Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 11. 2014 - Ing. Lukáš Vébr

  

USNESENÍ


z II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 27. 11. 2014 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
__________________________________________________________________________________________

Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 6514/6 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej p. p. č. 571 v k. ú. Studánka u Rumburku
3.05 Návrh na prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
3.06 Návrh na prodej částí p. p. č. 934/1 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vyvolané investice
3.08 Zajištění financování „Snížení energetické náročnosti POLIKLINIKA VARNSDORF“
3.09 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“
3.10 Rozhodnutí o posunutí termínu zahájení stavby „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Zastoupení města v obchodních společnostech
5.02 Odměna neuvolněnému členu ZM
5.03 Návrh na schválení příspěvku na provoz ubytovacích služeb v objektu CSS, T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf
5.04 Obnova a modernizace vozového parku
5.05 Jednací řád pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
5.06 Souhlas zřizovatele se zajištěním a realizací stavby zahradního výukového altánu
6. Finanční záležitosti
6.01 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci
6.02 Členské příspěvky na rok 2015
6.03 Rozpočtové provizorium na rok 2015
6.04 Žádost o prominutí či snížení úroků z prodlení z plateb nájemného
6.05 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2014
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej p. p. č. 1531/16 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 102/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1531/16 - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.400 Kč panu L. P. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej p. p. č. 6514/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 103/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6514/6 - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 7 m2 v k. ú. Varnsdorf za cenu 1.400 Kč České republice – Správě státních hmotných rezerv, IČ 48133990 splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1005 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 163 m2, p. p. č. 1006/1 – trvalý travní porost o výměře 783 m2, p. p. č. 1006/4 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 182 m2, p. p. č. 1007 - zahradu o výměře 140 m2 a p. p. č. 1008 – trvalý travní porost o výměře 685 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 390.600 Kč panu M. L. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej p. p. č. 571 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 105/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 571 – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 126 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 12.600 Kč panu L. M. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej p. p. č. 672 a p. p. č. 676 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 106/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 672 – trvalý travní porost o výměře 872 m2 a p. p. č. 676 – trvalý travní porost o výměře 292 m2 vše v k. ú. Studánka u Rumburku za cenu 232.800 Kč manželům P. a M. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.06 Návrh na prodej částí p. p. č. 934/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 107/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 934/1 – ostatní plochu (dle GP č. 5099-268/2014 části pozemku označeny jako p. p. č. 934/4 o výměře 2 m2 a jako díl „e“ o výměře 2 m2) v k. ú. Varnsdorf za cenu 420 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem panu P. K. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.


a dále

Usnesení č. 107/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 934/1 – ostatní plochu (dle GP č. 5099-268/2014 části pozemku označeny jako p. p. č. 934/5 o výměře 1 m2 a jako díl „c“ o výměře 3 m2) v k. ú. Varnsdorf za cenu 420 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem paní P. S. splatnou v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.

3.07 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vyvolané investice
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

 

3.08 Zajištění financování „Snížení energetické náročnosti POLIKLINIKA VARNSDORF“
Usnesení č. 108/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování projektu „Snížení energetické náročnosti POLIKLINIKA VARNSDORF“ z vlastních zdrojů ve výši 13.879.928 Kč včetně DPH (zahrnuje celkové nezpůsobilé výdaje ve výši 13.268.298 Kč včetně DPH a spoluúčast města ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů, tj. 611.000 Kč včetně DPH) a z poskytnuté dotace ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů, tj. 5.499.000 Kč včetně DPH.

a dále

Usnesení č. 108/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti POLIKLINIKA VARNSDORF“ ve výši 100% celkových nákladů projektu z rozpočtu města na r. 2015 a r. 2016, přičemž financování projektu v r. 2015 bude minimálně ve výši celkových uznatelných nákladů.

3.09 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“
Usnesení č. 109/2014/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o přidělení veřejné zakázky „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“ zadanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uchazeči:STAMO spol. s r. o.,Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323.


a dále

Usnesení č. 109/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou STAMO spol. s r. o.,Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323 na akci „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“ za cenu 48.530.659,53Kč bez DPH vč. rozpočtové rezervy 2%.

3.10 Rozhodnutí o posunutí termínu zahájení stavby „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“
Usnesení č. 110/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo posunout termín zahájení realizace stavby „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“ do r. 2016.

4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Různé
5.01 Zastoupení města v obchodních společnostech
Usnesení č. 111/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu EKO servis Varnsdorf a. s. pana Ing. Přemysla Brzáka s platností pro volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 111/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a. s. pana Josefa Šustu a pana Oldřicha Bajera s platností pro volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 111/2014/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do představenstva EKO servis Varnsdorf a. s. pana Ing. Václava Moravce s platností pro volební období 2014 – 2018.

a dále
Usnesení č. 111/2014/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a. s. pana Ing. Jaroslava Beránka s platností pro volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 111/2014/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. pana Ing. Stanislava Horáčka s platností pro volební období 2014 – 2018.

5.02 Odměna neuvolněnému členu ZM
Usnesení č. 112/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty dle předloženého návrhu.

5.03 Návrh na schválení příspěvku na provoz ubytovacích služeb v objektu CSS, T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf
Usnesení č. 113/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí předpokládanou ztrátu z hospodářské činnosti v objektu CSS, T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf ve výši 250.000 Kč.

5.04 Obnova a modernizace vozového parku
Usnesení č. 114/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s nákupem sanitního vozidla a zásobovacího vozidla pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280 formou leasingu z jejich vlastních prostředků.

5.05 Jednací řád pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
Usnesení č. 115/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit jednací řád a volební řád pro zasedání zastupitelstva města na volební období 2014-2018 dle předloženého návrhu.

5.06 Souhlas zřizovatele se zajištěním a realizací stavby zahradního výukového altánu
Usnesení č. 116/2014  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním a realizací stavby zahradního výukového altánu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

6. Finanční záležitosti
6.01 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci
Usnesení č. 117/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škole, náměstí E. Beneše ve výši 500.000 Kč, která podléhá vrácení do 31. 03. 2015.

6.02 Členské příspěvky na rok 2015
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání) (výsledky hlasování)

6.03 Rozpočtové provizorium na rok 2015
Usnesení č. 118/2014/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2015 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 118/2014/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit statut Sociálního fondu na rok 2015 dle předloženého návrhu.

6.04 Žádost o prominutí či snížení úroků z prodlení z plateb nájemného
Usnesení č. 119/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti paní V. S., nar. 03. 01. 1967 a prominout jí poplatky z prodlení ve výši 50.000 Kč za podmínky úhrady zůstatku neuhrazených poplatků z prodlení.

6.05 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2014
Usnesení č. 120/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 121/2014 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                  JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                    místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: