Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

22. 9. 2011 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 22.09.2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 5357 a částí p. p. č. 5358, p. p. č. 5360/1, p. p. č. 5359 a p. p. č. 5342/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej částí p. p. č. 919 a p. p. č. 920/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 2449/2 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej p. p. č. 349 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.06 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkové organizace
3.07 Návrh na zrušení usnesení
3.08 Návrh na zrušení usnesení
3.09 Návrh na zrušení usnesení
3.10 Žádost o zrušení směnky nebo o prodloužení termínu oprav na č. p. 736
3.11 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 479
4. Zprávy výboru ZM
5. Různé
5.01 Návrh Smlouvy o poradenské činnosti a poskytování služeb při získávání veřejné podpory a dodatku k této smlouvě předložené firmou Optimus Consult & Invest
5.02 Smlouva o převodu činností a movitých věcí DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje na město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO města Varnsdorf
5.03 Bezúplatné nabytí movitých věcí (darování) DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje na město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO města Varnsdorf
5.04 Změna zřizovací listiny ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
5.05 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
5.06 Zabezpečení pořádku ve městě s přijmutím opatření
5.07 Analýza bezpečnostní situace
5.08 Opatření proti růstu počtu nepřizpůsobivým
6. Finanční záležitosti
6.01 Poskytnutí finančního příspěvku na činnost Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf
6.02 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2011
6.03 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2012–2014
6.04 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2011
6.05 Schválení použití výtěžku z VHP
6.06 Žádost o podporu kopané ve Varnsdorfu
6.07 Kontrola ubytoven
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 5357 a částí p. p. č. 5358, p. p. č. 5360/1, p. p. č. 5359 a p. p. č. 5342/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 110/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5357 – zbořeniště o výměře 127 m2, část p.p.č. 5358 – trvalý travní porost o výměře 986 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „a“, část p. p. č. 5360/1 – zahrada o výměře 153 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „i“, část p. p. č. 5359 – zahrada o výměře 10 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „d“, a část p. p. č. 5342/1 – zahrada o výměře 67 m2, dle GP č. 3473-243/2004 část označena jako díl „k“, vše v k. ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, panu A. H. za cenu 402.900 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej části p. p. č. 555 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 111/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 555 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2, dle GP č. 4554-97/2011 část označena jako p. p. č. 555/2, v k. ú. Varnsdorf, panu M. M. za cenu 8.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej částí p. p. č. 919 a p. p. č. 920/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 112/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 919 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 m2,dle GP č. 4372-27/2010 část označena jako díl „g“, a část p. p. č. 920/1 – orná půda o výměře 979 m2,dle GP č. 4372-27/2010 část označena jako díl „h“ vše v k. ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, panu F. N. za cenu 364.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 2449/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 113/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2449/2 – zastavěná plocha, společný dvůr o výměře 39 m2, dle GP č. 4502-9/2011 část označena jako p. p. č. 2449/3 v k. ú. Varnsdorf, panu V. T. T. za cenu 11.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej p. p. č. 349 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 114/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 349 – zahrada o výměře 810 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku, panu J. S. za cenu 162.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkové organizace
Usnesení č. 115/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace, Partyzánů 1442, 407 47, Varnsdorf dlouhodobý hmotný majetek - část p. p. č. 2228 – zahrada o výměře 7 m2, dle GP č. 2132-263/96 část označena jako díl „c“, v k.ú. Varnsdorf v hodnotě 1.400 Kč, část p. p. č. 2245 – ostatní plocha, komunikace o výměře 32 m2, dle GP č. 2132-263/96 část označena jako díl „b“, v k. ú. Varnsdorf v hodnotě 3.322 Kč a část p. p. č. 2169 – ostatní plocha, komunikace o výměře 38 m2, dle GP č. 2132-263/96 část označena jako díl „a“, v k. ú. Varnsdorf v hodnotě 4.006 Kč.

3.07 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 116/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 159/2010 ze dne 30.09.2010.

3.08 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 117/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 46/2011 ze dne 24.03.2011.

3.09 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 118/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 95/2011 ze dne 23.06.2011.

3.10 Žádost o zrušení směnky nebo o prodloužení termínu oprav na č. p. 736
Usnesení č. 119/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu pro provedení oprav na domě č. p. 736 do 04.12.2013 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a směnky.

3.11 Žádost o prodloužení termínu oprav na č. p. 479
Usnesení č. 120/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu pro provedení oprav na domě č. p. 479 do 30.09.2012 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a směnky.


4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Různé

5.01 Návrh smlouvy o poradenské činnosti a poskytování služeb při získávání veřejné podpory a dodatku k této smlouvě předložené firmou Optimus Consult & Invest
Usnesení č. 121/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit návrh Smlouvy o poradenské činnosti a poskytování služeb při získávání veřejné podpory a dodatku ke smlouvě předložené firmou Optimus Consult & Invest.

5.02 Smlouva o převodu činností a movitých věcí DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje na město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO města Varnsdorf
Usnesení č. 122/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podepsáním Smlouvy o převodu činností, movitých věcí, práv a povinností DDM Varnsdorf, PO Ústeckého kraje na město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO města Varnsdorf.

5.03 Bezúplatné nabytí movitých věcí (darování) DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje na město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO města Varnsdorf
Usnesení č. 123/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s bezúplatným převodem a nabytím movitých věcí DDM Varnsdorf, PO Ústeckého kraje od Ústeckého kraje na město Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5.04 Změna zřizovací listiny ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 124/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Změnu zřizovací listiny ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, PO čj. 148/2002 ze dne 28.03.2002 dle předloženého návrhu.

5.05 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Usnesení č. 125/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města dle pozměněného návrhu.

5.06 Zabezpečení pořádku ve městě s přijmutím opatření
Usnesení č. 126/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navrhovaný investiční projekt v rámci Programu prevence kriminality – 2011.

a dále

Usnesení č. 126/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě schválení projektu „Rozšíření propojení MKDS mezi MP a Policii ČR“ v rámci Programu prevence kriminality - 2011, zajistí spolufinancování tohoto projektu ve výši 160.000 Kč.

a dále

Usnesení č. 126/2011/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvýšit počet strážníků MP na počet 21 a zvýšit finanční prostředky pro provoz MP na rok 2011 dle předloženého návrhu.

5.07 Analýza bezpečnostní situace
Usnesení č. 127/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí informaci starosty města a velitele MP o aktuální bezpečnostní situace ve městě.

5.08 Opatření proti růstu počtu nepřizpůsobivým
Usnesení č. 128/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města prověřením možnosti realizace navržených opatření dle předloženého návrhu.


6. Finanční záležitosti

6.01 Poskytnutí finančního příspěvku na činnost Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf
Usnesení č. 129/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout Nadačnímu fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf finanční příspěvek na činnost ve výši 60.000 Kč.

6.02 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2011
Usnesení č. 130/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu ,,Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2011“.

6.03 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2012–2014
Usnesení č. 131/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2012–2014 dle předloženého návrhu.

6.04 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2011
Usnesení č. 132/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2011 dle předloženého návrhu.

6.05 Schválení použití výtěžku z VHP
Usnesení č. 133/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 47.121 Kč na příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf.

6.06 Žádost o podporu kopané ve Varnsdorfu
Usnesení č. 134/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit finanční příspěvek na činnost FK Varnsdorf a. s. pro rok 2011 ve výši 800.000 Kč.

6.07 Kontrola ubytoven
Usnesení č. 135/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit Kontrolní a Finanční výbor ZM provést kontrolu hospodaření v ubytovnách Lounská a T. G. M. za období 2009-2011. Průběžná zpráva bude podána na říjnovém zasedání ZM.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 136/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                místostarosta města