Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 1. 2007 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 25.1.2007 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Návrh na schválení členství Města Varnsdorf v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
3.02 Vyhodnocení činnosti MP za rok 2006
3.03 Zpráva Pracovní komise pro prodej bytových domů
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
5.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4730 a p.p.č. 4729/1 k.ú. Varnsdorf
5.02 Návrh na prodej p.p.č. 380/2 k.ú. Varnsdorf
5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2448/4 a p.p.č. 2448/3 k.ú. Varnsdorf
5.04 Návrh na prodej p.p.č. 6330/1, p.p.č. 6329/1 a p.p.č. 6329/2 k.ú. Varnsdorf
5.05 Návrh na prodej p.p.č. 614/3 k.ú. Studánka
5.06 Návrh na směnu části p.p.č. 1846/1 za část p.p.č. 1843/1 a část p.p.č. 1844/1 vše v k.ú. Varnsdorf
5.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
5.08 Návrh na prodej p.p.č. 894/2 k.ú. Varnsdorf
5.09 Návrh na prodej domu č.p. 1568 se st.p.č. 6322 a p.p.č. 6323 k.ú. Varnsdorf
5.10 Návrh na prodej domu č.p. 2090 se st.p.č. 400 a p.p.č. 401 k.ú. Varnsdorf
5.11 Návrh na prodej domu č.p. 2110 se st.p.č. 405, p.p.č. 406/1 a p.p.č. 406/2 k.ú. Varnsdorf
5.12 Návrh na prodej bytové jednotky
5.13 Návrh na zrušení usnesení
5.14 Návrh na zrušení usnesení
5.15 Návrh na zrušení usnesení
5.16 Návrh na zrušení usnesení
5.17 Návrh na opravu usnesení
5.18 Návrh na opravu usnesení
5.19 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
5.20 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
5.21 Návrh na prodej p.p.č. 1474, p.p.č. 1473, p.p.č. 1475/1, st.p.č. 1475/3 a p.p.č. 1476/2 vše v k.ú. Varnsdorf
5.22 Návrh na prodej pozemků dle Opatření města č. 2/2004
5.23 Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
5.24 Žádost o prodloužení termínu opravy
5.25 Návrh na odepsání nákladů na zpracování projektu
5.26 Návrh na bezplatné předání
5.27 Souhlas s převodem hmotného majetku
6. Finanční záležitosti
6.01 Žádost Nemocnice Varnsdorf o finanční výpomoc
6.02 Žádost p. J. Š. o splátkový kalendář
6.03 Odměny neuvolněným členům ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Různé
3.01 Návrh na schválení členství Města Varnsdorf v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
Usnesení č. 1/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství Města Varnsdorfv asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.

a dále
Usnesení č. 1/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit místostarostu Františka Dlaska jako zástupce města pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. 

a dále
Usnesení č. 1/2007/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasits tím, že Město Varnsdorf pověří pracovníka koordinací Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

a dále
Usnesení č. 1/2007/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Deklaraci Projektu Varnsdorf - Zdravé město podle předloženého návrhu.

3.02 Zpráva o činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2006 
Usnesení č. 2/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2006. 

3.03 Zpráva Pracovní komise pro prodej bytových domů
Usnesení č. 3/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Pracovní komise pro prodej bytových domů.


4. Zprávy výborů ZM
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Převody majetku města

5.01 Návrh na prodej p.p.č. 4730 a p.p.č. 4729/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4730/1 – orná půda o výměře 2.133 m2 (dle GP č. 3833-5/2007) a p.p.č. 4729/1 – trvalý travní porost o výměře 2.003 m2vše v k.ú. Varnsdorf manželům J. a J. K. za cenu 413.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.02 Návrh na prodej p.p.č. 380/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 5/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 380/2 – zahrada o výměře 1.262 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3791-224/2006) manželům MUDr. J. a MUDr. V. B. za cenu 100.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.03 Návrh na prodej p.p.č. 2448/4 a p.p.č. 2448/3 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 2448/4 – zastavěnou plochu o výměře 3 m2 a p.p.č. 2448/3 – zastavěnou plochu o výměře 100 m2v k.ú. Varnsdorf manželům Mgr. P. a Mgr. H. Š. za cenu 15.450,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.04 Návrh na prodej p.p.č. 6330/1, p.p.č. 6329/1 a p.p.č. 6329/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 6330/1 – zahradu o výměře 155 m2, p.p.č. 6329/1 – zastavěnou plochu o výměře 221 m2 a p.p.č. 6329/2 – zastavěnou plochu o výměře 89 m2 k.ú. Varnsdorf manželům J. a L. L. za cenu 37.200,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.05 Návrh na prodej p.p.č. 614/3 k.ú. Studánka
Usnesení č. 8/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 614/3 – trvalý travní porost o výměře 483 m2 v k.ú. Studánka panu B. K. za cenu 20.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.06 Návrh na směnu části p.p.č. 1846/1 za část p.p.č. 1843/1 a část p.p.č. 1844/1 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 9/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit p.p.č. 1843/1 - zahradu o výměře 405 m2, p.p.č. 1844/1 – zastavěnou plochu o výměře 885 m2, díl „g“ z p.p.č. 1841 – zastavěnou plochu o výměře 146 m2, díl „f“ z p.p.č. 1846/1 – zahradu o výměře 144 m2, vše v k.ú. Varnsdorf, které jsou ve vlastnictví města Varnsdorf za díl „e“ z p.p.č. 1846/2 - zahradu o výměře 808 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle geometrického plánu č. 3784-225/2006), která je ve vlastnictví paní S.. Z důvodu rozdílných výměr doplatí paní S. městu částku 61.760,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí účastníci smlouvy každý jednou polovinou.

5.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 10/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 3229 o výměře 770 m2, p.p.č. 3242 o výměře 810 m2, p.p.č. 3240/1 o výměře 238 m2 a p.p.č. 3241/1 o výměře 57 m2 (dle geometrického plánu č. 3831-2/2007) v k.ú. Varnsdorf Severní stavební - CZ spol. s r.o., Šluknov za účelem výstavby multifunkčního domu s bytovými jednotkami za cenu 300,- Kč/m2 zvýšenou o inflační vlivy v době prodeje plus náklady spojené s převodem nemovitostí a daň z převodu nemovitostí za následujících podmínek:
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60-ti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- kolaudace stavby bude provedena nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

5.08 Návrh na prodej p.p.č. 894/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 11/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 894/2 – trvalý travní porost o výměře 446 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům Ing. J. a Mgr. I. P. za cenu 35.680,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.09 Návrh na prodej domu č.p. 1568 se st.p.č. 6322 a p.p.č. 6323 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1568 se st.p.č. 6322 o výměře 216 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 6323 o výměře 255 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf, panu P. J. za cenu 700.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

5.10 Návrh na prodej domu č.p. 2090 se st.p.č. 400 a p.p.č. 401 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2090 se st.p.č. 400 o výměře 228 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 401 o výměře 422 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf, paní R. D. za cenu 750.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

5.11 Návrh na prodej domu č.p. 2110 se st.p.č. 405, p.p.č. 406/1 a st.p.č. 406/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2110 se st.p.č. 405 o výměře 227 m2 (zast. plocha a nádvoří), st.p.č. 406/2 o výměře 21 m2 (zast. plocha a nádvoří) a p.p.č. 406/1 o výměře 654 m2 (zahrada) v k.ú. Varnsdorf, paní R. D. za cenu 750.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy
- oprava fasády.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

5.12 Návrh na prodej bytové jednotky
Usnesení č. 15/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 489/08 v budově č.p. 489 včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 55 k.ú. Varnsdorf paní V. B. za cenu 100.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Náklady spojené s převodem nemovitosti zaplatí kupující.

5.13 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 16/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 127/2006 ze dne 29.6.2006.

5.14 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 17/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 128/2006 ze dne 29.6.2006.

5.15 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 18/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 45/2006 ze dne 13.4.2006.

5.16 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 19/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 47/2006 ze dne 13.4.2006.

5.17 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 20/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 239/2006 ze dne 30.11.2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p.1420 prodlužuje do 28.2.2007.

5.18 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 21/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 241/2006 ze dne 30.11.2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 2281 prodlužuje do 28.2.2007.

5.19 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
Usnesení č. 22/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7500 o výměře 1.227 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely V. a M. B. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

a dále
Usnesení č. 22/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7502 o výměře 1.471 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely S. a M. K. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

5.20 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle Opatření č. 2/2004
Usnesení č. 23/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 4204/6 o výměře 1.575 m2 a p.p.č. 4205 o výměře 477 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely L. a R. Ž. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí zaplatí kupující.

5.21 Návrh na prodej p.p.č. 1474, p.p.č. 1473, p.p.č. 1475/1, st.p.č. 1475/3 a p.p.č. 1476/2 k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 24/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1474 – zahrada o výměře 128 m2, p.p.č. 1473 – zastavěná plocha o výměře 61 m2, p.p.č. 1475/1 – zahrada o výměře 733 m2, p.p.č. 1476/2 – trvalý travní porost o výměře 122 m2 a p.p.č. 1475/3 – zastavěnou plochu o výměře 140 m2 paní Y. L. za cenu 108.790,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.22 Návrh na prodej pozemků dle Opatření města č. 2/2004
Usnesení č. 25/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5540/14 - zastavěnou plochu o výměře 164 m2 a p.p.č. 5540/11 - trvalý travní porost o výměře 1.119 m2 (dle GP č. 3339-265/2003) v k.ú. Varnsdorf manželům P. a R. H. za cenu 75.611,- Kč splatnou následovně v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti hradí kupující.

5.23 Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
Usnesení č. 26/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 7721/1 – trvalý travní porost o výměře 10.248 m2 a na p.p.č. 7709 – orná půda o výměře 1.704 m2 ze současného funkčního využití – „louky, pastviny“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí město.

5.24 Žádost o prodloužení termínu opravy
Usnesení č. 27/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení opravy fasády na domě č.p. 1214 Varnsdorf do 27.4.2008.

5.25 Návrh na odepsání nákladů na zpracování projektu
Usnesení č. 28/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat náklady na zpracování projektu „Domov důchodců ve Varnsdorfu“ z účtu 042 nedokončený dlouhodobý majetek pro morální zastaralost v hodnotě 1.281.277,- Kč.

5.26 Návrh na bezplatné předání
Usnesení č. 29/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat bezplatně do správy:
- Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821 – drobný dlouhodobý hmotný majetek (hasicí přístroj) v hodnotě 1.368,50 Kč a dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení – výměna oken) v hodnotě 1.514.744,10 Kč,
- Základní škole Varnsdorf, nám. E. Beneše 469 – dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení – osvětlení) v hodnotě 569.963,- Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180 – dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení – rekonstrukce topné soustavy) v hodnotě 571.697,42 Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617 – dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení – oprava sociálního zařízení) v hodnotě 500.976,- Kč,
- Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024 – dlouhodobý hmotný majetek (technické zhodnocení – kabelová přípojka) v hodnotě 73.194,- Kč.

5.27 Souhlas s převodem hmotného majetku
Usnesení č. 30/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s převodem tiskárny Panasonic v pořizovací hodnotě 5.386,30 Kč ze Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821 na Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812. 

a dále
Usnesení č. 30/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s bezúplatným převodem PC LFPC Apple v pořizovací hodnotě 1,- Kč ze Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821 na Střední odbornou školu mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk.

6. Finační záležitosti
6.01 Žádost Nemocnice Varnsdorf o krátkodobou finanční výpomoc
Usnesení č. 31/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf opakovanou finanční výpomoc za následujících podmínek:
1. leden 2007 čerpání 25.1.2007 ve výši 2.500.000 Kč splatnost do 20.2.2007
2. únor 2007 čerpání 26.2.2007 ve výši 2.500.000 Kč splatnost do 20.3.2007
3. březen 2007 čerpání 26.3.2007 ve výši 2.500.000 Kč splatnost do 20.4.2007
4. duben 2007 čerpání 25.4.2007 ve výši 2.500.000 Kč splatnost do 21.5.2007
5. květen 2007 čerpání 25.5.2007 ve výši 2.500.000 Kč splatnost do 20.6.2007
6. červen 2007 čerpání 25.6.2007 ve výši 2.500.000 Kč splatnost do 20.7.2007.

6.02 Žádost p. J. Š. o splátkový kalendář
Usnesení č. 32/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit panu J. Š. splátkový kalendář na dlužnou pohledávku pod ztrátou výhody splátek za podmínky písemného uznání dluhu následovně: měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč vždy k ultimu měsíce, počínaje měsícem únor 2007. 

6.03 Odměny neuvolněným členům ZM
Usnesení č. 33/2007/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyplácení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

a dále
Usnesení č. 33/2007/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2007.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 34/2007 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

ING. JOSEF POLÁČEK       FRANTIŠEK DLASK
starosta města                místostarosta