Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

7. 11. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,

které se konalo dne 06. 11. 2014 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice
________________________________________________________________

Program jednání:
Před schválením programu složili členové zastupitelstva města slib.
1. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání zastupitelstva města
2. Volba starosty a místostarosty
2.01 Určení počtu místostarostů
2.02 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
2.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
2.04 Volba starosty
2.05 Volba místostarosty(ů)
2.06 Pověření zastupováním starosty města
2.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
3. Volba dalších členů rady města
3.01 Stanovení počtu členů rady města
3.02 Volba dalších členů rady města
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.01 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.02 Volba předsedy finančního výboru
4.03 Volba členů finančního výboru
4.04 Volba předsedy kontrolního výboru
4.05 Volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
8. Závěr

Ověření slibu členů zastupitelstva města
Na základě osvědčení o zvolení dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. a v souladu s § 69 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. složili slib člena zastupitelstva města:
Ing. Jaroslav Draský
Luboš Funda
Josef Hambálek
Ing. Stanislav Horáček
Ing. František Hricz
Bc. Ing. Petr Jakubec
MUDr. Václav Jára
Lenka Juricová
Martin Louka
Ing. Václav Moravec
PhDr. Martin Musílek
Bc. Mgr. Ladislava Ondráčková
Kurt Posselt
Zbyněk Přibyl
Ing. Vladimír Reiber
ThMgr. Roland Solloch
Jiří Sucharda
Zbyněk Šimák
PharmDr. Jindřich Šmíd
Josef Šusta
Jaroslav Tomášek

1. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání zastupitelstva města
Usnesení č. 88/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit jednací řád a volební řád pro zasedání zastupitelstva města na volební období 2014-2018 dle předloženého návrhu.2. Volba starosty a místostarosty

2.01 Určení počtu místostarostů
Usnesení č. 89/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schválilo zvolení jednoho místostarosty.

2.02 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Usnesení č. 90/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. určuje, že člen zastupitelstva bude dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce starosty města.

2.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
(Volba probíhala veřejným hlasováním.)


2.04 Volba starosty města
Usnesení č. 91/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Stanislava Horáčka do funkce starosty města.

2.05 Volba místostarosty
Usnesení č. 92/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Josefa Hambálka do funkce místostarosty.


2.06 Pověření zastupováním starosty
(V případě volby jednoho místostarosty vyplývá zastupování starosty ze zákona o obcích.)


2.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
Usnesení č. 93/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii pana Josefa Hambálka řízením Městské policie Varnsdorf.

 

3. Volba dalších členů rady města

3.01 Stanovení počtu členů rady města
Usnesení č. 94/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., že
Rada města Varnsdorf bude mít 7 (sedm) členů.

3.02 Volba dalších členů rady města
Usnesení č. 95/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo dalšími členy rady:
pana Josefa Šustu, pana ThMgr. Rolanda Sollocha, pana PharmDr. Jindřicha Šmída, pana Ing. Bc. Petra Jakubce, pana MUDr. Václava Járu.

 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

4.01 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 96/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

4.02 Volba předsedy finančního výboru
Usnesení č. 97/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Ing. Jaroslava Draského do funkce předsedy finančního výboru.

4.03 Volba členů finančního výboru
Usnesení č. 98/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Jiřího Suchardu, paní Šárku Fritzscheovou, pana Jaroslava Tomáška, pana Romana Buřiče do funkce členů finančního výboru.

4.04 Volba předsedy kontrolního výboru
Usnesení č. 99/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Ing. Vladimíra Reibera do funkce předsedy kontrolního výboru.

4.05 Volba členů kontrolního výboru
Usnesení č. 100/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou, pana Stanislava Horáka, paní Martu Maryškovou, pana Zbyňka Šimáka do funkce členů kontrolního výboru.

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Usnesení č. 101/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto:
člen zastupitelstva 460 Kč,
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu 1.300 Kč,
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.650 Kč,
člen rady 1.990 Kč
místostarosta 0 Kč.

a dále

Usnesení č. 101/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce.

a dále

Usnesení č. 101/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                                 JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                                   místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: