Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 4. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

,které se konalo dne 26.4.2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1 . Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Stanovisko k výstavbě malé větrné farmy Varnsdorf – Špičák
3.02 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2006 
3.03 Směna pozemků pod skládkou v cihelně Varnsdorf
3.04 Žádost o zrušení smlouvy o úhradě úspor tepelné energie ze dne 30.10.2002
3.05 Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5392/1, 5391/3, 5394, 5395 k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 5328/2 k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 1989 k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 231 k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej pozemků dle Opatření k podpoře výstavby bytů č. 2/2004
5.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
5.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.08 Návrh na zrušení usnesení
5.09 Návrh na zrušení usnesení
5.10 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytové jednotky
5.11 Návrh na zrušení usnesení
5.12 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 840/1 k.ú. Studánka u Rumburku
5.13 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.14 Návrh na odepsání nákladů na zpracování dokumentace
5.15 Návrh na odepsání nákladů na zpracování zastavovacích studií
5.16 Návrh na odepsání nákladů na zpracování studie
5.17 Žádost o prodloužení termínu opravy
6. Finanční záležitosti
6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2006 
6.02 Rozpočtové opatření
6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2007
6.04 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Stanovisko k výstavbě malé větrné farmy Varnsdorf – Špičák
(návrh usnesení v hlasování neprošel) (výsledky hlasování)

3.02 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2006
Usnesení č. 116/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Pravidelnou roční zprávu JSDH za rok 2006. 

3.03 Směna pozemků pod skládkou v cihelně Varnsdorf
(návrh usnesení v hlasování neprošel) (výsledky hlasování)

3.04 Žádost o zrušení smlouvy o úhradě úspor tepelné energie ze dne 30.10.2002
Usnesení č. 117/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit „Smlouvu o úhradě úspor tepelné energie“ uzavřenou dne 30.10.2002 mezi stranami Město Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf.

3.05 Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného
Usnesení č. 118/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného.


4. Zprávy výborů ZM
Usnesení č. 119/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru přednesenou na zastupitelstvu města dne 26.4.2007.

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5392/1, 5391/3, 5394, 5395 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5392/1 – vodní plocha o výměře 71 m 2, p.p.č. 5391/3 – vodní plocha o výměře 76 m 2, p.p.č. 5394 – ostatní plocha o výměře 278 m 2 a p.p.č. 5395 – trvalý travní porost o výměře 872 m 2 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. V. za cenu 110.710,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


5.02 Návrh na prodej p.p.č. 5328/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 121/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5328/2 – zahradu o výměře 29 m 2 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu paní M. M. a jednu polovinu paní V. A. za cenu 2.320,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 1.160,- Kč zaplatí paní M. M. v den podpisu kupní smlouvy.
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 1.160,- Kč zaplatí paní V. A. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 1989 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 122/2007 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1989 – zahradu o výměře 603 m 2 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu třetinu panu Ing. L. V., jednu třetinu paní H. V. a jednu třetinu paní J. V. za cenu 48.240,- Kč splatnou následovně:
- jednu třetinu kupní ceny ve výši 16.080,- Kč zaplatí pan Ing. L. V. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu třetinu kupní ceny ve výši 16.080,- Kč zaplatí paní H. V. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu třetinu kupní ceny ve výši 16.080,- Kč zaplatí paní J. V. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 231 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 123/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 231 – trvalý travní porost o výměře 714 m 2 v k.ú. Varnsdorf panu Ing. J. M. za cenu 57.120,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej pozemků dle Opatření k podpoře výstavby bytů č. 2/2004
Usnesení č. 124/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5342/18 - zastavěnou plochu o výměře 114 m 2 a p.p.č. 5342/15 - zahradu o výměře 1.264 m 2 v k.ú. Varnsdorf manželům Dis. J. a Dis. Z. Z. za cenu 88.697,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
Usnesení č. 125/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7503 o výměře 1.290 m 2 v k.ú. Varnsdorf s paní A. D. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

5.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 126/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 3240 o výměře 494 m 2 (dle geometrického plánu č. 3831-2/2007 část označena jako 3240/3), části p.p.č. 3241 o výměře 47 m 2 (dle geometrického plánu č. 3831-2/2007 část označena jako 3241/3), st.p.č. 3239 o výměře 85 m 2, č.p. 1286 vše v k.ú. Varnsdorf paní S. T. za účelem demolice č.p. 1286 a výstavby obytného středopodlažního objektu do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě za podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 300,- Kč/m 2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující,
- kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od kolaudace celého objektu.

5.08 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 127/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 73/2007 ze dne 1.3.2007.

5.09 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 128/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 53/2007 ze dne 1.3.2007.

5.10 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytové jednotky
Usnesení č. 129/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 47/2007, 49/2007, 51/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007, 57/2007, 59/2007, 60/2007, 66/2007, 67/2007, 71/2007, 75/2007 a 44/2007 ze dne 1.3.2007 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky prodlužuje do 31.5.2007.

5.11 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 130/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 147/2006 ze dne 21.9.2006.

5.12 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 840/1 k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 131/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ města Varnsdorf na části (cca 3.500 m 2 ) p.p.č. 840/1 – orná půda o výměře 9.826 m 2 v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.13 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 132/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu pozemky:
p.p.č. 2064 – zahrada o výměře 139 m 2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 4118/1 – zahrada o výměře 1.526 m 2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 2268/6 – zahrada o výměře 552 m 2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 5767 – zahrada o výměře 1.066 m 2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 3935/1 – zahrada o výměře 418 m 2 v k.ú. Varnsdorf,
p.p.č. 2049 – trvalý travní porost o výměře 1.129 m 2 v k.ú. Varnsdorf.


Mimořádně doplněný bod
Usnesení č. 133/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 246/2006 ze dne 30.11.2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 2041 prodlužuje do 31.5.2007.

5.14 Návrh na odepsání nákladů na zpracování dokumentace
Usnesení č. 134/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat náklady na zpracování projektu „Rozšíření autokempu v areálu koupaliště Varnsdorf“ z účtu 042 nedokončený dlouhodobý majetek v hodnotě 17.986,50 Kč.

5.15 Návrh na odepsání nákladů na zpracování zastavovacích studií
Usnesení č. 135/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat náklady na zpracování projektu – studie „Lokalita rodinných domů Pohraniční stráže“ v hodnotě 170.730,- Kč, náklady na zpracování projektu – studie „Lokalita rodinných domů E. Thälmanna“ v hodnotě 153.090,- Kč z účtu 042 nedokončený dlouhodobý majetek.

5.16 Návrh na odepsání nákladů na zpracování studie
Usnesení č. 136/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat náklady na zpracování projektu – studie „Sběrný okruh P. Bezruče“ v hodnotě 50.400,- Kč z účtu 042 nedokončený dlouhodobý majetek.

5.17 Žádost o prodloužení termínu opravy
(návrh usnesení v hlasování neprošel) (výsledky hlasování)

6. Finanční záležitosti

6.01 Závěrečný účet města Varnsdorf za rok 2006 
Usnesení č. 137/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2006 bez výhrad.

Usnesení č. 137/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést ztrátu z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2006 ve výši 893.232,70 Kč z účtu 932 – nerozdělený hospodářský výsledek na účet 903 – fond hospodářské činnosti.

Usnesení č. 137/2007/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit starostovi města zajistit předložení zastupitelstvu města Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

6.02 Rozpočtové opatření
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6.03 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2007
Usnesení č. 138/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.3.2007.

6.04 Schválení použití Příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 139/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatů ve výši 500.000,- Kč na příspěvky v rámci Grantového programu, ve výši 500.000,- Kč na ostatní příspěvky v kapitolách Kultura, Vzdělávání a Sociální dávky a podpora, ve výši 167.864,96 Kč na spolufinancování projektů školských příspěvkových organizací.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 140/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.Ing. Josef Poláček        FRANTIŠEK DLASK
Starosta Města          místostarosta města