Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 11. 2018 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 01.11.2018 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice.

Program jednání

Před schválením programu složili členové zastupitelstva města slib.

1. Volba starosty a místostarosty
1.01 Určení počtu místostarostů
1.02 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
1.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
1.04 Volba starosty
1.05 Volba místostarosty
1.06 Pověření zastupováním starosty města
1.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
2. Volba dalších členů rady města
2.01 Stanovení počtu členů rady města
2.02 Volba dalších členů rady města
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
3.01 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
3.02 Volba předsedy finančního výboru
3.03 Volba členů finančního výboru
3.04 Volba předsedy kontrolního výboru
3.05 Volba členů kontrolního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5. Diskuse
6. Závěr 

Ověření slibu členů zastupitelstva města
Na základě osvědčení o zvolení dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. a v souladu s § 69 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. složili slib člena zastupitelstva města:

Čapek Marian            
Draský Jaroslav Ing.   
Fábryová Dana
Hambálek Josef                      
Horáček Stanislav Ing.            
Hricz František Ing.                
Jára Václav MUDr.                
Juricová Lenka, provdaná Lanková                                                               
Křížová Ladislava Mgr. Bc.  
Maryšková Marta                     
Moravec Václav Ing.                                                 
Musílek Martin PhDr.                                                
Novota Jan Mgr. 
Přibyl Zbyněk                                                            
Rýdl Jan Ing.
Solloch Roland ThMgr.           
Sucharda Jiří               
Šimek Jan
Šišulák Jan Mgr.
Šmíd Jindřich PharmDr.          
Šusta Josef                                                                            

1. Volba starosty a místostarosty

1.01 Určení počtu místostarostů
Usnesení č. 98/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schválilo zvolení dvou místostarostů.

1.02 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
Usnesení č. 99/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. určuje, že pro výkon funkce starosty města a místostarostů města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

1.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
(Volba probíhala veřejným hlasováním.)

1.04 Volba starosty města
Usnesení č. 100/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Stanislava Horáčka do funkce starosty města.

1.05 Volba místostarosty
Usnesení č. 101/2018/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Josefa Hambálka do funkce 1. místostarosty.

a dále

Usnesení č. 101/2018/2  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce 2. místostarosty.

1.06 Pověření zastupováním starosty
Usnesení č. 102/2018 (výsledky hlasování)

Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. pana Josefa Hambálka zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci. V případě nepřítomnosti místostarosty města pana Josefa Hambálka zastupitelstvo města pověřuje zastupováním dalšího místostarostu města pana ThMgr. Rolanda Sollocha.

1.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
Usnesení č. 103/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii pana Josefa Hambálka řízením Městské policie Varnsdorf.

2. Volba dalších členů rady města

2.01 Stanovení počtu členů rady města
Usnesení č. 104/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., že  
Rada města Varnsdorf bude mít 7 (sedm) členů.

2.02 Volba dalších členů rady města
Usnesení č. 105/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo dalšími členy rady: pana Josefa Šustu, pana PharmDr. Jindřicha Šmída, pana MUDr. Václava Járu, pana Mariana Čapka.

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru

3.01 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 106/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

3.02 Volba předsedy finančního výboru
Usnesení č. 107/2018  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Jana Šimka do funkce předsedy finančního výboru.

3.03 Volba členů finančního výboru
Usnesení č. 108/2018  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit pana Ing. Jana Rýdla, pana Ing. Jaroslava Draského do funkce členů finančního výboru.

3.04 Volba předsedy kontrolního výboru
Usnesení č. 109/2018 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Danu Fábryovou do funkce předsedy kontrolního výboru.

3.05 Volba členů kontrolního výboru
Usnesení č. 110/2018  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Martu Maryškovou, pana Zdeňka Damaška do funkce členů kontrolního výboru.

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
Usnesení č. 111/2018/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

člen zastupitelstva                                                                                1.999 Kč,                      
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu                       3.332 Kč,                   
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady                                 3.999 Kč,                   
člen rady                                                                                              4.500 Kč,

a dále

Usnesení č. 111/2018/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva, s výjimkou neuvolněného místostarosty, poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

a dále

Usnesení č. 111/2018/3  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

5. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Závěr

Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Josef Hambálek
místostarosta města

Předseda návrhové komise: PharmDr. Jindřich Šmíd