Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

3. 11. 2006 - Jiří Sucharda

, které se konalo dne 2. 11. 2006 od 15:00 hodin ve Studentském centru Střelnice
________________________________________________________________

Program jednání:
1. Ověření slibu členů zastupitelstva města
2. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání zastupitelstva města
3. Volba starosty města, místostarostů
3.01 Návrh na složení volební komise
3.02 Rozhodnutí o způsobu hlasování pro volby starosty, místostarostů, členů RM
3.03 Určení funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni a stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZM
3.04 Volba starosty města
3.05 Volba 1. místostarosty
3.06 Volba 2. místostarosty
3.07 Pověření zastupováním starosty města
3.08 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
4. Volba dalších členů Rady města Varnsdorf
4.01 Stanovení počtu členů rady města
4.02 Volba dalších členů rady města
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Závěr

1. Slib členů zastupitelstva města
Usnesení č. 205/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí na základě osvědčení o zvolení dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. a v souladu s § 69 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. slib členů zastupitelstva města:
Františka Dlaska
Ing. Jaroslava Draského
Karla Dubského
RSDr. Miloslava Hocha
Ladislava Houžvičky
Ing. Františka Hricze
Ing. Jiřího Jakoubka
Ing. Petra Jakubce
MUDr. Václava Járy
Vladislava László
Martina Louky
Ing. Václava Moravce
MUDr. Martina Nácovského
Ing. Miroslava Novotného
Ing. Josefa Poláčka
Ing. Vladimíra Reibera
Mgr. Aleny Smetanové
ThMgr. Rolanda Sollocha
Jiřího Suchardy
Mgr. Zdeňky Vajsové
Mgr. Josefa Zbihleje

2. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání ZM
Usnesení č. 206/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit jednací řád a volební řád pro zasedání zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

3. Volba starosty města, místostarosty (-ů)
3.01 Návrh na složení volební komise
Hlasování o návrhu na složení volební komise. (výsledky hlasování)

3.02 Rozhodnutí o způsobu hlasování pro volby starosty, místostarosty, členů RM
Hlasování o postupu volby tajným hlasováním. (výsledky hlasování)

Hlasování o postupu volby veřejným hlasováním. (výsledky hlasování)

3.03 Určení funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni a stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZM
Usnesení č. 207/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města určilo v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. funkce starosty města a dva místostarosty, pro které budou členové ZM uvolněni.

a dále
Usnesení č. 208/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. 3 dlouhodobě uvolněné členy ZM (starostu města a 2 místostarosty).

3.04 Volba starosty města
Hlasování o dvou navržených kandidátech na funkci starosty města.
Martin Louka, Ing. Josef Poláček

Usnesení č. 209/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Josefa Poláčka do funkce starosty města.

3.05 Volba 1. místostarosty
Hlasování o dvou navržených kandidátech na funkci 1. místostarosty.
František Dlask, Ing. Vladimír Reiber

Usnesení č. 210/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Františka Dlaska do funkce 1. místostarosty města.

3.06 Volba 2. místostarosty
Hlasování o jediném navrženém kandidátovi na funkci 2. místostarosty.
Karel Dubský

Usnesení č. 211/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana Karla Dubského do funkce 2. místostarosty města.
3.07 Pověření zastupováním starosty města
Usnesení č. 212/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. 1. místostarostu pana Františka Dlaska zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci.

3.08 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
Usnesení č. 213/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii 2. místostarostu pana Karla Dubského řízením Městské policie Varnsdorf.

4. Volba dalších členů rady města
4.01 Stanovení počtu členů rady města
Usnesení č. 214/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. 7 členů Rady města Varnsdorf.

4.02 Volba dalších členů rady města
Hlasování o šesti navržených kandidátech na funkci člena rady města.
Jiří Sucharda, Ing. Vladimír Reiber, Ing. Jaroslav Draský, Ing. Petr Jakubec, Mgr. Alena Smetanová, Ing. Miroslav Novotný

Usnesení č. 215/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo dalšími členy Rady města Varnsdorf:
pana Jiřího Suchardu,
pana Ing. Petra Jakubce,
paní Mgr. Alenu Smetanovou,
pana Ing. Miroslava Novotného.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Závěr

Ing. Josef Poláček           František Dlask
 starosta města               místostarosta

Předseda návrhová komise: