Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

7. 12. 2010 - Ing. Lukáš Vébr

Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 02. 12. 2010 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice


Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
3.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4306/57 v k.ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 2168/5 a st.p.č. 2168/5 vše v k.ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p.p.č. 8169 v k.ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej části p.p.č. 4552 a části p.p.č. 4549/2 vše v k.ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej části p.p.č. 4552, p.p.č. 4554/1 a p.p.č. 4554/3 a vše v k.ú. Varnsdorf
3.06 Návrh na zrušení usnesení
3.07 Prodej bytové jednotky č. 2761/19 v domě č.p. 2761, na st.p.č. 6204/7, ul. Kovářská
3.08 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
3.09 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf
3.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 2444/3 v k.ú. Varnsdorf
3.11 Návrhy na odpis z účetnictví a z majetku města
3.12 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 1285 ve Varnsdorfu
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
5.02 Návrh na složení volební komise pro volbu kontrolního a finančního výboru
5.03 Volba předsedy finančního výboru
5.04 Volba členů finančního výboru
5.05 Volba předsedy kontrolního výboru
5.06 Volba členů kontrolního výboru
5.07 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
5.08 Žádost o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2011“
5.09 Smlouva o převodu činností, movitých věcí, práv a povinností DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje
5.10 Bezúplatné nabytí movitých věcí (darování) DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje
5.11 Zřízení „Komunitního centra“ při ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvková organizace
5.12 Schválení zřizovací listiny pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
5.13 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5.14 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku ze psů

5.15 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
6. Finanční záležitosti
6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2011
6.02 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2010
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej části p.p.č. 4306/57 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 186/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4306/57 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 610 m2, dle GP č. 3722-36/2007 část označena jako p.p.č. 4306/147 v k.ú. Varnsdorf, panu J. Č. za cenu 61.000,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.02 Návrh na prodej stavby bez č.p. na st.p.č. 2168/5 a st.p.č. 2168/5 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 187/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést stavbu bez č.p. na st.p.č. 2168/5 a st.p.č. 2168/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 4.801,- Kč manželům L. a J. J. splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.03 Návrh na prodej části p.p.č. 8169 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 188/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 8169 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, dle GP č. 4466-168/2010 část označena jako p.p.č. 8169/2 v k.ú. Varnsdorf, ½ panu F. K. a ½ paní B. H. za cenu 210,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.04 Návrh na prodej části p.p.č. 4552 a části p.p.č. 4549/2 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 189/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p.p.č. 4552 – trvalý travní porost o výměře 213 m2, dle GP č. 4414-83/2010 část označena jako p.p.č. 4552/2, a část p.p.č. 4549/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, dle GP č. 4414-83/2010 část označena jako p.p.č. 4549/10 vše v k.ú. Varnsdorf, ½ panu J. K. a ½ paní M. K. za cenu 49.005,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

3.05 Návrh na prodej části p.p.č. 4552, p.p.č. 4554/1 a p.p.č. 4554/3 a vše v k.ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

3.06 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 190/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 152/2010 ze dne 30. 09. 2010.

3.07 Prodej bytové jednotky č. 2761/19 v domě č.p. 2761, na st.p.č. 6204/7, ul. Kovářská
Usnesení č. 191/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést bytovou jednotku č. 2761/19 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf, paní I. B. za cenu 105.384,- Kč splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

3.08 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 192/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města od Pozemkového fondu ČR p.p.č. 6208 – zahrada o výměře 2.585 m2 a p.p.č. 6212/2 – zahrada o výměře 895 m2 vše v k.ú. Varnsdorf za cenu 257.760,- Kč.

3.09 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 3648 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 193/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 3648 – trvalý travní porost o výměře 5.439 m2v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“ a na části p.p.č. 3404/1 – trvalý travní porost o výměře 37.688 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „občanská vybavenost“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatelé.

3.10 Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) na p.p.č. 2444/3 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 194/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 2444/3 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 3.756 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „komerce, sklady, prodejní sklady“ na navrhované funkční využití – „plochy smíšené obytné“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

3.11 Návrhy na odpis z účetnictví a z majetku města
Usnesení č. 195/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat z účetnictví a z majetku města částku 8.400,- Kč, která byla uhrazena za zpracování projektové dokumentace na akci „Horkovodní přípojka ul. Legií

a dále

Usnesení č. 195/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat z účetnictví a z majetku města částku 40.290,- Kč, která byla uhrazena za zpracování projektové dokumentace na akci „Kanalizace pro 4 objekty u rybníka, Město Varnsdorf“.

a dále

Usnesení č. 195/2010/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat z účetnictví a z majetku města částku 49.900,- Kč, která byla uhrazena za provedení geodetických prací a zpracování projektové dokumentace na akci „Skládka Cihelna Varnsdorf – odvedení dešťových vod“.

a dále

Usnesení č. 195/2010/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat z účetnictví a z majetku města částku 700.000,- Kč, která byla uhrazena společnosti GASLINES, s.r.o. Žďár nad Sázavou podle dohody o narovnání ze dne 03. 02. 2009.

3.12 Návrh na prodloužení termínu oprav č.p. 1285 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 196/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu dokončení oprav domu č.p. 1285 ve Varnsdorfu do 04. 12. 2012 za podmínky sepsání nové směnky.


4. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Různé

5.01 Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
Usnesení č. 197/2010/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor. Finanční výbor bude pětičlenný.

a dále

Usnesení č. 197/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města zřizuje kontrolní výbor. Kontrolní výbor bude pětičlenný.

5.02 Návrh na složení volební komise pro volbu kontrolního a finančního výboru
Usnesení č. 198/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit dle volebního řádu pro volbu kontrolního a finančního výboru volební komisi ve složení: MUDr. Martina Jeníková, Ing.Václav Moravec, PharmDr. J. Šmíd (předseda).

5.03 Volba předsedy finančního výboru
Usnesení č. 199/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2010 – 2014 pana Mgr. Petra Šmída do funkce předsedy finančního výboru.

5.04 Volba členů finančního výboru
Usnesení č. 200/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2010 – 2014 paní Ing. Bohdanu Křížovou, pana Ing. Jaroslava Draského, pana Ing. Petra Jakubce a pana Ing. Stanislava Horáčka do funkce členů finančního výboru.

5.05 Volba předsedy kontrolního výboru
Usnesení č. 201/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2010 – 2014 pana Ing. Vladimíra Reibera do funkce předsedy kontrolního výboru.

5.06 Volba členů kontrolního výboru
Usnesení č. 202/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2010 – 2014 pana Vladislava László, pana Zbyňka Šimáka, pana PhDr. Mgr. Leoše Moravce a pana Roberta Šatníka do funkce členů kontrolního výboru.

5.07 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
Usnesení č. 203/2010/1 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu EKO servis Varnsdorf a.s. pana Ing. Přemysla Brzáka (v případě jeho nepřítomnosti pana Karla Dubského) s platností pro volební období 2010 – 2014.

a dále

Usnesení č. 203/2010/2 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města navrhuje odvolat pana Ing. Jaroslava Draského z dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a.s.

a dále

Usnesení č. 203/2010/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a.s. pana Karla Dubského a pana Mgr. Petra Šmída s platností pro volební období 2010 – 2014.

a dále

Usnesení č. 203/2010/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do představenstva EKO servis Varnsdorf a.s. pana Ing. Josefa Poláčka s platností pro volební období 2010 – 2014.

a dále

Usnesení č. 203/2010/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. pana Ing. Josefa Poláčka s platností pro volební období 2010 – 2014.

a dále


Usnesení č. 203/2010/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. pana Ing. Josefa Poláčka s platností pro volební období 2010 – 2014.

a dále

Usnesení č. 203/2010/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města pana Martina Louku jako zástupce města pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. 

5.08 Žádost o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2011“
Usnesení č. 204/2010/1 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo schválit podání žádosti o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2011“ vyhlášené Úřadem vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády pro záležitosti romské komunity, v celkové výši projektu 1.187.541,- Kč.

a dále

Usnesení č. 204/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit spoluúčast města Varnsdorf v projektu „Podpora terénní práce 2011“ ve výši 507.541,- Kč.

5.09 Smlouva o převodu činností, movitých věcí, práv a povinností DDM Varnsdorf,
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Usnesení č. 205/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo nesouhlasit s podepsáním Smlouvy o převodu činností, movitých věcí, práv a povinností DDM Varnsdorf, PO Ústeckého kraje na Město Varnsdorf a DDM Varnsdorf, PO Města Varnsdorf.

5.10 Bezúplatné nabytí movitých věcí (darování) DDM Varnsdorf, příspěvkové organizace Ústeckého kraje
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

5.11 Zřízení „Komunitního centra“ při ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvková organizace
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

5.12 Schválení zřizovací listiny pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání)

5.13 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 206/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

5.14 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku ze psů
Usnesení č. 207/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů.

5.15 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen) (výsledky hlasování)

a dále

Usnesení č. 208/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města přípravou návrhu ustavení a složení pracovní komise k řešení problematiky výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf.

6. Finanční záležitosti

6.01 Rozpočtové provizorium na rok 2011
Usnesení č. 209/2010/1 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města Varnsdorfu rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2011 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 209/2010/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města Varnsdorfu rozhodlo schválit statut Sociálního fondu na rok 2011 dle předloženého návrhu.

6.02 Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2010
Usnesení č. 210/2010 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2010 dle předloženého návrhu

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 211/2010 (výsledky hlasování
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

8. Závěr

MARTIN LOUKA                                      KAREL DUBSKÝ
starosta města                                       místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: