Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 11. 2011 - Radka Ježková

Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.11.2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:
1. Slib člena ZM
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
4. Převody majetku města
4.01 Návrh na nabytí p. p. č. 1804/1 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
4.02 Návrh na změnu usnesení
4.03 Návrh na prodej p. p. č. 1086/3 v k. ú. Varnsdorf
4.04 Vypořádání vlastnických vztahů – divadlo
4.05 Návrh na prodej p. p. č. 381, p. p. č. 384, p. p. č. 380/1, p. p. č. 382/1 (bývalá školní zahrada)
4.06 Návrh na zrušení usnesení
4.07 Návrh na zrušení usnesení
4.08 Návrh na vydání Změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ
Varnsdorf).
4.09 Nabídka na bezúplatný převod objektu č. p. 524 v ul. Národní od Generálního ředitelství cel
4.10 Schválení spolufinancování akce „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“
4.11 Vypořádání za převod p. p. č. 621 k. ú. Varnsdorf
4.12 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
5. Zprávy výboru ZM
5.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 2 ze dne 14.11.2011
5.02 Zpráva Finančního výboru ze dne 23.11.2011
6. Různé
7. Finanční záležitosti
7.01 Rozpočtové provizorium na rok 2012
7.02 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2011
7.03 Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
7.04 Vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr
1. Slib člena ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Převody majetku města

4.01 Návrh na nabytí p. p. č. 1804/1 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

4.02 Návrh na změnu usnesení
Usnesení č. 153/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 1/2005/13 z 20.01.2005.

a dále

Usnesení č. 153/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6629 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 175 m2, dle GP č. 3422-122/2004 část označena jako p. p. č. 6629/1 a část p. p. č. 6630 – trvalý travní porost o výměře 1070 m2, dle GP č. 3422-122/2004 část označena jako p. p. č. 6630/2 vše v k. ú. Varnsdorf, slečně M. V. za cenu 91.584 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.03 Návrh na prodej p. p. č. 1086/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 154/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1086/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2, dle GP č. 4618-111/2011 část označena jako p. p. č. 1086/3, v k. ú. Varnsdorf, manželům J. a E. M. za cenu 17.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 154/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1086/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, dle GP č. 4618-111/2011 část označena jako díl „a“, v k. ú. Varnsdorf paní D. Š. za cenu 800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.04 Vypořádání vlastnických vztahů – divadlo
Usnesení č. 155/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi manželi B. N. a H. N. a městem Varnsdorf s doplatkem ve výši 8.200 Kč ze strany města Varnsdorf a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem části p. p. č. 2228 - zahrada o výměře 42 m2, dle GP č. 4587-143/2011 části označeny jako díl „i“ a díl „h“ vše v k. ú. Varnsdorf a manželé N. se stanou vlastníky části p. p. č. 2226/2 - zastavěná plocha, dvůr o výměře 1 m2, dle GP č. 4587-143/2011 část označena jako díl „f“ v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí město Varnsdorf.

4.05 Návrh na prodej p. p. č. 381, p. p. č. 384, p. p. č. 380/1, p. p. č. 382/1 (bývalá školní zahrada)
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování), (výsledky hlasování)

4.06 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 156/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 4/2011 ze dne 27.01.2011.

4.07Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 157/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstva města rozhodlo zrušit usnesení č. 147/2010 ze dne 30.09.2010.

4.08 Návrh na vydání Změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 158/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat územně plánovací dokumentaci - Změnu č. 9 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf - formou opatření obecné povahy dle předloženého návrhu.

4.09 Nabídka na bezúplatný převod objektu č. p. 524 v ul. Národní od Generálního ředitelství cel
Usnesení č. 159/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví objekt č. p. 524 na p. p. č. 2632/1 a p. p. č. 2634, objekt bez č. p. na p. p. č. 2632/2 a p. p. č. 2632/1, p. p. č. 2632/2 a p. p. č. 2634, vše v k. ú. Varnsdorf.

4.10 Schválení spolufinancování akce „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“
Usnesení č. 160/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“ – se spolufinancováním města ve výši 10% (tj. 237.676 Kč) z rozpočtu města.

4.11 Vypořádání za převod p. p. č. 621 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 161/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uhradit panu P. N. 5.513 Kč a ostatní poplatky spojené s převodem, které uhradil za neplatný převod p. p. č. 621 v k. ú. Varnsdorf.

4.12 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 162/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821 technické zhodnocení budovy, rekonstrukce oken, střechy a soc. zařízení v celkové hodnotě 3.941.939,22 Kč
- příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Karlova 1700 technické zhodnocení budovy, oprava krovu střechy v celkové hodnotě 507 938,11 Kč
- příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf, Tyršova 1442 technické zhodnocení budovy, stavební úpravy a přístavba soc. zařízení v celkové hodnotě 4.881.659,00 Kč
- příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280 technické zhodnocení budovy, rekonstrukce kanalizace v celkové hodnotě 989.609,51 Kč
- příspěvkové organizaci Mateřské škola Varnsdorf, Pražská 2812 technické zhodnocení budovy, rekonstrukce rozvodů vnitřního vodovodu v celkové hodnotě 802.144,00 Kč


5. Zprávy výboru ZM

5.01 Zpráva Kontrolního výboru č. 2 ze dne 14.11.2011
Usnesení č. 163/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu KV.

5.02 Zpráva Finančního výboru ze dne 23.11.2011
Usnesení č. 164/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu FV.


6. Různé
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Finanční záležitosti

7.01 Rozpočtové provizorium na rok 2012
Usnesení č. 165/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2012 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 165/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut Sociálního fondu na rok 2012 dle předloženého znění.

7.02 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2011
Usnesení č. 166/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2011 dle předloženého návrhu.

7.03 Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Usnesení č. 167/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému dle předloženého návrhu.

7.04 Vydání Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Usnesení č. 168/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her dle předloženého pozměněného návrhu pana Ing. V. R.


8. Zpráva o činnosti a RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 169/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


9. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                          KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                          místostarosta města