Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 6. 2007 -


 

, které se konalo dne 28.6.2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Prodej osobního automobilu Škoda Fabia sedan 2U6 8988
3.02 Uzavření dodatku č. 1 a č. 2 k Mandátní smlouvě č. 43/07/001 „Rekonstrukce č.p. 1260 Varnsdorf na městskou knihovnu a multikulturní vzdělávací centrum“ a „Sanace suterénu nemocnice Varnsdorf“
3.03 Navýšení počtu strážníků MP Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Analýza dluhů dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 1519/11 k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 753/1 k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2692/129 k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej části p.p.č. 5342/1 k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 512/2 k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1557/2 k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej pozemků na výstavbu RD
5.08 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93
5.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
5.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
5.11 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
5.12 Návrh na prodej p.p.č. 5324/6 k.ú. Varnsdorf
5.13 Návrh na prodej bytové jednotky č. 1236/01
5.14 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/24
5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/38
5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/11
5.17 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2764/49
5.18 Návrh na prodej garáže na st.p.č. 406/2 k.ú. Varnsdorf, ul. Cihlářská
5.19 Návrh na prodej domu č.p. 1520 Varnsdorf, ul. Palackého
5.20 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 525/2 k.ú. Varnsdorf
5.21 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na části p.p.č. 5028/5 k.ú. Varnsdorf
5.22 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 983, 984, 985 k.ú. Studánka u Rumburku
5.23 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na části p.p.č. 5307/1 k.ú. Varnsdorf
5.24 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 3636/1, 3636/2, 3637 k.ú. Varnsdorf
5.25 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669 k.ú. Varnsdorf
5.26 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
6. Finanční záležitosti
6.01 Opakovaná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Varnsdorf
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.5.2007
6.03 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg za rok 2006
6.04 Rozpočtové opatření
6.05 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2007 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

Usnesení č. 175/2007
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru ZM, aby provedlo kontrolu dodržování a plnění zák.č. 320/2001 Sb. za rok 2006 v našem městě.

3. Různé

3.01 Prodej osobního automobilu Škoda Fabia sedan 2U6 8988
Usnesení č. 176/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s prodejem osobního automobilu Škoda Fabia sedan 2U6 8988 za cenu dle předloženého návrhu.

3.02 Uzavření dodatku č. 1 a č. 2 k Mandátní smlouvě č. 43/07/001 „Rekonstrukce č.p. 1260 Varnsdorf na městskou knihovnu a multikulturní vzdělávací centrum“ a „Sanace suterénu nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 177/2007/1
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím odměny ve výši 5 procent z poskytnuté dotace za zpracování potřebných dokumentů a získání finanční podpory ze strukturálních fondů na projekty „Rekonstrukce č.p. 1260 Varnsdorf na městskou knihovnu a multikulturní vzdělávací centrum“ a „Sanace suterénu nemocnice Varnsdorf“ Asistenčnímu centru, a.s. Most, Sportovní 3302, 434 01 Most; IČ 63144883, zastoupené Ing. Františkem Jochmanem, předsedou představenstva za podmínek obsažených v Mandátní smlouvě č. 43/07/001.

Usnesení č. 177/2007/2
Zastupitelstvo města rozhodlo nadále netrvat na rozdělení stavby „Rekonstrukce č.p. 1260 Varnsdorf na městskou knihovnu a multikulturní vzdělávací centrum“na 1. a 2. etapu.

Usnesení č. 177/2007/3
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se záměrem zajišťovat finanční prostředky z dotace na celé projekty „Rekonstrukce č.p. 1260 Varnsdorf na městskou knihovnu a multikulturní vzdělávací centrum“ a „Sanace suterénu nemocnice Varnsdorf“.

3.03 Navýšení počtu strážníků MP Varnsdorf
Usnesení č. 178/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit počet strážníků MP Varnsdorf o jednoho strážníka.

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Analýza dluhů dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech
Usnesení č. 179/2007/1
Zastupitelstvo města bere na vědomí průběžnou zprávu Kontrolní výboru o provedení analýzy dluhů dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech dle zprávy „Celkové dluhy k 31.12.2006“ Regia, a.s..

Usnesení č. 179/2007/2
Zastupitelstvo města prodlužuje Kontrolnímu výboru termín pro podrobnou analýzu dluhů dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech dle zprávy „Celkové dluhy k 31.12.2006“ Regia, a.s. do listopadového zasedání ZM 2007. 

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 1519/11 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 180/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1519/11 – zahrada o výměře 575 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Jiřímu a Danuši Zákoutským za cenu 46.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 753/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 181/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 753/1 – trvalý travní porost o výměře 534 m2(dle geometrického plánu č. 3849-29/2007) v k.ú. Varnsdorf panu Vladimíru Šefflovi za cenu 42.720,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2692/129 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 182/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 2692/129 – ostatní plochu o výměře 11 m2 a díl „b“ z p.p.č. 2692/129 - ostatní plochu o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 3848-30/2007) v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu manželům Alfredu a Kristě Fritschovým a jednu polovinu manželům Walterovi a Květě Fritschovým za cenu 1.575,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 787,50 Kč uhradí manželé A. a K. Fritschovi v den podpisu kupní smlouvy.
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 787,50 Kč uhradí manželé W. a K. Fritschovi v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej části p.p.č. 5342/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 183/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5342/1 – zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. Varnsdorf se společností ČEZ Distribuce, a.s. za následujících podmínek:
- kupní cena bude ve výši 150,- Kč/m2 splatná v den podpisu kupní smlouvy.
- náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
- kupní smlouva bude uzavřena po zaměření stavby trafostanice, nejpozději však do 31.12.2008.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 512/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 184/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 512/2 o výměře 1.922 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Andrejem a Alenou Vnenkovými za následujících podmínek:
- kupní cena bude ve výši 80,- Kč/m2 splatná v den podpisu kupní smlouvy.
- náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30-ti dnů od nabytí právní moci kolaudace stavebních úprav objektů č.p. 1078 a č.p. 3292 ve Varnsdorfu.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 1557/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 185/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1557/2 – ostatní plochy o výměře 14 m2v k.ú. Varnsdorf manželům Lubomíru a Ludmile Pospíšilovým za cenu 1.120,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej pozemků na výstavbu RD
Usnesení č. 186/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5315/1 - zahradu o výměře 1042 m2 a st.p.č. 5315/3 - zastavěnou plochu o výměře 105 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Arnoštu a Haně Eichlerovým za cenu 99.110,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.08 Návrh na prodej pozemků dle vyhlášky č. 18/93
Usnesení č. 187/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 2413/2 - zastavěnou plochu o výměře 89 m2 a p.p.č. 2413/1 - zahradu o výměře 612 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3637-275/2005) manželům Františku a Mgr. Danuši Koreckým za cenu 27.575,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
Usnesení č. 188/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1226/5 o výměře 1.064 m2 v k.ú. Varnsdorf s panem Milošem Šolcem a paní Andreou Šolcovou za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

5.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
Usnesení č. 189/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1846/1 o výměře 1.700 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely Zdeňkem a Klárou Damaškovými za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

5.11 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
Usnesení č. 190/2007/1
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/1 - zastavěná plocha o výměře 483 m2 a p.p.č. 1094/3 - zahrada o výměře 1.258 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3666-28/2006) s panem Antonínem Blahem a paní Erikou Heidovou za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 190/2007/2
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 1092/2 - zastavěná plocha o výměře 140 m2 a p.p.č. 1094/1 - zahrada o výměře 1.798 m2v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3666-28/2006) s manžely Romanem a Leonou Vítovými za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.12 Návrh na prodej p.p.č. 5324/6 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 191/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5324/6 – zastavěnou plochu o výměře 26 m2 (dle geometrického plánu č. 3848-30/2007) v k.ú. Varnsdorf manželům Pavlu Kapustovi a Janě Kapustové-Novákové za cenu 3.900,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na prodej bytové jednotky č. 1236/01
Usnesení č. 192/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/01 v budově s vchodem č.p. 1236, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf panu Martinu Kaňkoviza cenu 255.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.14 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/24
Usnesení č. 193/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/24 v budově s vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní Heleně Holubové za cenu 80.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/38
Usnesení č. 194/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/38 v budově s vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu Stanislavu Kindlovi za cenu 84.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/11
Usnesení č. 195/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/11 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 vše v k.ú. Varnsdorf panu Jiřímu Endálovi za cenu 41.644,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.17 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 2764/49
Usnesení č. 196/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 78/2007 ze dne 1.3.2007 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky 2764/49 prodlužuje do 31.7.2007.

5.18 Návrh na prodej garáže na st.p.č. 406/2 k.ú. Varnsdorf, ul. Cihlářská
Usnesení č. 197/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést garáž na st.p.č. 406/2 o výměře 21 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf paní Radoslavě Diničové za cenu 5.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.19 Návrh na prodej domu č.p. 1520 Varnsdorf, ul. Palackého
Usnesení č. 198/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1520 se st.p.č. 6224 o výměře 221 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 6225 o výměře 1.029 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf paní Ing. Heleně Andělové za cenu 900.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.20 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 525/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 199/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 525/2 – ostatní plocha o výměře 771 m2 v k.ú. Varnsdorf – ze současného funkčního využití „občanská vybavenost“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

5.21 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na části p.p.č. 5028/5 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 200/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 5028/5 – trvalý travní porost o výměře 7.711 m2 v k.ú. Varnsdorf – ze současného funkčního využití „orná půda“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

5.22 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 983, 984, 985 k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 201/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 983 – trvalý travní porost o výměře 1.217 m2, p.p.č. 984 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 208 m2 a p.p.č. 985 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 236 m2 v k.ú. Studánka u Rumburku – ze současného funkčního využití „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ a „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.23 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na části p.p.č. 5307/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 202/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 5307/1 – trvalý travní porost o výměře 15.430 m2 v k.ú. Varnsdorf – ze současného funkčního využití „obytná zástavba středopodlažní“ na navrhované funkční využití „občanská vybavenost“ a „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.24 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 3636/1, 3636/2, 3637 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 203/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 3636/1 – trvalý travní porost o výměře 8.348 m2, p.p.č. 3636/2 – trvalý travní porost o výměře 230 m2 a p.p.č. 3637 – trvalý travní porost o výměře 28.505 m2 v k.ú. Varnsdorf – ze současného funkčního využití „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí město.

5.25 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 204/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 1664 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 478 m2, p.p.č. 1665 – zahrada o výměře 281 m2, p.p.č. 1666 – zahrada o výměře 814 m2, p.p.č. 1667 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 839 m2, p.p.č. 1668 – zahrada o výměře 1.037 m2 a p.p.č. 1669 – zahrada o výměře 1.162 m2 v k.ú. Varnsdorf – ze současného funkčního využití „obytná zástavba nízkopodlažní“ na navrhované funkční využití „obytná zástavba středopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí město.

5.26 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 205/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu (PF ČR):
- p.p.č. 6333/2 – zahrada o výměře 640 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 3636/1 – trvalý travní porost o výměře 8.348 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 3637 – trvalý travní porost o výměře 28.505 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 3636/2 – trvalý travní porost o výměře 230 m2 v k.ú. Varnsdorf.

6. Finanční záležitosti

6.01 Opakovaná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Varnsdorf
Usnesení č. 206/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf opakovanou finanční výpomoc za následujících podmínek:
1. červenec 2007 čerpání 25.7.2007 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 20.8.2007
2. srpen 2007 čerpání 27.8.2007 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 20.9.2007
3. září 2007 čerpání 25.9.2007 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 19.10.2007
4. říjen 2007 čerpání 25.10.2007 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 20.11.2007
5. listopad 2007 čerpání 26.11.2007 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 14.12.2007
6. prosinec 2007 čerpání 19.12.2007 ve výši 2.500.000,- Kč, splatnost do 18.1.2008.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.5.2007
Usnesení č. 207/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.5.2007“.

6.03 Výroční zpráva Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg za rok 2006
Usnesení č. 208/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Výroční zprávu Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg za rok 2006“.

6.04 Rozpočtové opatření
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6.05 Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2007 
Usnesení č. 209/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 210/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

Ing. Josef Poláček   FRANTIŠEK DLASK
Starosta Města      místostarosta města

Předseda návrhové komise: