Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 1. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24.1.2008 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________
Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci
3.02 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu z Úřadu vlády „Podpora terénní sociální práce 2008“
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
5.02 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
5.03 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3638/17 k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6002/5 k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na nabytí p.p.č. 896/2 k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 4570/2 a 4569/5 k.ú. Varnsdorf
5.08 Návrh na prodej st.p.č. 536/4 a p.p.č. 536/5 k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za prodej pozemku
5.10 Návrh na prodej č.p. 1326 se st.p.č. 3157 a p.p.č. 3158 k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na prodej č.p. 1340 se st.p.č. 4641 a p.p.č. 4642 k.ú. Varnsdorf
5.12 Návrh na prodej č.p. 1652 se st.p.č. 4864 a p.p.č. 4865 k.ú. Varnsdorf
5.13 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/09 ve Varnsdorfu
5.14 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/12 ve Varnsdorfu
5.15 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/37 ve Varnsdorfu
5.16 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/43 ve Varnsdorfu
5.17 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/47 ve Varnsdorfu
5.18 Návrh na zrušení usnesení
5.19 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/17 ve Varnsdorfu
5.20 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 5697 k.ú. Varnsdorf
5.21 Rekonstrukce Hrádku
5.22 Výměna oken v ZŠ Edisonova
5.23 Prodej č.p. 3044 (Kinokavárna)
5.24 Prodej areálu v ul. Čsl. letců
5.25 Žádost o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
5.26 Dohoda o partnerství Města Varnsdorf s Nadačním fondem Hrádek – Burgsberg
6. Finanční záležitosti
6.01 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Ambulantní pohotovostní péče – lékařská služba první pomoci
Usnesení č. 1/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s účinností od 1.1.2008 se zabezpečením a organizací ambulantní pohotovostní péče na svém spádovém území za podmínky přidělení dotace městu Varnsdorf z rozpočtu Ústeckého kraje na úhradu přiměřené části nákladů souvisejících se zabezpečením ambulantní pohotovostní péče v příslušném kalendářním roce.

3.02 Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu z Úřadu vlády „Podpora terénní sociální práce 2008“
Usnesení č. 2/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit projekt „Podpora terénní sociální práce 2008“ se spoluúčastí města ve výši 200.000,- Kč.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
Usnesení č. 3/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 628/3 - zastavěnou plochu o výměře 81 m2 a p.p.č. 628/2 - zahrada o výměře 1.493 m2v k.ú. Varnsdorf manželům L. a P. J. za cenu 106.392,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.02 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
Usnesení č. 4/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 1255/15 - zastavěnou plochu o výměře 138 m2 a p.p.č. 1255/2 - zahrada o výměře 816 m2v k.ú. Varnsdorf panu M. T. za cenu 50.417,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.03 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93
Usnesení č. 5/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 213/2 - zastavěnou plochu o výměře 182 m2 a p.p.č. 213/1 - zahradu o výměře 1.655 m2v k.ú. Varnsdorf manželům M. a B. P. za cenu 130.137,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 3638/17 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3638/17 – trvalý travní porost o výměře 258 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3863-63/2007) manželům F. a I. P. za cenu 20.640,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6002/5 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6002/5 – zahradu o výměře 416 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3966-263/2007) manželům F. a R. K. za cenu 33.280,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na nabytí p.p.č. 896/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 8/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do majetku města p.p.č. 896/6 – trvalý travní porost o výměře 1.324 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3965-262/2007) od manželů K. a A. N. za cenu 185.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 4570/2 a 4569/5 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 9/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4570/2 – zahradu o výměře 1.024 m2 a p.p.č. 4569/5 – trvalý travní porost o výměře 390 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3968-265/2007) s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu ideální polovinu panu M. K. a jednu ideální polovinu paní Ž. H. za cenu 212.100,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 106.050,- Kč zaplatí pan M. K. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 106.050,- Kč zaplatí paní Ž. H. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 9/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4570/1 – zahradu o výměře 1.058 m2 a p.p.č. 4569/6 – trvalý travní porost o výměře 356 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3968-265/2007) s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD manželům Ing. Z. a A. Š. za cenu 212.100,- Kč v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 9/2008/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4569/8 – trvalý travní porost o výměře 269 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3968-265/2007) manželům A. a V. H. za cenu 21.520,- Kč v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej st.p.č. 536/4 a p.p.č. 536/5 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 10/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 536/4 – zastavěná plocha, garáž o výměře 26 m2 p.p.č. 536/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 105 m2 (dle GP č. 3739-101/2007) v k.ú. Varnsdorf paní M. K. za cenu 12.300,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

5.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za prodej pozemku
Usnesení č. 11/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej pozemku č. 1483/1 a p.p.č. 1483/2 v k.ú. Varnsdorf do 31.7.2008.

5.10 Návrh na prodej č.p. 1326 se st.p.č. 3157 a p.p.č. 3158 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1326 se st.p.č. 3157 o výměře 316 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 3158 o výměře 135 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf manž. P. a S. V. za cenu 705.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

5.11 Návrh na prodej č.p. 1340 se st.p.č. 4641 a p.p.č. 4642 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1340 se st.p.č. 4641 o výměře 369 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 4642 o výměře 319 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf manž. P. a S. V. za cenu 805.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

5.12 Návrh na prodej č.p. 1652 se st.p.č. 4864 a p.p.č. 4865 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1652 se st.p.č. 4864 o výměře 372 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 4865 o výměře 1.942 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf společnosti LUMINES TEMPLE – nemovitosti s.r.o. za cenu 806.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.


5.13 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/09 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 15/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/09 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf paní H. Z. za cenu 70.762,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s tím, že se promíjí dluh ve výši 3.972,-Kč, který je součástí kupní ceny.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.14 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/12 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 16/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/12 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. K. za cenu 60.828,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.15 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/37 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 17/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/37 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf paní A. B. za cenu 66.523,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s tím, že se promíjí dluh 5.352,-Kč, který je součástí kupní ceny.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/43 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 18/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/43 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf paní P. K. za cenu 101.460,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.17 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/47 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 19/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/47 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. S. za cenu 60.828,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.18 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 20/2008 (výsledky hlasování)                                                     
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 260/2007ze dne 27.9.2007.

5.19 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/17 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 21/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/17 v budově se vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf paní Ž. B. za cenu 62.988,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.20 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 5697 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 22/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 5697 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.493 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „obytná zástavba středopodlažní“ na navrhované funkční využití „občanská vybavenost“.

5.21 Rekonstrukce Hrádku
Usnesení č. 23/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost na akci „Rekonstrukce Hrádku“ do 3. výzvy k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty a programy z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Usnesení č. 23/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Rekonstrukce Hrádku“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

5.22 Výměna oken v ZŠ Edisonova
Usnesení č. 24/2008/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost na akci „Výměna oken v ZŠ Edisonova“ do 3. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Usnesení č. 24/2008/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Výměna oken v ZŠ Edisonova“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

5.23 Prodej č.p. 3044 (Kinokavárna)
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání)

5.24 Prodej areálu v ul. Čsl. letců
Usnesení č. 25/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést:
p.p.č. 4591/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4831 m2
budovu bez č.p. – průmyslový objekt na p.p.č. 4591/2
p.p.č. 4591/3 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 542 m2
budovu bez č.p. – průmyslový objekt na p.p.č. 4591/3
p.p.č. 4591/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2
budovu bez č.p. – průmyslový objekt na p.p.č. 4591/4
p.p.č. 4591/5 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2
budovu bez č.p. – průmyslový objekt na p.p.č. 4591/5
p.p.č. 4594/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 615 m2
budovu bez č.p. – průmyslový objekt na p.p.č. 4594/2
p.p.č. 4280/1 – ostatní plocha o výměře 1964 m2
p.p.č. 4588/1 – trvalý travní porost o výměře 4725 m2
p.p.č. 4588/2 – ostatní plocha o výměře 3264 m2
p.p.č. 4592 – vodní plocha o výměře 773 m2
p.p.č. 4593 – vodní plocha o výměře 255 m2
p.p.č. 4595 – ostatní plocha o výměře 640 m2
p.p.č. 4280/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2
budovu bez č.p. – výroba na p.p.č. 4280/2
p.p.č. 4587/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 414 m2
p.p.č. 4587/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2
budovu bez č.p. – jiná stavba na p.p.č. 4587/2
p.p.č. 4594/1 – zahrada o výměře 2138 m2
p.p.č. 4589 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 931 m2
budovu č.p. 786 – stavba pro výrobu a skladování na p.p.č. 4589
p.p.č. 4590/1 – zahrada o výměře 1359 m2
p.p.č. 4591/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6341 m2
vše v k.ú. Varnsdorf společnosti CZECH PAN s.r.o. za cenu 3.050.000,- Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady s převodem nemovitostí a daně hradí kupující.

5.25 Žádost o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 26/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu splatnosti kupní ceny za prodej domu č.p. 1285 ve Varnsdorfu do 30.4.2008.

5.26 Dohoda o partnerství Města Varnsdorf s Nadačním fondem Hrádek – Burgsberg
(Zastupitelé rozhodli o stažení tohoto bodu z programu jednání)

6. Finanční záležitosti

6.01 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf
Usnesení č. 27/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, poskytnutí finanční výpomoci dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 28/2008 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK FRANTIŠEK DLASK
Starosta města Místostarosta města

Předseda návrhové komise: