Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

5. 12. 2007 -

, které se konalo  dne 29.11.2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

 

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Strategický plán rozvoje města Varnsdorf

3.02 Přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“

3.03 Převzetí DDM Varnsdorf do zřizovatelské funkce

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Analýza dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za r. 2005 – 10/2007

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 3647/4 k.ú. Varnsdorf

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 1006/3 k.ú. Varnsdorf

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 6027/1 a 6027/2 k.ú. Varnsdorf

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4450 a 4451 k.ú. Varnsdorf

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 5827/2 k.ú. Varnsdorf

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 4610 k.ú. Varnsdorf

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 5790 k.ú. Varnsdorf 

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 4463 k.ú. Varnsdorf

5.10 Návrh na prodej p.p.č. 6026 k.ú. Varnsdorf

5.11 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k.ú. Varnsdorf

5.12 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k.ú. Varnsdorf

5.13 Návrh na prodej p.p.č. 4802/2 k.ú. Varnsdorf

5.14 Návrh na prodej p.p.č. 5047/2 k.ú. Varnsdorf

5.15 Návrh na prodej domu č.p. 2310 se st.p.č. 376 a p.p.č. 377 k.ú. Varnsdorf

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/21 ve Varnsdorfu

5.17 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/30 ve Varnsdorfu

5.18 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/47 ve Varnsdorfu

5.19 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/30 ve Varnsdorfu

5.20 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/35 ve Varnsdorfu

5.21 Návrh na zrušení usnesení

5.22 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 2762/27

5.23 Bezplatné předání majetku do správy

5.24 Prodej stavby „Varnsdorf – ul. Husova – vodovod“

5.25 Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů

5.26 Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu  

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2008

6.02 Statut sociálního fondu na rok 2008, rozpočet sociálního fondu na rok 2008 

6.03 Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2007 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

 

 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

  

3. Různé

 

3.01  Strategický plán rozvoje města Varnsdorf

Usnesení č. 308/2007/1 #004#

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Varnsdorf.

 

Usnesení č. 308/2007/2 #005#

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu k dotační politice města za období 01-10/2007.

 

3.02 Přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“

Usnesení č. 309/2007 #006#

Zastupitelstvo města rozhodlo o přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“.

 

3.03 Převzetí DDM Varnsdorf do zřizovatelské funkce

Usnesení č. 310/2007 #007#

Zastupitelstvo města souhlasí s převzetím DDM Varnsdorf do své zřizovatelské funkce.

  

4. Zprávy výborů ZM

 

4.01 Analýza dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za r. 2005 – 10/2007

Usnesení č. 311/2007 #008#

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o analýze dluhů na nájemném a službách v městských bytech a ukládá vedení města a představenstvu a.s. Regia realizovat navržená doporučení.

 

5. Převody majetku města

 

5.01 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky 18/93

Usnesení č. 312/2007 #009#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5476/2 - zastavěnou plochu o výměře 119 m2 a p.p.č. 5476/1 - trvalý travní porost o výměře 797 m2 a p.p.č. 5475/2 - zahradu o výměře 440 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3641-278/2005) manželům J. a B. T. za cenu 86.710,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

 

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 3647/4 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 313/2007 #010#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3647/4 – zahradu o výměře 830 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. H. za cenu 66.400,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 1006/3 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 314/2007 #011#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1006/3 – trvalý travní porost o výměře 1.555 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD manželům Ing. V. a P. K. za cenu 233.250,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 6027/1 a 6027/2 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 315/2007 #013#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6027/1 – trvalý travní porost o výměře 261 m2 a p.p.č. 6027/2 – zahrada o výměře 703 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu Z. B. a jednu polovinu paní K. B. za cenu 144.600,- Kč splatnou následovně:

-          jednu polovinu kupní ceny ve výši  72.300,- Kč uhradí pan Z. B. v den podpisu kupní smlouvy,

-          jednu polovinu kupní ceny ve výši 72.300,- Kč uhradí paní K. B. v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 4450 a 4451 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 316/2007 #014#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4450 – zastavěné plochy o výměře 205 m2 a p.p.č. 4451 – trvalý travní porost o výměře 1.313 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD manželům I. a E. K. za cenu 227.700,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 5827/2 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 317/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5827/2 - zastavěná plocha o výměře 1.511 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a Z. D. za cenu 120.880,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 4610 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 318/2007 #015#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4610 - trvalý travní porost o výměře 595 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a L. Š. za cenu 47.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 5790 k.ú. Varnsdorf 

Usnesení č. 319/2007 #016#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5790 - zastavěná plocha o výměře 269 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům F. a D. K. za cenu 21.520,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.09 Návrh na prodej p.p.č. 4463 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 320/2007 #018#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4463 - zahrada o výměře 1.728 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům P. a E. K. za cenu 138.240,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.10 Návrh na prodej p.p.č. 6026 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 321/2007 #019#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6026 - trvalý travní porost o výměře 727 m2 v k.ú. Varnsdorf panu L. Z. za cenu 109.050,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.11 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 322/2007 #020#

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 4/07/1 na prodej p.p.č. 3229, p.p.č. 3242, části p.č. 3240 a části p.č. 3241 v k.ú. Varnsdorf se Severní stavební – CZ, spol. s r.o., Šluknov ze dne 15.2.2007 a to tak, že předmět smlouvy se rozšiřuje o p.p.č. 3230 o výměře 724 m2, p.p.č. 3231 o výměře 414 m2 a p.p.č. 3232 o výměře 435 m2 v k.ú. Varnsdorf s tím, že podmínky prodeje budou odpovídat stávající uzavřené smlouvě:

-          kupní cena bude 300,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí,

-          kolaudace stavby bude provedena nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4/07/1.

 

5.12 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 323/2007 #021#

Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 – ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely A. a I. S. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:

-         kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,

-         budoucí kupující nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,

-         budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže.

 

5.13 Návrh na prodej p.p.č. 4802/2 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 324/2007 #022#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4802/2 - zahrada o výměře 101 m2 v k.ú. Varnsdorf paní M. L. za cenu 8.080,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

a dále:

 

Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu se st.p.č. 4801 - zastavěná plocha o výměře 15 m2 a p.p.č. 4802/1 - zahrada o výměře 245 m2 v k.ú. Varnsdorf paní H. H. za cenu 20.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.14 Návrh na prodej p.p.č. 5047/2 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 325/2007 #023#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5047/2 - zahrada o výměře 1.244 m2 v k.ú. Varnsdorf panu R. H. za cenu 99.520,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.15 Návrh na prodej domu č.p. 2310 se st.p.č. 376 a p.p.č. 377 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 326/2007 #024#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2310 se st.p.č. 376 o výměře 240 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 377 o výměře 3.376 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf manželům J. a D. H. jednu polovinu do SJM a jejich synům V. H. jednu čtvrtinu nemovitosti a J. H. jednu čtvrtinu nemovitosti za cenu 2.600.000,- Kč splatnou do 3 měsíců od rozhodnttí ZM. Kupující se zavazuje provést do 3 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:

-         oprava střechy,

-         oprava fasády včetně vrchního nátěru.

V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

 

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/21 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 327/2007 #025#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/21 v budově se vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu P. N. za cenu 101.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.17 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/30 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 328/2007 #026#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/30 v budově se vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu P. N. za cenu 155.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.18 Návrh na prodej bytové jednotky 2764/47 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 329/2007 #027#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/47 v budově se vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu P. N. za cenu 101.000,- Kč  splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.19 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/30 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 330/2007 #028#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/30 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. Š. za cenu 94.980,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.20 Návrh na prodej bytové jednotky 2762/35 ve Varnsdorfu

Usnesení č. 331/2007 #029#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/35 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf panu L. K. za cenu 60.828,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.21 Návrh na zrušení usnesení

Usnesení č. 332/2007 #030#

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 162/2007 ze dne 31.5.2007.

 

5.22 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 2762/27

Usnesení č. 333/2007 #032#

Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 256/2007 ze dne 25.9.2007 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky v domě č.p. 2762/27 prodlužuje do 31.12.2007.

 

5.23 Bezplatné předání majetku do správy

Usnesení č. 334/2007 #032#

Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:

Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469 – drobný dlouhodobý hmotný majetek: ochranné sítě do oken v hodnotě 11.424,- Kč,

Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650 – středisko Východní – dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení: venkovní osvětlení v hodnotě 41.650,- Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek: el. ohřívač vody v hodnotě 3.449,81 Kč.

Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180 – dlouhodobý hmotný majetek: kotle pro ústřední topení v celkové hodnotě 62.330,- Kč.

Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 – dlouhodobý hmotný majetek: klimatizační jednotka Haier v celkové hodnotě 67.313,50 Kč.

 

5.24 Prodej stavby „Varnsdorf – ul. Husova – vodovod“

Usnesení č. 335/2007 #033#

Zastupitelstvo města rozhodlo převést Severočeské vodárenské společnosti, a.s. stavbu a provozní soubory „Varnsdorf – ul. Husova – vodovod“ za cenu 63.000,- Kč.

 

5.25 Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů

Usnesení č. 336/2007/1 #034#

Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost na akci „Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů“ do 2. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.

 

a dále:

 

Usnesení č. 336/2007/2 #034#

Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

 

5.26 Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu  

Usnesení č. 337/2007/1 #035#

Zastupitelstvo města rozhodlo podat žádost na akci „Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu“ do 2. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

 

a dále:

 

Usnesení č. 337/2007/2 #035#

Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

 

6. Finanční záležitosti

 

6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2008 

Usnesení č. 338/2007 #036#<.o:p>

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové provizorium na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 <.o:p><.P>

6.02 Rtatut sociálního fondu na rok 2008, rozpočet sobiálního fondu na rok 2008 

Usnesení č. 339/2007 #037#

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2008 a rozpočet sociálního fondu na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

6.03 Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2007

Usnesení č. 340/2007 #038#

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 341/2007 #039#

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                         FRANTIŠEK DLASK           

Starosta města                                                     Místostarosta města 

 

 

 

Předseda návrhové komise: