Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 2. 2011 - Ing. Lukáš Vébr

USNESENÍ


z III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27. 01. 2011 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice


Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p.p.č. 1727/3 v k.ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej části p.p.č. 6299 v k.ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p.p.č. 4552, p.p.č. 4554/1 a p.p.č. 4554/3 a vše v k.ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej p.p.č. 6033 v k.ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej části p.p.č. 5731/1, části p.p.č. 5732 a st.p.č. 5731/4 vše v k.ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na prodej části p.p.č. 5731/1 v k.ú. Varnsdorf
3.07 Návrh na prodej části p.p.č. 147 a části p.p.č. 211 vše v k.ú. Varnsdorf
3.08 Návrh na zrušení předkupního práva
3.09 Návrh na zrušení usnesení
3.10 Návrh na opravu usnesení
3.11 Prodej bytové jednotky č. 2761/21, ul.Kovářská
3.12 Prodej bytové jednotky č. 2761/36, ul.Kovářská
3.13 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 5456, p.p.č. 5458, p.p.č. 5459 a na p.p.č. 5461 v k.ú. Varnsdorf.
3.14 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 694/1 v k.ú. Varnsdorf
3.15 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na části p.p.č. 959/1 v k.ú. Studánka u Rumburku
3.16 Návrh na nabytí pozemku p.č. 8168 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
3.17 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu
3.18 Zásady prodeje a pronájmu pozemků – změna
4. Zprávy výborů ZM
4.01 Informace kontrolního výboru
5. Různé
5.01 Pracovní komise k řešení problematiky výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
5.02 Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 (PZM a MA21) - výstupy z veřejného projednání
5.03 Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v roce 2011 
5.04 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2011 v Ústeckém kraji
5.05 Podnět k zahájení řízení ve věci výmazu DDM, příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a termín zahájení činnosti DDM, PO Města Varnsdorf
5.06 Investice do zřízení třídy MŠ při ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace
5.07 Návrh p. V. G. – spolupráce SK Slovan Varnsdorf s.r.o. s Městem Varnsdorf
5.08 Odměny neuvolněným členům ZM
5.09 Návrh na uznání vlastnictví nemovitosti – Červeného kostela, v rámci soudního řízení o určení vlastnictví
5.10 Projekt „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf, Kamenický Šenov - poskytování vzájemné pomoci“
6. Finanční záležitosti
6.01 Návrh na odpis pohledávky
6.02 Žádost o pozastavení splátek dluhu
6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové org., na období únor 2011 – červen 2011
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p.p.č. 1727/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 1/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 1727/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2, dle GP č. 3200-10/2003 část označena jako díl „a“, v k.ú. Varnsdorf, 4/6 paní L. P., 1/6 panu Ing. L. P. a 1/6 panu J. P. za cenu 400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej části p.p.č. 6299 v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

3.03 Návrh na prodej části p.p.č. 4552, p.p.č. 4554/1 a p.p.č. 4554/3 a vše v k.ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.04 Návrh na prodej p.p.č. 6033 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6033 – zahrada, o výměře 500 m2 v k.ú. Varnsdorf, paní I. Š. za cenu 100.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej části p.p.č. 5731/1, části p.p.č. 5732 a st.p.č. 5731/4 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 3/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5731/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2, část p.p.č. 5731/1 – zahrada o výměře 1558 m2, dle GP č. 4487-10/2011 část označena jako p.p.č. 5731/1, a část p.p.č. 5732 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, dle GP č. 4487-10/2011 část označena jako p.p.č. 5732/2 vše v k.ú. Varnsdorf, panu R. B. a paní M. K. za cenu 134.021 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.06 Návrh na prodej části p.p.č. 5731/1 v k.ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

3.07 Návrh na prodej části p.p.č. 147 a části p.p.č. 211 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 147 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, dle GP č. 4486-220/2010 část označena jako díl „a“ a část p.p.č. 211 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, dle GP č. 4486-220/2010 část označena jako díl „b“ vše v k.ú. Varnsdorf, manželům R. a R. P. za cenu 1.365 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.08 Návrh na zrušení předkupního práva
Usnesení č. 5/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit předkupní právo města na pozemku p.p.č. 4067 v k.ú. Varnsdorf.

3.09 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 6/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 161/2010 ze dne 30. 09. 2010.

3.10 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 7/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo zrušit usnesení č. 189/2010 ze dne 02. 12. 2010.

a dále

Usnesení č. 7/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4552 – trvalý travní porost o výměře 213 m2, dle GP č. 4414-83/2010 část označena jako p.p.č. 4552/2, a část p.p.č. 4549/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, dle GP č. 4414-83/2010 část označena jako p.p.č. 4549/10 vše v k.ú. Varnsdorf, panu J. K. za cenu 49.005 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.11 Prodej bytové jednotky č. 2761/21, ul. Kovářská
Usnesení č. 8/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/21 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu P. N. za cenu 150.000 Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


3.12 Prodej bytové jednotky č. 2761/36, ul. Kovářská
Usnesení č. 9/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/36 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 v k.ú. Varnsdorf, panu P. N. za cenu 150.000 Kč splatnou do dvou měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.13 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 5456, p.p.č. 5458, p.p.č. 5459 a na p.p.č. 5461 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 10/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 5456 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.542 m2, na p.p.č. 5459 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 949 m2, na p.p.č. 5458 – ostatní plochy o výměře 11.288 m2 a na p.p.č. 5461 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2 ze současného funkčního využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“ na navrhované funkční využití – „plochy smíšené obytné“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

3.14 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 694/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 11/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 694/1 – zahrada o výměře 3.996 m2(dle GP č. 4217-8/2009) v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „komerce, sklady, prodejní sklady“ na funkční využití „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ a změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 694/3 – zahrada o výměře 1.786 m2 (dle GP č. 4217-8/2009) v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití „komerce, sklady, prodejní sklady“ na funkční využití „obytná zástavba nízkopodlažní“.

3.15 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na části p.p.č. 959/1 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 12/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 959/1 – trvalý travní porost v k.ú. Studánka u Rumburku ze současného funkčního využití – „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

3.16 Návrh na nabytí pozemku p.č. 8168 v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 13/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt bezúplatně do vlastnictví města p.p.č. 8168 – ostatní plocha o výměře 23.401 m2 v k.ú. Varnsdorf z Ústeckého kraje formou darovací smlouvy. Správní poplatek za podání tohoto návrhu zaplatí obdarovaný.

3.17 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 14/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav fasády na domě č.p. 2090 a č.p. 2110 ve Varnsdorfu do 30.11.2011 za podmínky sepsání nové směnky.

3.18 Zásady prodeje a pronájmu pozemků – změna
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

4. Zprávy výborů ZM

4.01 Informace kontrolního výboru
Usnesení č. 15/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověřit důvody, předložené radě města, které vedly k rozhodnutí o nevymáhání směnky, za včas neprovedené opravy na budově č.p. 1568, Varnsdorf. Zprávu předložit na jednání zastupitelstva v měsíci březnu.


5. Různé

5.01 Pracovní komise k řešení problematiky výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
Usnesení č. 16/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit v souladu s Jednacím řádem pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf Pracovní komisi k řešení problematiky výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf ve složení: Mgr. Michal Dlask, MUDr. Martina Jeníková, Ing. Bc. Petr Jakubec, Vladislav László, Martin Louka, Martin Špička, Bc. Josef Fibiger, Ing. Vlasta Hnilicová a Zbyněk Werner. Termín pro předložení zprávy je stanoven na jednání zastupitelstva města v měsíci červnu.

5.02 Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 (PZM a MA21) - výstupy z veřejného projednání
Usnesení č. 17/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí usnesení Rady města Varnsdorf ze dne 13. 01. 2011 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 17/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí ověřené problémy z Fóra Zdravého města Varnsdorf 2010.

5.03 Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v roce 2011 
Usnesení č. 18/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města Martina Louku uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 475.000 Kč na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2011.

5.04 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2011 v Ústeckém kraji
Usnesení č. 19/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navrhovaný neinvestiční projekt v rámci Programu prevence kriminality ČR 2011 v Ústeckém kraji na rok 2011.

a dále

Usnesení č. 19/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě schválení projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2011 v Ústeckém kraji, zajistí spolufinancování projektu „Víkendové poznávací pobyty“ v rámci Programu prevence kriminality ČR 2011 v Ústeckém kraji, ve výši Kč 30.000 tj. 34,48%.

5.05 Podnět k zahájení řízení ve věci výmazu DDM, příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a termín zahájení činnosti DDM, PO Města Varnsdorf
Usnesení č. 20/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zahájit činnost vlastní příspěvkové organizace DDM Varnsdorf ke dni výmazu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, IČ 65082214 zřízené Ústeckým krajem.

5.06 Investice do zřízení třídy MŠ při ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace
Usnesení č. 21/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s investicí do zřízení třídy MŠ při ZŠ Varnsdorf, Bratislavská v roce 2011 ve výši 570.000 Kč.

5.07 Návrh p. V. G. – spolupráce SK Slovan Varnsdorf s.r.o. s Městem Varnsdorf
Usnesení č. 22/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nesouhlasit s návrhem na spolupráci Města Varnsdorf s SK Slovan Varnsdorf s.r.o. dle předloženého pracovního návrhu p. G., jednatele společnosti.

a dále

Usnesení č. 22/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města pověřuje starostu k dalšímu jednání o způsobu spolupráce a podpory činnosti s představiteli SK Slovan Varnsdorf s.r.o.

5.08 Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 23/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 183/2010/1 a 183/2010/2 ze dne 11.11.2010.

a dále

Usnesení č. 23/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům ZM dle předloženého návrhu.

5.09 Návrh na uznání vlastnictví nemovitosti – Červeného kostela, v rámci soudního řízení o určení vlastnictví
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.10 Projekt „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf, Kamenický Šenov - poskytování vzájemné pomoci“
Usnesení č. 24/2011/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit obsahový rámec projektu „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf, Kamenický Šenov - poskytování vzájemné pomoci“ a souhlasí s jeho předložením za respektování podmínek programu Programu Cíle 3 / Ziel 3 Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko.

a dále

Usnesení č. 24/2011/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s partnery projektu „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf, Kamenický Šenov - poskytování vzájemné pomoci“ s městy Rumburk, Kamenický Šenov, Großschönau a Seifhennersdorf.

a dále

Usnesení č. 24/2011/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyčlenit finanční prostředky financování části projektu „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf, Kamenický Šenov - poskytování vzájemné pomoci“ příslušející městu Varnsdorf, tj. na spolufinancování města ve výši 10 %, tj. 630.500,- Kč (25.220,- EUR) z celkových způsobilých výdajů projektu, a zabezpečit předfinancování celkových výdajů dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí, ve kterých má kooperační partner nejvyšší výdaje, tj. 5.921.000,- Kč (236.840,- EUR) z rozpočtu města.

6. Finanční záležitosti

6.01 Návrh na odpis pohledávky
Usnesení č. 25/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat z účetnictví města Varnsdorf pohledávku dle předloženého návrhu.

6.02 Žádost o pozastavení splátek dluhu
Usnesení č. 26/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti pana K. D. ze dne 26. 11. 2010.

6.03 Poskytnutí finanční výpomoci Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové org., na období únor 2011 – červen 2011
Usnesení č. 27/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, poskytnutí finanční výpomoci pro období únor 2011 – červen 2011 dle předloženého návrhu.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 28/2011 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.8. Závěr

 

MARTIN LOUKA                                    KAREL DUBSKÝ
starosta města                                     místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: