J. za cenu 400.000,- Kč s předkupním právem města Varnsdorf do doby ukončení celkové rekonstrukce objektu ve výši kupní ceny. Kupní cena bude splatná do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Kupující se zavazuje do 4 let od podpisu kupní smlouvy provést celkovou rekonstrukci objektu. V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny. Dále kupující uhradí dluh na bytové jednotce č. 669/03 ve výši 4.698,- Kč, na bytové jednotce č. 669/04 ve výši 4.462,50 Kč a na bytové jednotce č. 669/05 ve výši 1.545,-Kč, celkem tedy 10.705,-Kč.

5.12 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/32 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 63/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/32 v budově s vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu J. N. za cenu 211.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na prominutí dluhu u bytové jednotky 2762/32
Usnesení č. 64/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluh na bytové jednotce č. 2762/32 ve výši 85.037,50 Kč z důvodu obsažení dlužné částky v kupní ceně bytové jednotky.

5.14 Návrh na prodej bytové jednotky 1236/05
Usnesení č. 65/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/05 v budově s vchodem č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf panu M. K. a N. F. do podílového spoluvlastnictví za cenu 29.117,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 14.558,50 Kč zaplatí paní N. F. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 14.558,50 Kč zaplatí pan M. K. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.15 Návrh na prodej bytových jednotek v ul. Nymburská
Usnesení č. 66/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/01 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf panu L. R. za cenu 175.725,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluh panu R. u bytové jednotky č. 1995/01 ve výši 6.788,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 66/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/02 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf manž. O. a K. B. za cenu 188.079,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 66/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/03 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. N. za cenu 169.582,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 66/2008/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/04 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf paní L. V. za cenu 173.976,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 66/2008/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/05 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf paní J. U. za cenu 179.054,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 66/2008/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/06 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf paní G. S. za cenu 188.240,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 66/2008/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/07 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. F. za cenu 255.653,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 66/2008/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/08 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf paní D. G. za cenu 101.325,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


Usnesení č. 66/2008/9 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1995/10 v budově se vchodem č.p. 1995 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 2422 a p.p.č. 2424/1 vše v k.ú. Varnsdorf paní H. K. za cenu 143.694,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za prodej domu č.p. 1326 
Usnesení č. 67/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 12/2008 ze dne 24.1.2008 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 1326 prodlužuje do vyřešení věcných práv k části pozemku p.č. 3159/1 v k.ú.Varnsdorf.

5.17 Návrh na vyjmutí bytového domu č.p. 2234 ze Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf dle přílohy č. 3 
Usnesení č. 68/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjmout bytový dům č.p. 2234 z přílohy č. 3 Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf a přeřadit tento dům do přílohy č. 1 Zásad prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

5.18 Předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 69/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat do správy Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469 drobný dlouhodobý hmotný majetek, el. zabezpečovací systém Digiplex v hodnotě 39.706,50 Kč.

Usnesení č. 69/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat do správy Základní škole Varnsdorf, Karlova 1700 drobný dlouhodobý hmotný majetek, el. ohřívač vody Tatramat v hodnotě 4.498,20 Kč.

5.19 Darování zapůjčeného inventáře
Usnesení č. 70/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat Policii České republiky, pracoviště Tř. 9. května 406/95, Rumburk drobný dlouhodobý hmotný majetek, výpočetní techniku v celkové pořizovací hodnotě v roce 2001 ve výši 30.649,- Kč.

Usnesení č. 70/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat Základní umělecké škole Varnsdorf, Národní 512 drobný dlouhodobý hmotný majetek, jednací stoly a židle v celkové pořizovací hodnotě v roce 2000 ve výši 196.185,- Kč.

Usnesení č. 70/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo darovat Domu dětí a mládeže, Pražská 663, Varnsdorf drobný dlouhodobý hmotný majetek, pracovní stěnu v celkové pořizovací hodnotě v roce 1990 ve výši 21.556,- Kč.

5.20 Žádost o prodloužení termínu oprav na č.p. 1287 
Usnesení č. 71/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy střechy a fasády na domě č.p. 1287 ve Varnsdorfu do 30.10.2008 za podmínky sepsání nové směnky.

5.21 Program Leader
Usnesení č. 72/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Strategický plán Leader Místní akční skupiny Šluknovsko, o.s. na období 2007-2013.

Usnesení č. 72/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením do území působnosti Místní akční skupiny Šluknovsko.

5.22 Zpráva o podaných žádostech o dotace za období 11,12/2007 – 03/2008
Usnesení č. 73/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí přehled o podaných žádostech o dotace za období 11, 12/2007 - 03/2008.

6. Finanční záležitosti

6.01 Odpis pohledávek
Usnesení č. 74/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit odpis pohledávek ve výši 1.895.085,- Kč dle předloženého návrhu.

6.02 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2008 
Usnesení č. 75/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

6.03 Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 76/2008/1 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 76/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.4.2008.

Usnesení č. 76/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 33/2007/1 ze dne 25.1.2007.

Usnesení č. 76/2008/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 33/2007/2 ze dne 25.1.2007.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 77/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK          FRANTIŠEK DLASK
Starosta města                   Místostarosta města

Předseda návrhové komise: