Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

15. 11. 2010 - Ing. Lukáš Vébr


Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice


Program jednání:

1. Ověření slibu členů zastupitelstva města
2. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání zastupitelstva města
3. Volba starosty města, místostarosty (-ů)
3.01 Návrh na složení volební komise
3.02 Určení počtu místostarostů
3.03 Rozhodnutí o způsobu hlasování pro volby starosty, místostarosty (-ů), členů RM
3.04 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
3.05 Volba starosty města
3.06 Volba 1. místostarosty
3.07 Volba 2. místostarosty
3.08 Pověření zastupováním starosty města
3.09 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
3.10 Odměny neuvolněným členům ZM
4. Volba dalších členů Rady města Varnsdorf
4.01 Stanovení počtu členů rady města
4.02 Volba dalších členů rady města
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Závěr

1. Ověření slibu členů zastupitelstva města
Usnesení č. 173/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí na základě osvědčení o zvolení dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. a v souladu s § 69 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. slib členů zastupitelstva města:
Mgr. Michala Dlaska
Ing. Jaroslava Draského
Karla Dubského
Ing. Františka Hricze
Ing. Petra Jakubce
MUDr. Václava Járy
MUDr. Martiny Jeníkové
Ing. Bohdany Křížové
Vladislava László
Martina Louky
PhDr. Mgr. Leoše Moravce
Ing. Václava Moravce
Ing. Miroslava Novotného
Ing. Josefa Poláčka
Kurta Posselta
Ing. Vladimíra Reibera
ThMgr. Rolanda Sollocha
Jiřího Suchardy
Pharm. Dr. Jindřicha Šmída
Mgr. Petra Šmída
Mgr. Josefa Zbihleje

2. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání ZM
Usnesení č. 174/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit jednací řád a volební řád pro zasedání zastupitelstva města dle pozměněného návrhu.


3. Volba starosty města, místostarosty (-ů)

3.01 Návrh na složení volební komise
Usnesení č. 175/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit dle volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města volební komisi ve složení: ThMgr. Roland Solloch, MUDr. Martina Jeníková, Ing. Václav Moravec (předseda).

3.02 Určení počtu místostarostů
Usnesení č. 176/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schválilo zvolení dvou místostarostů.

3.03 Rozhodnutí o způsobu hlasování pro volby starosty, místostarosty, členů RM
(Hlasování o postupu volby tajným hlasováním – předložený návrh usnesení nebyl schválen. Volba probíhala veřejným hlasováním). (výsledky hlasování)

3.04 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Usnesení č. 177/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. určuje, že pro výkon funkce starosty města a prvního místostarosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

3.05 Volba starosty města
Usnesení č. 178/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Martina Louku do funkce starosty města.

3.06 Volba 1. místostarosty
Usnesení č. 179/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Karla Dubského do funkce 1. místostarosty města.

3.07 Volba 2. místostarosty
Usnesení č. 180/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Josefa Poláčka do funkce 2. místostarosty města.

3.08 Pověření zastupováním starosty města
Usnesení č. 181/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. pana Karla Dubského zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci.

3.09 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
Usnesení č. 182/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii pana Karla Dubského řízením Městské policie Varnsdorf.

3.10 Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 183/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 183/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům ZM dle předloženého návrhu.

4. Volba dalších členů rady města

4.01 Stanovení počtu členů rady města
Usnesení č. 184/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.
7 členů Rady města Varnsdorf.

4.02 Volba dalších členů rady města
Usnesení č. 185/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo dalšími členy rady:
pana Mgr. Michala Dlaska
pana Jiřího Suchardu
paní Ing. Bohdanu Křížovou
pana Ing. Miroslava Novotného

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Závěr

 

Martin Louka                                            Karel Dubský
starosta města                                        místostarosta

 

Předseda návrhové komise: