Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 6. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ z VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. 06. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/15 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 1239/3 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf
1.07 Předfinancování akce „Zahrada v přírodním stylu u MŠ Pražská“
1.08 Předfinancování akce „Zateplení MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova“
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva kontrolního výboru
3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2014 
3.02 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2014 
3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2014 
3.04 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. za rok 2014 
3.05 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2014 
3.06 Program rozvoje města Varnsdorf 2015 – 2020 
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/15 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/15 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.800 Kč manželům F. a J. H. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 52/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 10/2015 ze dne 26. 02. 2015.

a dále

Usnesení č. 52/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 894 zahradu o výměře 367 m2 (dle GP č. 499-97/2015 část označena jako díl „a“) v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 36.700 Kč PaedDr. J. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2525 zahradu o výměře 230 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 69.000 Kč paní S. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt část p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf trvalý travní porost (dle GP č. 5024-103/2014 část označena jako díl „a“) o výměře 0,39 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 78 Kč od pana I. R. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 1239/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 55/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1239/3 trvalý travní porost (dle GP č. 5203-133/2015 část označena jako díl „a“) o výměře 117 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 23.400 Kč manželům V. a M. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

1.07 Předfinancování akce „Zahrada v přírodním stylu u MŠ Pražská“
Usnesení č. 56/2015/1 (výsledky hlasování

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí informaci o získání finančních prostředků na realizaci záměru „Zahrada v přírodním stylu u MŠ Pražská“.

a dále

Usnesení č. 56/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním předfinancování projektu „Zahrada v přírodním stylu u MŠ Pražská“ ve výši celkových nákladů projektu, tj. 5.155.547 Kč včetně DPH.

1.08 Předfinancování akce „Zateplení MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova“
Usnesení č. 57/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí informaci o získání finančních prostředků na realizaci záměru „Zateplení MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova“.

a dále

Usnesení č. 57/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním předfinancování projektu „Zateplení MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova“ ve výši celkových nákladů projektu, tj. 2.515.244 Kč včetně DPH.

2. Zprávy výborů ZM
2.01 Zpráva kontrolního výboru
Usnesení č. 58/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru.

a dále

Usnesení č. 58/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města projednat informace uvedené ve zprávě kontrolního výboru v radě města a delegovat zástupce města do vedení FK Varnsdorf.

3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2014 
Usnesení č. 59/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2014.

3.02 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2014 
Usnesení č. 60/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti REGIA a. s. za rok 2014.

3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2014 
Usnesení č. 61/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2014.

3.04 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. za rok 2014 
Usnesení č. 62/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. za rok 2014.

3.05 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2014 
Usnesení č. 63/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2014.

3.06 Program rozvoje města Varnsdorf 2015 – 2020 
Usnesení č. 64/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Program rozvoje města Varnsdorf 2015 – 2020.

4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 
Usnesení č. 65/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 66/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                             JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                               místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Ing. Jaroslav Draský