Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

31. 5. 2011 - Radka Ježková

 

USNESENÍ


z VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26.05.2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3.02 Rozhodnutí o akci "Zřízení mateřské školy v objektu ZŠ Bratislavská 994 ve Varnsdorfu"               
3.03 Informace o splnění podmínek prodeje domu č. p. 1568
4. Zprávy výboru ZM
5. Různé
5.01 Schválení Zřizovací listiny pro Nemocnici Varnsdorf p. o.
5.02 Zpráva o činnosti a hospodaření TS města Varnsdorf, s. r. o. v roce 2010
5.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2010
5.04 Zpráva o činnosti Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg v roce 2010
5.05 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2010
5.06 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2010
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2011
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 81/2011 #004#
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle pozměňovacího návrhu.

3.02 Rozhodnutí o akci "Zřízení mateřské školy v objektu ZŠ Bratislavská 994 ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 82/2011/1 #005#
Zastupitelstvo města rozhodlo realizovat akci "Zřízení mateřské školy v objektu ZŠ Bratislavská 994 ve Varnsdorfu" dle výsledku výběrového řízení.

a dále

Usnesení č. 82/2011/2 #006#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování akce "Zřízení mateřské školy v objektu ZŠ Bratislavská 994 ve Varnsdorfu" v celkové výši 1,2 mil. Kč z rozpočtu roku 2011.

3.03 Informace o splnění podmínek prodeje domu č. p. 1568
Usnesení č. 83/2011 #007#
Zastupitelstvo města rozhodlo nevymáhat proplacení směnky vystavené panem P. J. ve výši 350. 000 Kč.


4. Zprávy výborů ZM

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Různé


5.01 Schválení Zřizovací listiny pro Nemocnici Varnsdorf p. o.
Usnesení č. 84/2011 #009#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Zřizovací listinu Nemocnice Varnsdorf p. o. včetně pozměňovacího návrhu.

5.02 Zpráva o činnosti a hospodaření TS města Varnsdorf, s. r. o. v roce 2010
Usnesení č. 85/2011 #010#
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Technických služeb města Varnsdorf, s. r. o. v roce 2010.

5.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2010
Usnesení č. 86/2011 #011#
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2010.

5.04 Zpráva o činnosti Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg v roce 2010
Usnesení č. 87/2011 #012#
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg v roce 2010.

5.05 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2010
Usnesení č. 88/2011 #013#
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2010.

5.06 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2010
Usnesení č. 89/2011 #014#
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2010.


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2011
Usnesení č. 90/2011 #015#
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2011 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 91/2011 #016#
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

Martin Louka                                                                      Karel Dubský
starosta města                                                                  místostarosta města

Předseda návrhové komise: