Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 11. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26. 11. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3175 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3747/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 573 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 591 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na převod p. p. č. 653/2, p. p. č. 7877/3 a nabytí p. p. č. 7830/9 a p. p. č. 7830/10 vše v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 2168/3 a budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2168/3 vše v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na zrušení usnesení
1.11 Bezúplatný převod Červeného kostela ve Varnsdorfu
1.12 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zimní stadion – provozní zázemí I. etapa“
1.13 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 3026/6 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé

3.01 Informace o stavu Lužické nemocnice a polikliniky
3.02 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
3.04 Návrh na úpravu nájemného u bytů ve vlastnictví města Varnsdorf
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové provizorium města Varnsdorf na rok 2016 a Statut sociálního fondu na rok 2016 
4.02 Členské příspěvky na rok 2016 
4.03 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4.04 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2015 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3175 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny) (výsledky hlasování)

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3747/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 94/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3747/1 ornou půdu o výměře 1.228 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 122.800 Kč panu J. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 573 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 591 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 95/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 591 – ornou půdu o výměře 709 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 70.900 Kč panu L. M. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 96/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3493 – zahradu o výměře 436 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 56.680 Kč manželům M. a Z. H. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na převod p. p. č. 653/2, p. p. č. 7877/3 a nabytí p. p. č. 7830/9 a p. p. č. 7830/10 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 97/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 653/2 – ornou půdu o výměře 400 m2 a p. p. č. 7877/3 – ostatní plochu o výměře 240 m2 vše v k. ú. Varnsdorf panu B. P. za cenu 1 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 97/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 7830/3 dle GP č. 5105-43/2015 část označena jako p. p. č. 7830/9 o výměře 396 m2 a p. p. č. 7830/10 o výměře 210 m2 vše vedeno jako trvalý travní porost a vše v k. ú. Varnsdorf od pana B. P. za cenu 1 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 98/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 68/2015 ze dne 24. 09. 2015.


a dále

Usnesení č. 98/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2309 zahradu o výměře 205 m2 (dle GP č. 5162-173/2015 část označena jako 2309/2) v k. ú. Varnsdorf za cenu 61.500 Kč manželům J. a J. N. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 99/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5117/1 ostatní plochu o výměře 64 m2 (dle GP č. 5268-277/2015 část označena jako p. p. č. 5117/4) v k. ú. Varnsdorf za cenu 12.800 Kč paní J. P. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 99/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5117/1 ostatní plochu o výměře 61 m2 (dle GP č. 5268-277/2015 část označena jako p. p. č. 5117/5) v k. ú. Varnsdorf za cenu 12.200 Kč panu L. A. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.09 Návrh na prodej p. p. č. 2168/3 a budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2168/3 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 100/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2168/3 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.800 Kč a budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 2168/3 - garáž v k. ú. Varnsdorf za cenu 1 Kč paní A. V. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.10 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 101/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 104/2014 ze dne 27. 11. 2014.

1.11 Bezúplatný převod Červeného kostela ve Varnsdorfu
Usnesení č. 102/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 67/U/PŠ/2015.

1.12 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zimní stadion – provozní zázemí I. etapa“
Usnesení č. 103/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o přidělení veřejné zakázky „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“ zadanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uchazeči TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640.


a dále

Usnesení č. 103/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování akce „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“ za cenu 14.948.528 Kč bez DPH v letech 2016-2017.


a dále

Usnesení č. 103/2015/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 na akci „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“ za cenu 14.948.528 Kč bez DPH.

1.13 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 3026/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné nabytí vlastnického práva k p. p. č. 3026/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Varnsdorf od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

a dále

Usnesení č. 104/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 69/U/VOB/2015 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Informace o stavu Lužické nemocnice a polikliniky
Usnesení č. 105/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek LNaP a. s.

3.02 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 106/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf s účinností od 01. 01. 2016 dle předloženého návrhu.

3.03 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny Varnsdorf
Usnesení č. 107/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace, Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace, Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace a Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace, dlepředloženého návrhu.

3.04 Návrh na úpravu nájemného u bytů ve vlastnictví města Varnsdorf
Usnesení č. 108/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit výši nájemného u bytů ve vlastnictví města dle předloženého návrhu.

4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové provizorium města Varnsdorf na rok 2016 a Statut sociálního fondu na rok 2016 
Usnesení č. 109/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 109/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2016 dle předloženého návrhu.

4.02 Členské příspěvky na rok 2016 
Usnesení č. 110/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků dle předloženého návrhu.

4.03 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 111/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

4.04 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2015 
Usnesení č. 112/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 12 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 113/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                           JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                             místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Jiří Sucharda