Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

20. 10. 2011 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 20.10.2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
1.01 Petice občanů k situaci ve Varnsdorfu a dalších obcí Šluknovského výběžku 2011
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
2.01 Odvolání vedení města ve složení – starosta a 2 místostarostové
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3380/2 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na směnu části p. p. č. 4369/1 za část p. p. č. 4369/62 vše v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na snížení kupní ceny
3.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 7597 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Zásady prodeje majetku
3.07 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663, ul. Pražská
3.08 Zrušení usnesení - navýšení nájemného
3.09 Nový předpis nájemného v městských bytech 
4. Zprávy výboru ZM 
4.01 Informace kontrolního výboru a finančního výboru
5. Různé
5.01 Nesouhlas se zvýšením nájmu - informace
5.02 Stanovy sdružení pro rozvoj Šluknovska
5.03 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy „Podpora terénní práce na rok 2012“ vyhlášené Úřadem vlády ČR
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2011
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2011
6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, na měsíc říjen 2011 - leden 2012
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

1.01 Petice občanů k situaci ve Varnsdorfu a dalších obcí Šluknovského výběžku 2011
Usnesení 137/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit podporu - Petice občanů k situaci ve Varnsdorfu a dalších obcí Šluknovského výběžku 2011.


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

2.01 Odvolání vedení města ve složení - starosta a 2 místostarostové
Usnesení 138/2011 #tajné hlasování#
Zastupitelstvo města rozhodlo neodvolat z funkce – starostu města Martina Louku, 1. místostarostu města Karla Dubského a 2. místostarostu města Ing. Josefa Poláčka.


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3380/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 139/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3380/2 – trvalý travní porost o výměře 10 m2, dle GP č. 4533-52/2011 část označena jako p. p. č. 3380/4 v k. ú. Varnsdorf, 1 panu M. Ch. a 1 do společného jmění manželů J. a V. Ch. za cenu 2.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954 vše v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.03 Návrh na směnu části p. p. č. 4369/1 za část p. p. č. 4369/62 vše v k. ú. Varnsdorf    
Usnesení č. 140/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi manžely J. a H. R. a městem Varnsdorf s doplatkem ve výši 1.400 Kč ze strany manželů R. a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem části p. p. č. 4369/62 - trvalý travní porost o výměře 0,40 m2, dle GP č. 4541-66/2011 část označena jako díl „c“ v k. ú. Varnsdorf a manželé R. se stanou vlastníky části p. p. č. 4369/1 - trvalý travní porost o výměře 7 m2, dle GP č. 4541-66/2011 část označena jako díl „a“ v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí manželé R..

3.04 Návrh na snížení kupní ceny
Usnesení č. 141/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1239/1 – trvalý travní porost o výměře 1805 m2, dle GP č. 3564-91/2005 část označena jako p. p. č. 1239/1 a p. p. č. 1239/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2 vše v k. ú. Varnsdorf, manželům V. a M. K. za cenu 163.560 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p. p. č. 7597 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.06 Zásady prodeje majetku
Usnesení č. 142/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Zásady prodeje obytných domů, bytů, ostatních objektů z majetku města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.07 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663, ul. Pražská
Usnesení č. 143/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstva města rozhodlo schválit změnu termínu pro provedení oprav na domě č. p. 663 do 20.10.2015 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a směnky.

3.08 Zrušení usnesení - navýšení nájemného
Usnesení č. 144/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 105/2011, 4. zprávy výboru ZM/ 4.01 nájemné bytů ze dne 23.06.2011.

3.09 Nový předpis nájemného v městských bytech
Usnesení č. 145/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit nájemné u městských bytů ve Varnsdorfu ve výši 35 Kč/m2 podlahové plochy bytu dle předloženého návrhu.


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Informace kontrolního výboru a finančního výboru
Usnesení č. 146/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí předběžnou zprávu KV a FV.


5. Různé

5.01 Nesouhlas se zvýšením nájmu – informace
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5.02 Stanovy sdružení pro rozvoj Šluknovska
Usnesení č. 147/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout Stanovy sdružení pro rozvoj Šluknovska dle předloženého návrhu.

5.03 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy „Podpora terénní práce na rok 2012“vyhlášené Úřadem vlády ČR
Usnesení č. 148/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti do dotačního programu Podpora terénní práce na r. 2012 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

a dále

Usnesení č. 148/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast města Varnsdorf ve výši 262.500 Kč do programu Podpora terénní práce na r. 2012 vyhlášeným Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2011
Usnesení č. 149/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2011 dle předloženého návrhu.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2011
Usnesení č. 150/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2011.

6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, na měsíc říjen 2011 - leden 2012
Usnesení č. 151/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, poskytnutí finanční výpomoci na měsíce říjen 2011 až leden 2012 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti a RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 152/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

MARTIN LOUKA                                         KAREL DUBSKÝ
starosta města                                         místostarosta města