Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

2. 10. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 27.9.2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Projednání možného zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO
3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. za rok 2006 
3.03 Změna č. 4 Zřizovací listiny ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5024/1 a 5023 k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 5826 k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2483/3 k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 1471/1 k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 2439/2 k.ú. Varnsdorf
5.06 Návrh na prodej p.p.č. 3596/4, 3646/13, 3646/14 k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na prodej p.p.č. 970 k.ú. Studánka
5.08 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 892 k.ú. Studánka
5.09 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Studánka
5.10 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 4725/1 k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na prodej p.p.č. 1479, 1480/2, 1480/3 k.ú. Varnsdorf
5.12 Návrh na prodej p.p.č. 2158/2, 2159/1 dílu „a“ z 2158, dílu „b“ z 2159/1, 2159/3 k.ú. Varnsdorf
5.13 Návrh na prodej p.p.č. 985, části 986/2, 986/3 k.ú. Studánka
5.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod zařízení plynové přípojky na p.p.č. 125, 157, 97, 142/35 a 142/1 k.ú. Varnsdorf
5.15 Návrh na prodej domu č.p. 858 se st.p.č. 6258/1 k.ú. Varnsdorf
5.16 Návrh na prodej domu č.p. 1059 se st.p.č. 5808 a 5809 k.ú. Varnsdorf
5.17 Návrh na prodej domu č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 a 5807/2 k.ú. Varnsdorf
5.18 Návrh na prodej domu č.p. 1460 se st.p.č. 4736 a 4737 k.ú. Varnsdorf
5.19 Návrh na prodej domu č.p. 1301 se st.p.č. 6001/1 k.ú. Varnsdorf
5.20 Návrh na prodej bytové jednotky
5.21 Návrh na prodej bytové jednotky
5.22 Návrh na prodej bytové jednotky
5.23 Návrh na prodej bytové jednotky
5.24 Návrh na prodej bytové jednotky
5.25 Návrh na prodej bytové jednotky
5.26 Návrh na prodej bytové jednotky
5.27 Návrh na prodej bytové jednotky
5.28 Návrh na prodej bytové jednotky
5.29 Návrh na prodej bytové jednotky
5.30 Návrh na prodej bytové jednotky
5.31 Návrh na prodej bytové jednotky
5.32 Návrh na prodej bytové jednotky
5.33 Návrh na prodej bytové jednotky
5.34 Návrh na prodej bytové jednotky
5.35 Návrh na prodej bytové jednotky
5.36 Návrh na prodej bytové jednotky
5.37 Návrh na prodej bytové jednotky
5.38 Návrh na prodej bytové jednotky
5.39 Návrh na prodej bytové jednotky
5.40 Návrh na prodej bytové jednotky
5.41 Návrh na prodej bytové jednotky
5.42 Návrh na prodej bytové jednotky
5.43 Návrh na prodej bytové jednotky
5.44 Návrh na prodej bytové jednotky
5.45 Návrh na prodej bytové jednotky
5.46 Návrh na prodej bytové jednotky
5.47 Návrh na prodej bytové jednotky
5.48 Návrh na prodej bytové jednotky
5.49 Návrh na prodej bytové jednotky
5.50 Návrh na prodej bytové jednotky
5.51 Návrh na prodej bytové jednotky
5.52 Návrh na prodej bytové jednotky
5.53 Návrh na prodej bytové jednotky
5.54 Návrh na prodej bytové jednotky
5.55 Návrh na prodej bytové jednotky
5.56 Návrh na prodej bytové jednotky
5.57 Návrh na prodej bytové jednotky
5.58 Návrh na prodej bytové jednotky
5.59 Návrh na prodej bytové jednotky
5.60 Návrh na prodej bytové jednotky
5.61 Návrh na prodej bytové jednotky
5.62 Návrh na prodej bytové jednotky
5.63 Návrh na prodej bytové jednotky
5.64 Návrh na prodej bytové jednotky
5.65 Návrh na prodej bytové jednotky
5.66 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytové jednotky 2764/15 a 2764/17 ve Varnsdorfu
5.67 Návrh na zrušení usnesení
5.68 Návrh na prodej p.p.č. 2424/29 a 2424/30 k.ú. Varnsdorf
5.69 Návrh na prodej p.p.č. 8189 k.ú. Varnsdorf
5.70 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2 a 164/4 k.ú. Varnsdorf
5.71 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
5.72 Žádost o prodloužení termínu opravy
5.73 Žádost o prodloužení termínu opravy
5.74 Bezplatné předání majetku do správy
5.75 Prodej stavby „Varnsdorf – lokalita Hrádek – splašková kanalizace a ČSOV – 1. část“
5.76 Prodej stavby „Varnsdorf – ul. Kollárova – vodovod a kanalizace pro 10 RD“
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2007
6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.8.2007
6.03 Rozpočtové opatření na rok 2007 
6.04 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2007 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé

3.01 Projednání možného zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO
Usnesení č. 211/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města podporuje možnost zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam světového dědictví UNESCO.

3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. za rok 2006 
Usnesení č. 212/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti společnosti EKO servis, a.s. za rok 2006. 

3.03 Změna č. 4 Zřizovací listiny ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469
Usnesení č. 213/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Změnu č. 4 Zřizovací listiny Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace v souvislosti s doplněním okruhů doplňkové činnosti dle předloženého návrhu.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 5024/1 a 5023 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 214/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5023 – zastavěnou plochu o výměře 177 m2 a p.p.č. 5024/1 – zahradu o výměře 1.188 m2v k.ú. Varnsdorf manželům L. a S. M. za cenu 109.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 5826 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 215/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5826 – zahradu o výměře 616 m2 v k.ú. Varnsdorf panu P. J. za cenu 49.280,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2483/3 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 216/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2483/3 – zahrada o výměře 66 m2 v k.ú. Varnsdorf panu V. T. T. za cenu 33.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 1471/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 217/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1471/1 – trvalý travní porost o výměře 189 m2 v k.ú. Varnsdorf panu T. T. za cenu 15.120,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 2439/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 218/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2439/2 - zahrada o výměře 284 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu ideální polovinu panu J. V. a jednu ideální polovinu paní E. Z. za cenu 22.720,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 11.360,- Kč zaplatí pan J. V. v den podpisu kupní smlouvy
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 11.360,- Kč zaplatí paní E. Z. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej p.p.č. 3596/4, 3646/13, 3646/14 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 219/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3646/13 - zahradu o výměře 414 m2 (dle geometrického plánu č. 3727-130/2006) v k.ú. Varnsdorf manželům M. a V. M. za cenu 33.120,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 219/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3596/4 - trvalý travní porost o výměře 100 m2 a p.p.č. 3646/14 - zahradu o výměře 589 m2 (dle geometrického plánu č. 3727-130/2006) v k.ú. Varnsdorf paní V. H. za cenu 55.120,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej p.p.č. 970 k.ú. Studánka
Usnesení č. 220/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 970 - trvalý travní porost o výměře 2.041 m2 v k.ú. Studánka panu T. N. za cenu 122.460,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 892 k.ú. Studánka
Usnesení č. 221/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ p.p.č. 892 - trvalý travní porost o výměře 743 m2 v k.ú. Studánka panu M. V. za cenu 44.580,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.09 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Studánka
Usnesení č. 222/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit p.p.č. 204 - trvalý travní porost o výměře 2.212 m2 a p.p.č. 205 - trvalý travní porost o výměře 248 m2 v k.ú. Studánka, které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf za p.p.č. 188 - ostatní plocha o výměře 684 m2 a p.p.č. 191 - trvalý travní porost o výměře 1.903 m2 v k.ú. Studánka, které jsou ve vlastnictví paní S. S. s tím, že paní S. uhradí městu Varnsdorf částku 20.000,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti.

5.10 Návrh na prodej dílu „a“ z p.p.č. 4725/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 223/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 4725/1 - trvalý travní porost o výměře 231 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům MUDr. V. a J. J. za cenu 18.480,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Návrh na prodej p.p.č. 1479, 1480/2, 1480/3 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 224/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1479 - zastavěná plocha o výměře 144 m2 a p.p.č. 1480/2 - zahrada o výměře 424 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za cenu 45.440,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 224/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1480/3 - zahrada o výměře 193 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu ideální polovinu paní K. S. a jednu ideální polovinu panu V. S. za cenu 15.440,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 7.720,- Kč zaplatí paní K. S. v den podpisu kupní smlouvy.
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 7.720,- Kč zaplatí pan V. S. v den podpisu kupní smlouvy.

5.12 Návrh na prodej p.p.č. 2158/2, 2159/1 dílu „a“ z 2158, dílu „b“ z 2159/1, 2159/3 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 225/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2159/1 - ostatní plochy, komunikace o výměře 321 m2 a p.p.č. 2158/2 - ostatní plochy, komunikace o výměře 355 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu šestinu panu M. U. a pět šestin manželům M. a L. U. za cenu 54.080,- Kč splatnou následovně:
- jednu šestinu kupní ceny ve výši 9.013,- Kč zaplatí pan M. U. v den podpisu kupní smlouvy,
- pět šestin kupní ceny ve výši 45.067,- Kč zaplatí manželé M. a L. U. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 225/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „a“ z p.p.č. 2158 - ostatní plocha, komunikace o výměře 220 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. N. za cenu 17.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 225/2007/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést díl „b“ z p.p.č. 2159 - ostatní plochy, komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu polovinu paní E. M. a jednu polovinu manželům M. a E. M. za cenu 3.280,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 1.640,- Kč zaplatí paní E. M. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 1.640,- Kč zaplatí manželé M. a E. M. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 225/2007/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2159/3 - ostatní plochy, komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a N. Ch. za cenu 3.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na prodej p.p.č. 985, části 986/2, 986/3 k.ú. Studánka
Usnesení č. 226/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 985 - zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 236 m2a p.p.č. 986/2 - trvalý travní porost o výměře 167 m2a 986/3 - trvalý travní porost o výměře 10 m2 (dle GP č. 409-158/2007) v k.ú. Studánka manželům J. a J. K. za cenu 1.000,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.

5.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod zařízení plynové přípojky na p.p.č. 125, 157, 97, 142/35 a 142/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 227/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s SČP, a.s. na převod zařízení plynové přípojky na p.p.č. 125, 157, 97, 142/35 a 142/1 v k.ú. Varnsdorf pro objekt zimního stadionu č.p. 2931 na st.p.č. 142/32 v k.ú. Varnsdorf za následujících podmínek:
- cena za prodej bude činit 90% z pořizovací hodnoty (bez DPH) plynárenského zařízení
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 7 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.

5.15 Návrh na prodej domu č.p. 858 se st.p.č. 6258/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 228/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 858 se st.p.č. 6258/1 o výměře 1.173 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf manželům J. a J. E. za cenu 950.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodej domu č.p. 1059 se st.p.č. 5808 a 5809 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 229/207 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1059 se st.p.č. 5808 o výměře 1.011 m2 (zast. plocha a nádvoří) a s p.p.č. 5809 o výměře 388 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Varnsdorf panu M. V. za cenu 1.200.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.17 Návrh na prodej domu č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 a 5807/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 230/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1285 se st.p.č. 5806/2 o výměře 260 m2 (zast. plocha a nádvoří) a s p.p.č. 5807/2 o výměře 198 m2 (zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Varnsdorf paní V. D. za cenu 800.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.18 Návrh na prodej domu č.p. 1460 se st.p.č. 4736 a 4737 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 231/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1460 se st.p.č. 4736 o výměře 406 m2 (zast. plocha a nádvoří) a s p.p.č. 4737 o výměře 115 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf manželům F. a R. K. za cenu 605.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 3 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.19 Návrh na prodej domu č.p. 1301 se st.p.č. 6001/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 232/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1301 se st.p.č. 6001/1 o výměře 774 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf manželům F. a R. K. za cenu 905.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.20 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 233/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/01 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu M. B. za cenu 118.930,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.21 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 234/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/02 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní Z. F. za cenu 79.150,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.22 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 235/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/03 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní J. G. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.23 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 236/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/04 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní M. K. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.24 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 237/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/05 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní E. E. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.25 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 238/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/06 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní K. Z. za cenu 86.096,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.26 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 239/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/07 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu M. K. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.27 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 240/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/08 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.28 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 241/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/10 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní J. J. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.29 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 242/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/11 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní Z. U. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.30 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 243/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/13 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní M. K. za cenu 44.222,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.31 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 244/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/14 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní N. Š. za cenu 86.972,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.32 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 245/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/15 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní D. B. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.33 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 246/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/16 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu M. Š. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.34 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 247/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/17 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu V. L. za cenu 77.982,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.35 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 248/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/18 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní D. M. za cenu 78.204,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující

5.36 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 249/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/19 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní A. N. za cenu 79.932,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.37 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 250/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/20 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu P. F. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.38 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 251/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/21 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu F. S. za cenu 48.968,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluh panu S. u bytové jednotky č.2762/21 ve výši 813,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.39 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 252/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/22 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní M. D. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.40 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 253/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/23 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní M. Š. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.41 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 254/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/25 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 vše v k.ú. Varnsdorf paní P. H. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.42 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 255/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/26 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu J. Š. za cenu 44.222,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.43 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 256/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/27 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu J. K. za cenu 86.972,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.44 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 257/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/28 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu M. S. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.45 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 258/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/29 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní H. L. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.46 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 259/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/31 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu F. M. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.47 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 260/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/32 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní V. R. za cenu 153.558 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluh paní R. u bytové jednotky č. 2762/32 ve výši 78.365,50 Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.48 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 261/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/33 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní V. R. B. za cenu 54.195,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.49 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 262/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/34 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní J. P. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.50 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 263/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/36 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní H. P. za cenu 49.565,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluh paní P. u bytové jednotky č. 2762/36 ve výši 1.410,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.51 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 264/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/38 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní L. J. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.52 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 265/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/39 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu Z. S. za cenu 44.222,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.53 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 266/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/40 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní H. K. za cenu 86.972,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.54 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 267/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/41 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní D. K. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.55 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 268/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/42 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní M. S. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.56 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 269/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/44 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu Z. G. za cenu 75.192,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.57 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 270/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/45 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní M. F. za cenu 81.154,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.58 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 271/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/46 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní M. F. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.59 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 272/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/48 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní O. R. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.60 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 273/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/49 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf paní T. M. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.61 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 274/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/50 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu J. G. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.62 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 275/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2762/51 v budově se vchodem č.p. 2762 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/6 v k.ú. Varnsdorf panu R. S. za cenu 48.155,50 Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.63 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 276/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/23 v budově se vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu R. I. za cenu 41.644,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.64 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 277/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/33 v budově se vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu M. N. za cenu 47.650,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Zastupitelstvo města rozhodlo prominout dluh panu N. u bytové jednotky č. 2764/33 ve výši 6.006,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.65 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 278/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/46 v budově s vchodem č.p. 2764 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu S. K. za cenu 105.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.66 Návrh na prodloužení splatnosti kupní ceny za bytové jednotky 2764/15 a 2764/17 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 279/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 161/2007 a č. 162/2007 ze dne 31.5.2007 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytové jednotky prodlužuje do 31.10.2007.

5.67 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 280/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 78/2007ze dne 1.3.2007.

5.68 Návrh na prodej p.p.č. 2424/29 a 2424/30 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 281/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2424/29 - zahradu o výměře 349 m2 (dle geometrického plánu č. 3886-117/2007) v k.ú. Varnsdorf manželům P. a H. Š. za cenu 27.928,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 281/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2424/30 - zahradu o výměře 956 m2 (dle geometrického plánu č. 3886-117/2007) v k.ú. Varnsdorf manželům A. a R. M. za cenu 76.488,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.69 Návrh na prodej p.p.č. 8189 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 282/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně převést p.p.č. 8189 – ostatní plochy o výměře 159 m2 v k.ú. Varnsdorf paní H. M..

5.70 Návrh na pořízení změny ÚPNSÚ V na p.p.č. 162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2 a 164/4 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 283/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 162 – zahrada o výměře 672 m2, p.p.č. 163/1 – zahrada o výměře 238 m2, p.p.č. 163/2 – zahrada o výměře 421 m2, p.p.č. 164/1 – trvalý travní porost o výměře 461 m2, p.p.č. 164/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2 a p.p.č. 164/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2 vše v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“.
Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

5.71 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 284/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu:
- p.p.č. 1928 – trvalý travní porost o výměře 4.410 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 3477 – zahrada 275 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 3478 – zahrada o výměře 3.548 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 3633 – orná půda o výměře 250 m2 v k.ú. Varnsdorf.

5.72 Žádost o prodloužení termínu opravy
Usnesení č. 285/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodloschválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č.p. 987, Varnsdorf do 10.5.2009 s tím, že bude podepsána nová směnka.

5.73 Žádost o prodloužení termínu opravy
Usnesení č. 286/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodloneschválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č.p. 2014, Varnsdorf do 26.7.2008 a pokračovat ve vymáhání směnky.
5.74 Bezplatné předání majetku do správy
Usnesení č. 287/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821 - drobný dlouhodobý hmotný majetek, digitální záznam s multiplexerem v hodnotě 14.195,51 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek, kamerový systém v hodnotě 37.376,80 Kč; technické zhodnocení 021/10 v hodnotě 0,10 Kč, které nebylo převedeno v únoru 2007.
- Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, el.zabezpečovací systém v hodnotě 33 907,90 Kč.
- Základní škole Varnsdorf, Bratislavská 994 – drobný dlouhodobý hmotný majetek, elektrický bojler v hodnotě 10 300,60,- Kč.
- Jídelně základní školy Varnsdorf, Náměstí E.Beneše 2926 – dlouhodobý hmotný majetek, konvektomat Retino DA 2011 v hodnotě 470 722,-Kč.
- Jídelně základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821 – dlouhodobý hmotný majetek, mycí stroj Winterhalter v hodnotě 188 187,-Kč.

5.75 Prodej stavby „Varnsdorf – lokalita Hrádek – splašková kanalizace a ČSOV – 1. část“
Usnesení č. 288/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést Severočeské vodárenské společnosti, a.s. stavbu a provozní soubory „Varnsdorf – lokalita Hrádek – splašková kanalizace a ČSOV – 1. část“ za cenu 1.000,- Kč.

5.76 Prodej stavby „Varnsdorf – ul. Kollárova – vodovod a kanalizace pro 10 RD“
Usnesení č. 289/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést Severočeské vodárenské společnosti, a.s. stavbu a provozní soubory „Varnsdorf – ul. Kollárova – vodovod a kanalizace pro 10 RD“ za cenu 315.000,- Kč.

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2007
Usnesení č. 290/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.6.2007“.

6.02 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31.8.2007
Usnesení č. 291/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31.8.2007“.

6.03 Rozpočtové opatření na rok 2007 
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

6.04 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2007 
Usnesení č. 292/2007 #604$
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2007 dle předloženého návrhu.

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 293/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK     FRANTIŠEK DLASK
Starosta města            Místostarosta města

Předseda návrhové komise: