Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 10. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 25.10.2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

 

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

3.01 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf, s.r.o. za rok 2006 

3.02 Informace k Projektu Varnsdorf – Zdravé město

3.03 Návrh na přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4699/66 k.ú. Varnsdorf

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 901 k.ú. Varnsdorf

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 5248/1 a 5248/2 k.ú. Varnsdorf

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 476/3 a 477/1 k.ú. Varnsdorf

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6200/4 a 6200/16 k.ú. Varnsdorf

5.06 Návrh na změnu usnesení

5.07 Návrh na prodej bytové jednotky

5.08 Návrh na nabytí pozemku do majetku města

5.09 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2007 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

 

 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

 

3.01 Zpráva o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf, s.r.o. za rok 2006

Usnesení č. 294/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf, s.r.o. za rok 2006. 

 

3.02 Informace k Projektu Varnsdorf – Zdravé město

Usnesení č. 295/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí informaci k Projektu Varnsdorf – Zdravé město.

 

3.03 Návrh na přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“

Usnesení č. 296/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zařadit diskusi a hlasování o přistoupení města Varnsdorf ke smlouvě „Sdružení měst a obcí proti hazardu“ na zasedání zastupitelstva města dne 29.11.2007.  

 

4. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Převody majetku města

 

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4699/66 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 297/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4699/66 – trvalý travní porost o výměře 540 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3880-103/2007) manželům T. a V. H. za cenu 43.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 901 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 298/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 901 – zahradu o výměře 1.023 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Z. a D. J. za cenu 81.840,- Kč v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 5248/1 a 5248/2 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 299/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5248/1 – zahradu o výměře 502 m2 a p.p.č. 5248/2 – trvalý travní porost o výměře 1.090 m2 v k.ú. Varnsdorf s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace RD panu P. N. za cenu 238.800,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 476/3 a 477/1 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 300/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 476/3 – ostatní plochy o výměře 331 m2 a p.p.č. 477/1 – ostatní plochy, komunikace o výměře 220 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a M. J. za cenu 44.080,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 6200/4 a 6200/16 k.ú. Varnsdorf

Usnesení č. 301/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6200/4 - trvalý travní porost o výměře 19 m2 a p.p.č. 6200/16 - trvalý travní porost o výměře 3 m2 v k.ú. Varnsdorf paní M. P. za cenu 3.300,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

5.06 Návrh na změnu usnesení

Usnesení č. 302/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 230/2007 ze dne 27.9.2007 a to tak, že jako kupující budou uvedeni manželé V. a J. D.. Ostatní zůstane nezměněno.

 

5.07 Návrh na prodej bytové jednotky

Usnesení č. 303/2007 (výsledky hlasování

Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/49 v budově se vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf paní M. D. za cenu 51.657,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluh paní Dvořákové u bytové jednotky č. 2764/49 ve výši 10.013,50 Kč.

Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

5.08 Návrh na nabytí pozemku do majetku města

Usnesení č. 304/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu:

-    p.p.č. 143 – trvalý travní porost o výměře 1.196 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku.

 

5.09 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93

Usnesení č. 305/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5540/19 – zastavěnou plochu o výměře 150 m2 a p.p.č. 5540/10 – trvalý travní porost o výměře 1.115 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3939-207/2007) manželům A. a M. P. za cenu 78.495,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

 

6. Finanční záležitosti

 

6.01 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2007 

Usnesení č. 306/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

Usnesení č. 307/2007 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

 

ING. JOSEF POLÁČEK                                         FRANTIŠEK DLASK           

Starosta města                                                    Místostarosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda návrhové komise: