Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

27. 2. 2015 - Ing. Lukáš Vébr

 

USNESENÍ


z IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 26. 02. 2015 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/8, 34/9, 34/10, 34/12, 34/13, 34/16, 34/20, 34/23, 34/24, 34/25, 34/27, 34/29, 34/30, 34/31 a 34/32 vše v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 6027/2 a p. p. č. 6027/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na zrušení usnesení
1.05 Návrh na zrušení usnesení
1.06 Projekt regenerace panelového sídliště III. etapa
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Volba II. místostarosty
3.02 Problematika sociálního bydlení
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/8, 34/9, 34/10, 34/12, 34/13, 34/16, 34/20, 34/23, 34/24, 34/25, 34/27, 34/29, 34/30, 34/31 a 34/32 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 9/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/8 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč panu J. M. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/9 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč paní B. H. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/10 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč manželům F. a J. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/12 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč paní P. M. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/13 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 a p. p. č. 34/25 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 9.800 Kč paní I. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/16 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 6.400 Kč panu J. V. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/20 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 27 m2 a p. p. č. 34/29 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 10.200 Kč panu P. B. Š. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/23 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.800 Kč manželům S. a M. Č. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/9 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/24 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 26 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.200 Kč manželům J. a M. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/10 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/27 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 5.000 Kč manželům F. a Z. Č. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/11 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/30 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.200 Kč paní A. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/12 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/31 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.600 Kč manželům Z. a J. Č. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

a dále

Usnesení č. 9/2015/13 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 34/32 zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.800 Kč panu J. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 10/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 894 zahradu o výměře 370 m2 (dle GP č. 497-227/2014 část označena jako díl „a“) v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 37.000 Kč paní PaedDr. J. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 6027/2 a p. p. č. 6027/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 11/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6027/2 zahradu o výměře 703 m2 a p. p. č. 6027/1 trvalý travní porost o výměře 261 m2 vše v k. ú. Varnsdorf manželům I. a P. H. za cenu 192.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy, s předkupním právem do doby kolaudace nízkopodlažního objektu ve výši prodejní ceny ve prospěch města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

1.04 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 12/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 43/2014 ze dne 29. 05. 2014.

1.05 Návrh na zrušení usnesení
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

1.06 Projekt regenerace panelového sídliště III. etapa
Usnesení č. 13/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí schválení podání žádosti o dotaci „RPS – Varnsdorf – III. ETAPA 2015“ radou města.

a dále

Usnesení č. 13/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „RPS – Varnsdorf – III. etapa 2015“ se spolufinancováním města ve výši min. 30% rozpočtových nákladů projektu z rozpočtu města.

 

2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Různé

3.01 Volba II. místostarosty
Určení počtu místostarostů
Usnesení č. 14/2015/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města schválilo zvolení dvou místostarostů.

Rozhodnutí o způsobu hlasování pro volbu místostarosty
(Volba probíhala veřejným hlasováním).

Volba 2. místostarosty
Usnesení č. 14/2015/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zvolilo pana ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce neuvolněného 2. místostarosty města.

Pověření zastupováním starosty města
Usnesení č. 14/2015/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. pana Josefa Hambálka zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města nevykonává funkci.

Odměna neuvolněnému členu ZM
Usnesení č. 14/2015/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty dle předloženého návrhu.

3.02 Problematika sociálního bydlení
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Finanční záležitosti
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 15/2015 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                  JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                    místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: