Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 5. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28. 05. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 4548/2, p. p. č. 4549/7 a p. p. č. 4549/9 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 2432/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na schválení financování akce „Zpracování územního plánu Varnsdorf“
1.08 Návrh na předání majetku příspěvkovým organizacím města
1.09 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vyvolané investice
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Plán práce finančního výboru na rok 2015 
3. Různé
3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2014
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2014
3.03 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o regulaci hlučných činností
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 
4.02 Plnění příjmů a výdajů k 30.04.2015
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 4548/2, p. p. č. 4549/7 a p. p. č. 4549/9 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 36/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné nabytí vlastnického práva k p. p. č. 4548/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, p. p. č. 4549/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2 a p. p. č. 4549/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 vše v k. ú. Varnsdorf od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.
a dále

Usnesení č. 36/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 5/U/VOB/2015 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 198 ostatní plochu (dle GP č. 5179-91/2015 část označena jako p. p. č. 198/2) o výměře 115 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 12.075 Kč manželům J. a D. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1550/1 zahradu (dle GP č. 5180-103/2015 část označena jako p. p. č. 1550/8) o výměře 115 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 23.000 Kč manželům J. a L. F. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 39/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 112 zastavěnou plochu (dle GP č. 5187-94/2015 část označena jako díl „a“) o výměře 71 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 35.500 Kč panu V. T. T. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 2432/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 40/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2432/1 zahradu (dle GP č. 2309-215/97 část označena jako p. p. č. 2432/10) o výměře 23 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.600 Kč panu J. Č. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4369/1 trvalý travní porost (dle GP č. 5024-103/2014 část označena jako díl „b“) o výměře 1 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 200 Kč manželům R. a A. B. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.07 Návrh na schválení financování akce „Zpracování územního plánu Varnsdorf“
Usnesení č. 42/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zajištění financování akce „Zpracování územního plánu Varnsdorf“ z rozpočtu města pro rok 2015 až 2017 (celkem 820.000 Kč bez DPH).

a dále

Usnesení č. 42/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo na „Zpracování územního plánu Varnsdorf“ s firmou SAUL Liberec, s. r. o.

1.08 Návrh na předání majetku příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 43/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

1.09 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vyvolané investice
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

2. Zprávy výborů ZM

2.01 Plán práce finančního výboru na rok 2015
Usnesení č. 44/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Plán práce finančního výboru na rok 2015.

3. Různé
3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2014
Usnesení č. 45/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2014.

3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2014
Usnesení č. 46/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. za rok 2014.

3.03 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o regulaci hlučných činností
Usnesení č. 47/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o regulaci hlučných činností podle předloženého návrhu ve variantě A.


4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 
Usnesení č. 48/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

4.02 Plnění příjmů a výdajů k 30.04.2015
Usnesení č. 49/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Plnění příjmů a výdajů k 30.04.2015.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 50/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                    JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                      místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Jiří Sucharda