Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 1. 2016 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 21. 01. 2016 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 7721/13 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4 a p. p. č. 1007 vše v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1236 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na zrušení usnesení
1.09 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 6214/5 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 3175 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na schválení podání žádosti o dotaci
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Schválení Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
3.02 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf
3.03 Odměny neuvolněným členům ZM
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2016 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 918 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2016 #004#
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 918 – zahradu o výměře 1.019 m2 (dle GP č. 4372-27/2010 část označena jako p. p. č. 918/2) v k. ú. Varnsdorf za cenu 305.700 Kč + DPH (pokud bude podle zákona vyžadováno zaplacení DPH u předmětného pozemku) manželům J. a J. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 7721/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/13 – trvalý travní porost o výměře 1.736 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 954.800 Kč + 21% DPH společnosti Lukáš Kořínek 2ktransport s. r. o., IČ 02693003 splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 3/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3355/1 – trvalý travní porost o výměře 962 m2 (dle GP č. 5209-175/2015 část označena jako p. p. č. 3355/5) v k. ú. Varnsdorf za cenu 192.400 Kč + DPH (pokud bude podle zákona vyžadováno zaplacení DPH u předmětného pozemku) manželům V. a K. Ch. splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o 
výměře 1.500m2 (dle GP č. 5308-2/2016 část označena jako p. p. č. 3637/10) v k. ú. Varnsdorf za cenu 300.000 Kč + DPH (pokud bude podle zákona vyžadováno zaplacení DPH u předmětného pozemku) manželům M. a K. K. splatnou v
den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4 a p. p. č. 1007 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1005 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 163 m2, p. p. č. 1006/1 – trvalý travní porost o výměře 783 m2, p. p. č. 1006/4 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 182 m2, p. p. č. 1007 - zahradu o výměře 140 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 253.600 Kč + DPH (pokud bude podle zákona vyžadováno zaplacení DPH u předmětného pozemku) panu M. L. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1236 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1236 – zahradu o výměře 505 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 101.000 Kč + DPH (pokud bude podle zákona vyžadováno zaplacení DPH u předmětného pozemku) Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ 75151537 splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3541/1 – ornou půdu o výměře 6 m2 (dle GPč. 5274-164/2015 část označena jako p. p. č. 3541/3) v k. ú. Varnsdorf za cenu 1.200 Kč + DPH (pokud bude podle zákona vyžadováno zaplacení DPH u předmětného pozemku) ČEZ Distribuci a. s., IČ 24729035 splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.08 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 8/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 95/2015 ze dne 26. 11. 2015.

1.09 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 6214/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 9/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné nabytí vlastnického práva k p. p. č. 6214/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27 m2 v k. ú. Varnsdorf od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

a dále

Usnesení č. 9/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 74/U/VOB/2015 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.


1.10 Návrh na prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 10/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 69/2015 ze dne 24. 09. 2015.

a dále

Usnesení č. 10/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3173 – trvalý travní porost o výměře 1.572 m2
a p. p. č. 3174 – zahradu o výměře 1.467 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 911.700 Kč + DPH (pokud bude podle zákona vyžadováno zaplacení DPH u předmětného pozemku) paní E. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.11 Návrh na schválení podání žádosti o dotaci
Usnesení č. 11/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti o dotaci z programu MŠMT na akci „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“.

a dále

Usnesení č. 11/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování projektu „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“ ve výši min. 40% celkových nákladů na realizaci projektu.

2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva Finančního výboru
Usnesení č. 12/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti za rok 2015 a plán práce Finančního výboru na 1. pololetí roku 2016.

3. Různé
3.01 Schválení Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
Usnesení č. 13/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování včetně přílohy.

a dále

Usnesení č. 13/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

3.02 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf
Usnesení č. 14/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Program prevence kriminality pro rok 2016.

a dále

Usnesení č. 14/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním Programu prevence kriminality města Varnsdorf v dotační výzvě Ministerstva vnitra ČR.

a dále

Usnesení č. 14/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním spolufinancování Programu prevence kriminality města Varnsdorf z rozpočtu města.


3.03 Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 15/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva 490 Kč,
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu 1.386 Kč,
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.759 Kč,
člen rady 2.122 Kč,
místostarosta 34.407 Kč.

a dále

Usnesení č. 15/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva, s výjimkou neuvolněného místostarosty, poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce.

a dále

Usnesení č. 15/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat od ledna 2016.

4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2016 
Usnesení č. 16/2016/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2016 dle pozměňovacího návrhu zastupitele Ing. Draského.

a dále

Usnesení č. 16/2016/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 a ujednání k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 16/2016/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit v termínu do 29.01.2016 rozpis rozpočtu dle §14 zák. č. 250/2000 Sb.

a dále

Usnesení č. 16/2016/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotací fyzickým a právnickým osobám, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 2016.

a dále

Usnesení č. 16/2016/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2016 – správa bytových a nebytových prostor (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.


a dále

Usnesení č. 16/2016/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2016 – správa Centrum (správce REGIA a. s.) v předloženém znění.
a dále

Usnesení č. 16/2016/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet hospodářské činnosti na rok 2016 – pult centrální ochrany (správce Městská policie) v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 16/2016/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2016 v předloženém znění.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 17/2016 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                           JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                             místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Ing. Václav Moravec