Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 4. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23. 04. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice.

Audio záznam si můžete poslechnout zde:

 

 

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/14 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230, p. p. č. 3231, p. p. č. 3232, p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 vše v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
4.01 Závěrečný účet města za rok 2014 a schválení účetní závěrky 2014
4.02 Žádost o prominutí dluhu
4.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 29/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/14 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč panu P. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 30/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 18/2014/4 ze dne 27. 03. 2014.

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1116/1 zahradu (dle GP č. 5156-36/2015 část označena jako díl „a“) o výměře 23 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.600 Kč panu J. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230, p. p. č. 3231, p. p. č. 3232, p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 vše v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Finanční záležitosti
4.01 Závěrečný účet města za rok 2014 a schválení účetní závěrky 2014
Usnesení č. 32/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2014 bez výhrad.

a dále

Usnesení č. 32/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2014.

a dále

Usnesení č. 32/2015/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.

a dále

Usnesení č. 32/2015/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 1,6 mil. Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

4.02 Žádost o prominutí dluhu
Usnesení č. 33/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti paní M. K. o odpuštění vzniklého dluhu.

a dále

Usnesení č. 33/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit splátkový kalendář na dlužné nájemné, služby spojené s užíváním bytu a příslušenství paní M. K. dle předloženého návrhu.

4.03 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 
Usnesení č. 34/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 35/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

ING. STANISLAV HORÁČEK                                           JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                             místostarosta města

Předseda návrhové komise: