Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

5. 3. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 1. 3. 2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za II. pol. 2006
3.02 Zpráva koaličních stran o programovém prohlášení
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Volba dalších členů KV
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej st. p.č. 1519/65
5.02 Návrh na prodej pozemků
5.03 Návrh na prodej pozemků
5.04 Návrh na opravu usnesení
5.05 Návrh na prodej bytové jednotky č. 1236/03
5.06 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/01
5.07 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/02
5.08 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/03
5.09 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/04
5.10 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/05
5.11 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/06
5.12 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/07
5.13 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/08
5.14 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/09
5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/10
5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/12
5.17 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/13
5.18 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/14
5.19 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/16
5.20 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/18
5.21 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/19
5.22 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/20
5.23 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/22
5.24 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/25
5.25 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/26
5.26 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/28
5.27 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/29
5.28 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/31
5.29 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/32
5.30 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/34
5.31 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/35
5.32 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/36
5.33 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/37
5.34 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/38
5.35 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/40
5.36 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/42
5.37 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/44
5.38 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/45
5.39 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/49
5.40 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/50
5.41 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/51
5.42 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/09
5.43 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/10
5.44 Návrh na prodej st.p.č. 7290
5.45 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.46 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.47 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.48 Spolufinancování realizace akce „27 bytových jednotek, nebytových prostor a ploch – Kasárna Varnsdorf“
5.49 Návrh na nabytí pozemku do vlastnictví města
5.50 Návrh dohody podílových spoluvlastníků bytového domu č.p. 3300 
5.51 Návrh na uzavření smlouvy o dílo
6. Finanční záležitosti
6.01 Návrh rozpočtu města na rok 2007 
6.02 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2007
6.03 Návrh na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2007
6.04 Žádost paní L. P. o splátkový kalendář
6.05 Žádost pana J. D. o splátkový kalendář
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 35/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín plnění usnesení č. 100/2006/1 a 2 do května 2007.

Usnesení č. 36/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit Kontrolnímu výboru prověřit závazky z prodeje domů z období 2002 do dalšího zasedání ZM.
3. Různé

3.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za II. pol. 2006 
Usnesení č. 37/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech za II. pol. 2006.

a dále:
Usnesení č. 37/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit Kontrolnímu výboru provedení analýzy dluhů dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách v městských bytech podle zprávy „Celkové dluhy k 31.12.2006“ REGIA a.s. - správa bytů. Analýzu předložit na červnovém zasedání ZM.

3.02 Zpráva koaličních stran o programovém prohlášení
Usnesení č. 38/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu koaličních stran o programovém prohlášení.


4. Zprávy výborů ZM

4.01 Volba dalších členů KV
Usnesení č. 39/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2006 – 2010 pana Mgr. Petra Šmída a pana Zbyňka Šimáka do funkce členů kontrolního výboru.

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej st. p.č. 1519/65
Usnesení č. 40/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 1519/65 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. P. a E. N. za cenu 3.750,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.02 Návrh na prodej pozemků
Usnesení č. 41/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 4880/4 - zastavěná plocha o výměře 102 m2 a p.p.č. 4880/2 - trvalý travní porost o výměře 831 m2 v k.ú. Varnsdorf panu V. J. za cenu 45.799,- Kč splatnou následovně v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.03 Návrh na prodej pozemků
Usnesení č. 42/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 7697/3 - zastavěná plocha o výměře 115 m2 a p.p.č. 7697/2 - ostatní plocha o výměře 1.639 m2 v k.ú. Varnsdorf panu MUDr. M. N. za cenu 115.730,- Kč splatnou následovně v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


5.04 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 43/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 9/2007 ze dne 25. 1. 2007.

a dále:
Usnesení č. 43/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit p.p.č. 1843/1 - zahrada o výměře 405 m2, p.p.č. 1844/1 - zastavěná plocha o výměře 585 m2, díl „g“ z p.p.č. 1841 - zastavěná plocha o výměře 146 m2, díl „f“ z p.p.č. 1846/1 - zahrada o výměře 144 m2, vše v k.ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf za díl „e“ z p.p.č. 1846/2 - zahrada o výměře 808 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3784-225/2006), která je ve vlastnictví paní S.. Z důvodu rozdílných výměr doplatí paní S. městu částku 37.760,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

5.05 Návrh na prodej bytové jednotky č. 1236/03
Usnesení č. 44/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo rozhodlo převést bytovou jednotku č. 1236/03 v budově č.p. 1236 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6463 v k.ú. Varnsdorf do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu P. G. a jednu polovinu paní B. H. za cenu 42.620,- Kč, splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 21.313,50 Kč zaplatí pan P. G. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 21.313,50 Kč zaplatí paní B. H. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM.
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.06 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/01
Usnesení č. 45/2007 (výsledky hlasování - 2764/01 až 2764/51)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/01 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní H. Z. za cenu 77.204,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.07 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/02
Usnesení č. 46/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/02 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu P. Š. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.08 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/03
Usnesení č. 47/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/03 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní A. D. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


5.09 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/04
Usnesení č. 48/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/04 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní J. Š. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.10 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/05
Usnesení č. 49/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/05 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní K. E. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.11 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/06
Usnesení č. 50/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/06 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf manželům H. a M. B. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.12 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/07
Usnesení č. 51/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/07 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu M. V. za cenu 33.102,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.13 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/08
Usnesení č. 52/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/08 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu P. J. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.14 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/09
Usnesení č. 53/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/09 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní M. H. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.15 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/10
Usnesení č. 54/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/10 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu J. V. za cenu 34.746,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.16 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/12
Usnesení č. 55/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/12 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu M. Ž. za cenu 33.499,50 Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.17 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/13
Usnesení č. 56/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/13 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní I. W., zastoupené paní W. B. za cenu 30.509,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.18 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/14
Usnesení č. 57/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/14 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní L. U. za cenu 57.361,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.19 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/16
Usnesení č. 58/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/16 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní Š. B. za cenu 49.964,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.20 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/18
Usnesení č. 59/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/18 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní J. K. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.21 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/19
Usnesení č. 60/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/19 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní L. K. za cenu 50.058,50 Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.22 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/20
Usnesení č. 61/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/20 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní L. Z. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.23 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/22
Usnesení č. 62/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/22 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní A. K. za cenu 33.087,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.24 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/25
Usnesení č. 63/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/25 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní M. D. za cenu 34.703,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.25 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/26
Usnesení č. 64/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/26 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní V. S. za cenu 30.509,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.26 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/28
Usnesení č. 65/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/28 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu J. H. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.27 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/29
Usnesení č. 66/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/29 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní J. Ch. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.28 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/31
Usnesení č. 67/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/31 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní Z. K. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.29 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/32
Usnesení č. 68/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/32 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní K. V. za cenu 52.490,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.30 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/34
Usnesení č. 69/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/34 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu P. L. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.31 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/35
Usnesení č. 70/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/35 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní A. U. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.32 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/36
Usnesení č. 71/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/36 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf, a to tak, že jednu ideální polovinu panu J. H. a jednu ideální polovinu paní V. S. za cenu 32.968,- Kč s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let, splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 16.484,- Kč zaplatí pan J. H. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 16.484,- Kč zaplatí paní V. S. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.33 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/37
Usnesení č. 72/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/37 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní M. R. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.34 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/38
Usnesení č. 73/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/38 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní B. V. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.35 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/40
Usnesení č. 74/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/40 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a L. O. za cenu 57.261,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.36 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/42
Usnesení č. 75/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/42 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní K. Ž. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.37 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/44
Usnesení č. 76/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/44 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní I. T. za cenu 50.026, 50 Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.38 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/45
Usnesení č. 77/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/45 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu K. W. za cenu 49.865,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.39 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/49
Usnesení č. 78/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/49 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf paní M. D. za cenu 34.845,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.40 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/50
Usnesení č. 79/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/50 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf panu J. L. za cenu 32.968,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.41 Návrh na prodej bytové jednotky č. 2764/51
Usnesení č. 80/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2764/51 v budově se vchodem č.p. 2764, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6210 v k.ú. Varnsdorf, a to tak, že jednu ideální polovinu panu V. F. a jednu ideální polovinu panu M. F. za cenu 32.968,- Kč s předkupním právem města Varnsdorf na dobu 5 let, splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 16.484,- Kč zaplatí pan V. F. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 16.484,- Kč zaplatí pan M. F. do 2 měsíců od rozhodnutí ZM
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.42 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/09
Usnesení č. 81/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/09 v budově s vchodem č.p. 489, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. R. a Ing. K. N. za cenu 101.200,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.43 Návrh na prodej bytové jednotky č. 489/10
Usnesení č. 82/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/10 v budově s vchodem č.p. 489, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 v k.ú. Varnsdorf paní M. D. za cenu 70.000,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

5.44 Návrh na prodej st.p.č. 7290
Usnesení č. 83/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 7290 – trvalý travní porost o výměře 1.293 m2 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že jednu ideální polovinu panu M. K. a jednu ideální polovinu paní J. K. za cenu 103.440,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 51.720,- Kč uhradí pan M. K. v den podpisu kupní smlouvy
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 51.720,- Kč uhradí paní J. K. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

5.45 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 84/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7113/1 o výměře 1.290 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely I. a H. Z. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004¨o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

5.46 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
Usnesení č. 85/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 2062/1 – zahrada o výměře 103 m2, p.p.č. 2062/2 – zahrada o výměře 2.637 m2, na části p.p.č. 2056 – zahrada o výměře 1.717 m2, p.p.č. 2057 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2, p.p.č. 2058 – zahrada o výměře 430 m2, p.p.č. 2059 – zahrada o výměře 118 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „komerce, sklady, prodejní sklady“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“, dále na části p.p.č. 2056 – zahrada o výměře 1.717 m2, p.p.č. 2054/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 543 m2 a p.p.č. 2055 – zahrada o výměře 152 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „občanská vybavenost“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí město.

5.47 Návrh na pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
Usnesení č. 86/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 2147 – trvalý travní porost o výměře 2.362 m2 ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“.

5.48 Spolufinancování realizace akce „27 bytových jednotek, nebytových prostor a ploch – Kasárna Varnsdorf“
Usnesení č. 87/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „27 bytových jednotek, nebytových prostor a ploch – Kasárna Varnsdorf“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

5.49 Návrh na nabytí pozemku do vlastnictví města
Usnesení č. 88/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 4590/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2 v k.ú. Varnsdorf od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

5.50 Návrh dohody podílových spoluvlastníků bytového domu č.p. 3300 
Usnesení č. 89/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit dohodu podílových spoluvlastníků bytového domu č.p. 3300 ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

5.51 Návrh na uzavření smlouvy o dílo
Usnesení č. 90/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Josefem Folbrechtem – vodohospodářské projekty na zhotovení dokumentace stavby ke stavebnímu povolení na akci „Varnsdorf – lokalita Děčínská a Lesní – splašková a dešťová kanalizace“ s cenou díla 1.047.100,- Kč bez výběrového řízení.


6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh rozpočtu města na rok 2007 
Usnesení č. 91/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet města Varnsdorf na rok 2007 dle předloženého návrhu.

a dále:
Usnesení č. 91/2007/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2007 a ujednání k provádění rozpočtových opatření dle předloženého návrhu.

a dále:
Usnesení č. 91/2007/3
Zastupitelstvo města rozhodlo uložit vedoucí ekonomického odboru MěÚ zajistit v termínu do 31. 3. 2007 rozpis rozpočtu města Varnsdorf na rok 2007 dle ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

6.02 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2007
Usnesení č. 92/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočet správce bytového, nebytového fondu, správce Centrum REGIA a.s. – hospodářská činnost na rok 2007 dle předloženého návrhu.

a dále:
Usnesení č. 92/2007/2
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočetMěstské policie – pult centrální ochrany – hospodářská činnost na rok 2007 dle předloženého návrhu.

6.03 Návrh na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2007
Usnesení č. 93/2007
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2007 dle předloženého návrhu.

6.04 Žádost paní L. P. o splátkový kalendář
Usnesení č. 94/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit splátkový kalendář paní L. P. na dlužné nájemné ve výši 62.883,- Kč a příslušenství v měsíčních splátkách 1.000,- Kč pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem březen 2007.

6.05 Žádost pana J. D. o splátkový kalendář
Usnesení č. 95/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit splátkový kalendář panu J. D. na dlužné nájemné 14.580,- Kč a příslušenství v měsíčních splátkách 500,- Kč pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem březen 2007.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 96/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK          FRANTIŠEK DLASK
starosta města                  místostarosta