Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 2. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. 02. 2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7682 a části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 6488/2 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Žádost o schválení finanční výpomoci na projekt 200 let Vincenze Pilze
3.02 Odměny členům výborů ZM a komisí RM (nečlenům ZM)
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7682 a části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

1.02 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 6488/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné nabytí vlastnického práva k p. p. č. 6488/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 111 m2 v k. ú. Varnsdorf od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

a dále

Usnesení č. 18/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

1.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 19/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Žádost o schválení finanční výpomoci na projekt 200 let Vincenze Pilze
Usnesení č. 20/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit návratnou finanční výpomoc Městskému divadlu Varnsdorf na předfinancování projektu 200 let Vincenze Pilze, který bude realizován v roce 2016.

a dále

Usnesení č. 20/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním finanční částky ve výši 15% z celkových nákladů projektu 200 let Vincenze Pilze z rozpočtu města.

3.02 Odměny členům výborů ZM a komisí RM (nečlenům ZM)
Usnesení č. 21/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon funkce člena výboru ZM a člena komise RM, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci města takto:
předseda komise 1.000 Kč,
člen výboru nebo komise 200 Kč.

a dále

Usnesení č. 21/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Pravidla, kterými se stanovuje výše odměny a upravuje odměňování členů výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 21/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce členům výborů ZM a komisí RM (nečlenům ZM)se bude poskytovat od března 2016.

4. Finanční záležitosti
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 22/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit Kontrolnímu výboru prověřit nákup dvou nových osobních automobilů pro město Varnsdorf.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 23/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                        JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                          místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Zbyněk Šimák