Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 10. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22. 10. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 1118 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 7728/2 a části p. p. č. 7728/3 vše v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3193 a části p. p. č. 3195/2 vše v k. ú. Varnsdorf
1.06 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663, ul. Pražská
1.07 Návrh na nevymáhání dlužné částky
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zápis z provedené kontroly FV
3. Různé
3.01 Diskuse o zřízení Zdravotnické záchranné služby ve Varnsdorfu
3.02 Jednací řád pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
4. Finanční záležitosti
4.01 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku ze psů
4.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2015 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 1118 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 83/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1118 trvalý travní porost o výměře 906 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 181.200 Kč V. H. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3762 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 84/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3762 zahradu o výměře 546 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 109.200 Kč G. N. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 7728/2 a části p. p. č. 7728/3 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 85/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7728/2 trvalý travní porost o výměře 19 m2 a část p. p. č. 7728/3 trvalý travní porost o výměře 20 m2 (dle GP č. 5260-246/2015 část označena jako p. p. č. 7728/3) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 7.800 Kč manželům V. a T. D. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 86/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o výměře 3.000 m2 (dle GP č. 5258-247/2015 část označena jako p. p. č. 3637/7) v k. ú. Varnsdorf za cenu 575.000 Kč manželům P. a R. P. splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 86/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o výměře 1.549 m2 (dle GP č. 5258-247/2015 část označena jako p. p. č. 3637/8) v k. ú. Varnsdorf za cenu 309.800 Kč manželům M. K. a M. K. M. splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3193 a části p. p. č. 3195/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3193 – zahradu o výměře 1.192 m2 a část p. p. č. 3195/2 – trvalý travní porost o výměře 796 m2 (dle GP č. 5257-245/2015 část označena jako p. p. č. 3195/3) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 397.600 Kč manželům M. a J. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 663, ul. Pražská
Usnesení č. 88/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu pro provedení oprav na domě č. p. 663 k. ú. Varnsdorf do 31. 05. 2017 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a směnky.

1.07 Návrh na nevymáhání dlužné částky
Usnesení č. 89/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s nevymáháním směnky za neprovedení oprav č. p. 2110 ve Varnsdorfu po paní R. D. a zároveň neuplatňovat sankci za nedodržení termínu platby dle Dohody o narovnání ze dne 14. 04. 2015.

2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zápis z provedené kontroly FV

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Diskuse o zřízení Zdravotnické záchranné služby ve Varnsdorfu
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.02 Jednací řád pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
Usnesení č. 90/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Jednací řád a volební řád pro zasedání zastupitelstva města na volební období 2014-2018 dle předloženého návrhu.

4. Finanční záležitosti
4.01 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku ze psů
Usnesení č. 91/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku ze psů, v předloženém znění.

4.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2015 
Usnesení č. 92/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 93/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                            JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                              místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd