Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 6. 2011 - Ing. Lukáš Vébr

z IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 23.06.2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 3600 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 372 a p. p. č. 374/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4787 v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na prodej částí p. p. č. 1623, p. p. č. 1624, a p. p. č. 1625/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.07 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
3.08 Návrh na zrušení usnesení
3.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny
3.10 Návrh na zrušení usnesení
3.11 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
3.12 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
3.13 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
3.14 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
3.15 Schválení spolufinancování projektu
4. Zprávy výboru ZM
4.01 Nájemné bytů
4.02 Nájemné - nebytové prostory
5. Různé
5.01 Činnost Pracovní komise VHP - informace
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2011
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.05.2011
6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, na období červenec 2011 – leden 2012
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č. 3600 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3600 – zahrada o výměře 608 m2 v k. ú. Varnsdorf, manželům M. a M. Š. za cenu 60.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 372 a p. p. č. 374/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 372 – zahrada o výměře 238 m2 a p. p. č. 374/1 – zahrada o výměře 998 m2 vše v k. ú. Varnsdorf společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. za cenu 203.940 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
Usnesení č. 94/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi manželi A. a A. V. a městem Varnsdorf s doplatkem ve výši 7.280 Kč ve prospěch města Varnsdorf a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem části p. p. č. 512/2 - trvalý travní porost o výměře 32 m2, dle GP č. 4493-223/2010 část označena jako p. p. č. 512/45 v k. ú. Varnsdorf a manželé Vnenkovi se stanou vlastníky p. p. č. 3223 - zahrada o výměře 123 m2 v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí město Varnsdorf.

3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4787 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 95/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4787 – trvalý travní porost o výměře 1226 m2,dle GP č. 4537-60/2011 část označena jako p. p. č. 4787/4 v k. ú. Varnsdorf, panu V. J. za cenu 306.500 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 96/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3469/1 – trvalý travní porost o výměře 3402 m2, dle GP č. 4545-71/2011 část označena jako p. p. č. 3469/5 v k. ú. Varnsdorf, firmě Busline Real a. s. za cenu 1.020.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na prodej částí p. p. č. 1623, p. p. č. 1624, a p. p. č. 1625/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 97/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1623 – trvalý travní porost o výměře 9 m2, část p. p. č. 1624 – trvalý travní porost o výměře 4 m2 a část p. p. č. 1625/1 – trvalý travní porost o výměře 1666 m2,dle GP č. 4564-104/2011 část označena jako p. p. č. 1625/1 o výměře 1678 m2, vše v k. ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, paní J. Ž. za cenu 335.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 97/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1624 – trvalý travní porost o výměře 54 m2 a část p. p. č. 1625/1 – trvalý travní porost o výměře 979 m2,dle GP č. 4564-104/2011 část označena jako p. p. č. 1625/5 o výměře 1033 m2, vše v k. ú. Varnsdorf, s předkupním právem města Varnsdorf do doby kolaudace nízkopodlažního obytného objektu, panu H. H. A. za cenu 206.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.07 Návrh na majetkoprávní vyrovnání
Usnesení č. 98/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít směnnou smlouvu mezi městem Varnsdorf a panem Ing. P. S. a paní Š. D. s doplatkem ve výši 92 600 Kč ve prospěch města Varnsdorf a to tak, že město Varnsdorf se stane vlastníkem části p. p. č. 1621/1 – trvalý travní porost o výměře 19 m2, dle GP č. 4564-104/2011 část označena jako díl „g“ v k. ú. Varnsdorf a pan Ing. P. S. a paní Š. D. se stanou vlastníky části p. p. č. 1625/1 – trvalý travní porost o výměře 482 m2, dle GP č. 4564-104/2011 část označena jako díl „a“ v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci rovným dílem.

3.08 Návrh na zrušení usnesení
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

3.09 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny
Usnesení č. 99/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splatnosti kupní ceny za prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf do 31.08.2011.

3.10 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 100/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 70/2011 ze dne 28.04.2011.

3.11 Návrh na schválení návrhu zadání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf)
Usnesení č. 101/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zadání změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.12 Návrh na nabytí pozemku do majetku města
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

3.13 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf
Usnesení č. 102/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3.14 Návrh na bezplatné předání majetku do správy příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 103/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše 469 technické zhodnocení v hodnotě 2.250.783,85 Kč
- příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180 technické zhodnocení v hodnotě 3.326.656,00 Kč.

3.15 Schválení spolufinancování projektu
Usnesení č. 104/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010“ - se spolufinancováním města ve výši 10 % z celkových výdajů, tj. ve výši 516.847 Kč.


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Nájemné bytů
Usnesení č. 105/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo stanovit nájemné u bytů v majetku města Varnsdorf dle varianty D návrhu Finančního výboru ze dne 08.06.2011 s okamžitou platností u nově sjednávaných smluv a pro ostatní byty s platností od 01.01.2012.

4.02 Nájemné - nebytové prostory
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)


5. Různé

5.01 Činnost Pracovní komise VHP – informace
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2011
Usnesení č. 106/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2011 dle předloženého návrhu.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.05.2011
Usnesení č. 107/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.05.2011.

6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnice Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, na období červenec 2011 – leden 2012
Usnesení č. 108/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, poskytnutí finanční výpomoci pro období červenec 2011 – září 2011 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 109/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                  KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                  místostarosta města

Předseda návrhové komise: