Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 9. 2015 - Ing. Lukáš Vébr


USNESENÍ z IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. 09. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 895 a části p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3354 a části p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Nabídka bezúplatného převodu – Červený kostel ve Varnsdorfu
1.08 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Stanovy dobrovolného svazku obcí Tolštejn
3.02 Zpráva o šetření dozorové činnosti Ministerstva vnitra
3.03 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
4. Finanční záležitosti
4.01 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku ze psů
4.02 Odpis pohledávek
4.03 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2015
4.04 Plnění příjmů a výdajů města Varnsdorf k 31.08.2015
4.05 Žádost Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf o účelovou neinvestiční dotaci
4.06 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2015 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 895 a části p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 67/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 895 ornou půdu o výměře 116 m2 a část p. p. č. 894/1 trvalý travní porost o výměře 2.652 m2 (dle GP č. 5147-172/2015 část označena jako 894/1) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 553.600 Kč manželům O. a J. Š. splatnou v den podpisu kupní smlouvy, s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


a dále

Usnesení č. 67/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 894/1 trvalý travní porost o výměře 385 m2 (dle GP č. 5147-172/2015 část označena jako 894/7) vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 77.000 Kč panu M. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2309 zahradu o výměře 212 m2 (dle GP č. 5162-173/2015 část označena jako 2309/2) v k. ú. Varnsdorf za cenu 63.600 Kč manželům J. a J. N. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 69/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3173 – trvalý travní porost o výměře 1.572 m2 a p. p. č. 3174 – zahradu o výměře 1.467 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1.063.650 Kč paní E. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 70/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5994/1 zastavěnou plochu o výměře 95 m2 (dle GP č. 4276-66/2009 část označena jako 5994/6) v k. ú. Varnsdorf za cenu 28.500 Kč paní Z. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3354 a části p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 71/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3355/1 – trvalý travní porost o výměře 938 m2 (dle GP č. 5209-175/2015 část označena jako 3355/4) v k. ú. Varnsdorf za cenu 187.600 Kč manželům T. a K. L. splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 71/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3354 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 151 m2 a část p. p. č. 3355/1 – trvalý travní porost o výměře 975 m2 (dle GP č. 5209-175/2015 část označena jako 3355/3) v k. ú. Varnsdorf za cenu 225.200 Kč manželům T. Z. a V. Z. Ch. splatnou v den podpisu kupní smlouvy s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny)

1.07 Nabídka bezúplatného převodu – Červený kostel ve Varnsdorfu
Usnesení č. 72/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout nabídku na bezúplatný převod Červeného kostela ve Varnsdorfu na p. p. č. 1657 do majetku města.

1.08 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 73/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Stanovy dobrovolného svazku obcí Tolštejn
Usnesení č. 74/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Stanovy dobrovolného svazku obcí Tolštejn dle předloženého návrhu.

3.02 Zpráva o šetření dozorové činnosti Ministerstva vnitra
Usnesení č. 75/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo neměnit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města.

3.03 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Usnesení č. 76/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, v předloženém znění.

4. Finanční záležitosti
4.01 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku ze psů
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.)

4.02 Odpis pohledávek
Usnesení č. 77/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat pohledávku dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 77/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí odepsání daňových nedoplatků dle předloženého návrhu.

4.03 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2015
Usnesení č. 78/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2015“ s jeho přílohami dle předloženého návrhu.

4.04 Plnění příjmů a výdajů města Varnsdorf k 31.08.2015
Usnesení č. 79/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Plnění příjmů a výdajů k 31.08.2015“.

4.05 Žádost Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf o účelovou neinvestiční dotaci
Usnesení č. 80/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf na krytí vlastního podílu podpory MK ČR při obnově hrázdění na Hrádku dle předloženého návrhu.

4.06 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2015 
Usnesení č. 81/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 10 na rok 2015 dle předloženého návrhu.

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 82/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                     JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                       místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: PhDr. Martin Musílek