Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 1. 2012 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ z XIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.01.2012 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

 


 

Program jednání:
1. Slib člena ZM
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
4. Převody majetku města
4.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
4.02 Návrh na prodej st. p. č. 1531/38 v k. ú. Varnsdorf
4.03 Návrh na nabytí části p. p. č. 4369/22 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
4.04 Návrh na změnu usnesení
4.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 7539/1 v k. ú. Varnsdorf
4.06 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 7447/1 v k. ú. Varnsdorf
4.07 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 1918 a p. p. č. 1919 v k. ú. Varnsdorf
4.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 653 a p. p. č. 654 v k. ú. Studánka u Rumburku
4.09 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 2090 a č. p. 2110 ve Varnsdorfu
4.10 Projekt regenerace panelového sídliště
4.11 Změna zřizovací listiny PO Městská knihovna Varnsdorf
5. Zprávy výboru ZM
6. Různé
6.01 Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 (PZM a MA21) - výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2010
6.02 Rozpočtové určení daní
6.03 Iniciativa „Vlajka pro Tibet“
7. Finanční záležitosti
7.01 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, na měsíc únor 2012 - červen 2012
7.02 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému
7.03 Návrh na odpis
7.04 Návrh na odepsání pohledávek z hospodářské činnosti vedené u REGIA a. s
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr1. Slib člena ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Převody majetku města

4.01 Návrh na prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4369/1 – zastavěná plocha, garáž o výměře 1 m2, dle GP č. 4654-247/2011 část označena jako p. p. č. 4369/182, v k. ú. Varnsdorf paní D. K. za cenu 200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.02 Návrh na prodej st. p. č. 1531/38 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st. p. č. 1531/38 – zastavěná plocha, garáž o výměře 26 m2 v k. ú. Varnsdorf paní Z. H. za cenu 5.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.03 Návrh na nabytí části p. p. č. 4369/22 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 3/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 4369/22 – travní porost o výměře 1 m2, dle GP č. 4614-157/2011 část označena jako díl „a“ z p. p. č. 4369/22, v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.04 Návrh na změnu usnesení
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

4.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 7539/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

4.06 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 7447/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

4.07 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 1918 a p. p. č. 1919 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 1918 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 788 m2, p. p. č. 1919 – ostatní plochy o výměře 215 m2, p. p. č. 1915 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, p.p.č. 1917/1 – zahrada o výměře 1.031 m2, p. p. č. 1917/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 710 m2, p. p. č. 1917/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2 a p. p. č. 1917/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2 ze současného funkčního využití – „občanská vybavenost, služby“, resp. „výroba nečistá“ na navrhované funkční využití – „plochy smíšené obytné“. Poměrné náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

4.08 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 653 a p. p. č. 654 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 5/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p. p. č. 653 – zahrada o výměře 318 m2 a p. p. č. 654 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití –„veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Poměrné náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

4.09 Návrh na prodloužení termínu oprav č. p. 2090 a č. p. 2110 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 6/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neschválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domě č. p. 2090 a č. p. 2110 ve Varnsdorfu.

4.10 Projekt regenerace panelového sídliště
Usnesení č. 7/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Projekt regenerace panelového sídliště Varnsdorf a dílčí etapu pro rok 2012 RPS – VARNSDORF – I. etapa 2012“.

a dále

Usnesení č. 7/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu RPS – VARNSDORF – I. etapa 2012 – se spolufinancováním města nejméně 30% rozpočtových nákladů projektu z rozpočtu města.

4.11 Změna zřizovací listiny PO Městská knihovna Varnsdorf
Usnesení č. 8/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Změnu zřizovací listiny právnické osoby Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

 


5. Zprávy výboru ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Různé

6.01 Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 (PZM a MA21) - výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2010
Usnesení č. 9/2012/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí usnesení RM ze dne 15.12.2011 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 9/2012/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí ověřené výstupy z Fóra Zdravého města Varnsdorf 2010.

6.02 Rozpočtové určení daní
Usnesení č. 10/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi, aby ve věci rozpočtového určení daní intervenoval příslušné státní instituce a to ve shodě s dalšími obcemi.

6.03 Iniciativa „Vlajka pro Tibet“
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)


7. Finanční záležitosti

7.01 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, na měsíc únor 2012 - červen 2012
Usnesení č. 11/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, poskytnutí finanční výpomoci na měsíce únor 2012 až červen 2012, dle předloženého návrhu.

7.02 Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému
Usnesení č. 12/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému dle předloženého návrhu.

7.03 Návrh na odpis
Usnesení č. 13/2012 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo odepsat pohledávky ve výši 60.108,71 Kč dle předloženého návrhu.

7.04 Návrh na odepsání pohledávek z hospodářské činnosti vedené u REGIA a. s
Usnesení č. 14/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo odepsat závazky a pohledávky dle předloženého návrhu.

8. Zpráva o činnosti a RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 15/2012 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


9. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                              KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                             místostarosta města