Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

7. 12. 2006 - Ing. Lukáš Vébr

, které se konalo dne 30. 11. 2006 od 15:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice


Program jednání:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Návrh na novelu Jednacího řádu ZM
3.02 Návrh veřejnoprávní smlouvy na přestupkové řízení
3.03 Výbory zastupitelstva města
3.04 Informace o komisích rady města
3.05 Zastoupení města v obchodních společnostech
3.06 Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Převody majetku města
4.01 Návrh na prodej p.p.č. 4730 a p.p.č. 4729/1
4.02 Návrh na prodej p.p.č. 3638/16
4.03 Návrh na prodej p.p.č. 769
4.04 Návrh na narovnání právních vztahů
4.05 Návrh na prodej p.p.č. 1780/2
4.06 Návrh na prodej p.p.č. 4305/8
4.07 Návrh na prodej p.p.č. 5713/1 a p.p.č. 5712
4.08 Návrh na prodej p.p.č. 1988/1
4.09 Návrh na prodej p.p.č. 2362/1, p.p.č. 2364/1 a p.p.č. 2364/3
4.10 Návrh na prodej p.p.č. 3085/2
4.11 Návrh na prodej p.p.č. 1362/3
4.12 Návrh na prodej p.p.č. 1474, p.p.č. 1473, p.p.č. 1475/1, st.p.č. 1475/3 a p.p.č. 1476/2
4.13 Návrh na prodej pozemků
4.14 Návrh na prodej pozemků
4.15 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
4.16 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
4.17 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
4.18 Návrh na uzavření dohody o narovnání p.p.č. 2495
4.19 Návrh na zrušení usnesení
4.20 Návrh na zrušení usnesení
4.21 Návrh na prodej domu č.p. 1654 se st.p.č. 4029 a p.p.č. 4030/1
4.22 Návrh na prodej domu č.p. 1420 se st.p.č. 1558 a p.p.č. 1560/2, st.p.č. 1560/3 a p.p.č. 1559
4.23 Návrh na prodej domu č.p. 1358 se st.p.č. 2339/1
4.24 Návrh na prodej domu č.p. 2281 se st.p.č. 5555 a p.p.č. 5556
4.25 Návrh na prodej domu č.p. 2090 se st.p.č. 400 a p.p.č. 401
4.26 Návrh na prodej domu č.p. 2110 se st.p.č. 405 a p.p.č. 406/2
4.27 Návrh na zrušení usnesení
4.28 Návrh na opravu usnesení
4.29 Návrh na opravu usnesení
4.30 Návrh na opravu usnesení
4.31 Návrh na opravu usnesení
4.32 Návrh pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
4.33 Návrh pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
4.34 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
4.35 Návrh na zajištění spoluúčasti na financování akce „Zastřešení ledové plochy stadionu Varnsdorf“
4.36 Bezplatné předání majetku PO
5. Finanční záležitosti
5.01 Schválení použití příjmů z výtěžku VHP
5.02 Žádost o vzdání se zástavního práva
5.03 Návrh Statutu na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2007
5.04 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2006
5.05 Rozpočtové provizorium na rok 2007
5.06 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 10. 2006
5.07 Návrh na schválení finanční spoluúčasti
6. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
7. Závěr

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města


2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM


3. Různé
3.01 Návrh na novelu Jednacího řádu ZM
Usnesení č. 216/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit novelizaci Jednacího řádu ZM dle předloženého návrhu.

3.02 Návrh veřejnoprávní smlouvy na přestupkové řízení
Usnesení č. 217/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit uzavření veřejnoprávních smluv na zajištění přestupkové agendy s obcemi: Chřibská, Rybniště, Horní Podluží, Dolní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou dle předloženého návrhu.

3.03 Výbory zastupitelstva města
Usnesení č. 218/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2006 – 2010 pan Ing. Vladimíra Reibera do funkce předsedy kontrolního výboru a do funkce členů kontrolního výboru pana Ladislava Houžvičku a paní Mgr. Zdeňku Vajsovou.

a dále:
Usnesení č. 218/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit s platností pro volební období 2006 – 2010 pana Ing. Jaroslava Draského do funkce předsedy finančního výboru a do funkce členů finančního výboru pana Ing. Petra Jakubce a pana Ing. Miroslava Novotného.

a dále:
Usnesení č. 218/2006/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat organizační řád výborů zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

3.04 Informace o komisích rady města
Usnesení č. 219/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí informaci o komisích rady města.

3.05 Zastoupení města v obchodních společnostech
Usnesení č. 220/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu REGIA a.s. pana Ing. Josefa Poláčka a pana Františka Dlaska s platností pro volební období 2006 – 2010.

a dále:
Usnesení č. 220/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje odvolat pana Ing. Jana Hodničáka z dozorčí rady REGIA a.s..

a dále:
Usnesení č. 220/2006/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady REGIA a.s. paní Ing. Vlastu Hnilicovou a pana Karla Dubského s platností pro volební období 2006 – 2010.

a dále:
Usnesení č. 220/2006/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do představenstva REGIA a.s. pana Ing. Vladimíra Reibera a pana Jiřího Suchardu s platností pro volební období 2006 – 2010.

a dále:
Usnesení č. 220/2006/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu EKO servis Varnsdorf a.s. pana Ing. Přemysla Brzáka (v případě jeho nepřítomnosti pana Karla Dubského) s platností pro volební období 2006 – 2010.

a dále:
Usnesení č. 220/2006/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje odvolat paní Mgr. Zdeňku Vajsovou z dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a.s..

a dále:
Usnesení č. 220/2006/7 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do dozorčí rady EKO servis Varnsdorf a.s. pana Františka Dlaska a pana Ing. Jaroslava Draského s platností pro volební období 2006 – 2010.

a dále:
Usnesení č. 220/2006/8 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do představenstva EKO servis Varnsdorf a.s. pana Ing. Josefa Poláčka s platností pro volební období 2006 – 2010.

a dále:
Usnesení č. 220/2006/9 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. pana Ing. Josefa Poláčka s platností pro volební období 2006 – 2010.

a dále:
Usnesení č. 220/2006/10 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města deleguje zástupce města na valnou hromadu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. pana Ing. Josefa Poláčka s platností pro volební období 2006 – 2010.

3.06 Návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 221/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Varnsdorf č. 7/2006 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ dle předloženého návrhu.

4. Převody majetku města

4.01 Návrh na prodej p.p.č. 4730 a p.p.č. 4729/1
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4.02 Návrh na prodej p.p.č. 3638/16
Usnesení č. 222/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3638/16 – trvalý travní porost o výměře 94 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3625-252/2005) do podílového spoluvlastnictví a to tak, že jednu polovinu panu P. S. a jednu polovinu paní V. H. za cenu 7.520,- Kč splatnou následovně:
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 3.760,- Kč uhradí pan P. S. v den podpisu kupní smlouvy,
- jednu polovinu kupní ceny ve výši 3.760,- Kč uhradí paní V. H. v den podpisu kupní smlouvy.
Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.03 Návrh na prodej p.p.č. 769 
Usnesení č. 223/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 769 – trvalý travní porost o výměře 185 m2 v k.ú. Studánka manželům MUDr. J. a H. D. za cenu 11.100,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.


4.04 Návrh na narovnání právních vztahů
Usnesení č. 224/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p.p.č. 6200/16 o výměře 3 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP č. 3673-36/2006) za cenu 240,- Kč od manželů Ing. P. a I. G.. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.

4.05 Návrh na prodej p.p.č. 1780/2
Usnesení č. 225/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1780/2 – trvalý travní porost o výměře 337 m2 v k.ú. Varnsdorf panu F. A. za cenu 26.960,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.06 Návrh na prodej p.p.č. 4305/8
Usnesení č. 226/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 4305/8 – ostatní plocha o výměře 29 m2 (dle GP č. 3754-184/2006) manželům V. a B. T. za cenu 3.045,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.07 Návrh na prodej p.p.č. 5713/1 a p.p.č. 5712 
Usnesení č. 227/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 5713/1 – zahrada o výměře 1.954 m2 a p.p.č. 5712 – trvalý travní porost o výměře 88 m2 manželům R. a A. B. za cenu 163.360,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.08 Návrh na prodej p.p.č. 1988/1
Usnesení č. 228/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1988/1 – zahrada o výměře 541 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům J. a E. K. za cenu 43.280,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.09 Návrh na prodej p.p.č. 2362/1, p.p.č. 2364/1 a p.p.č. 2364/3
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4.10 Návrh na prodej p.p.č. 3085/2
Usnesení č. 229/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 3085/2 – zahrada o výměře 258 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a L. K. za cenu 20.640,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.11 Návrh na prodej p.p.č. 1362/3
Usnesení č. 230/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p.p.č. 1362/3 – trvalý travní porost o výměře 195 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. P. za cenu 15.600,- Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.12 Návrh na prodej p.p.č. 1474, p.p.č. 1473, p.p.č. 1475/1, st.p.č. 1475/3 a p.p.č. 1476/2
(usnesení nebylo přijato)

4.13 Návrh na prodej pozemků
Usnesení č. 231/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5540/16 – zastavěnou plochu o výměře 129 m2 (dle GP č. 3745-172/2006) a p.p.č. 5540/7 – zahradu o výměře 1.177 m2 (dle GP č. 3339-265/2003) v k.ú. Varnsdorf manželům J. a K. J. za cenu 77.571,- Kč splatnou následovně v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.14 Návrh na prodej pozemků
Usnesení č. 232/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést st.p.č. 5540/18 – zastavěnou plochu o výměře 128 m2 (dle GP č. 3783-168/2006) a p.p.č. 5540/9 – zahradu o výměře 1.178 m2 (dle GP č. 3339-265/2003) v k.ú. Varnsdorf manželům R. a J. B. za cenu 77.571,- Kč splatnou následovně v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

4.15 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4.16 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 233/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7510/1 o výměře 1.310 m2 (dle geometrického plánu č. 2802-249/2006) v k.ú. Varnsdorf s panem F. L. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

a dále:
Usnesení č. 233/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 7510/3 o výměře 1.309 m2(dle geometrického plánu č. 2802-249/2006) v k.ú. Varnsdorf s manžely A. a K. H. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradí kupující.

4.17 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Usnesení č. 234/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej p.p.č. 5342/14 o výměře 1.150 m2 v k.ú. Varnsdorf s manžely M. a Z. S. za účelem výstavby rodinného domu za cenu dle Opatření města č. 2/2004 o podpoře výstavby bytů s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z převodu nemovitostí uhradíkupující.

4.18 Návrh na uzavření dohody o narovnání p.p.č. 2495
Usnesení č. 235/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uznat, že vlastníkem pozemku p.p.č. 2495 – zahrada 136 m2 v k.ú. Varnsdorf jsou manželé P. a v tomto smyslu navrhuje zápis do katastru nemovitostí.

5.19 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 236/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 152/2006 ze dne 21. 9. 2006.

5.20 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 237/2006/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 80/2006 ze dne 25. 5. 2006.

a dále:
Usnesení č. 237/2006/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 81/2006 ze dne 25. 5. 2006.

4.21 Návrh na prodej domu č.p. 1654 se st.p.č. 4029 a p.p.č. 4030/1
Usnesení č. 238/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo převést dům č.p. 1654 se st.p.č. 4029 o výměře 504 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 4030/1 o výměře 207 m2v k.ú. Varnsdorf, manželům J. a A. K. za cenu 350.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravu:
- oprava střechy.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

4.22 Návrh na prodej domu č.p. 1420 se st.p.č. 1558 a p.p.č. 1560/2, st.p.č. 1560/3 a p.p.č. 1559
Usnesení č. 239/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo městarozhodlo převést dům č.p. 1420 se st.p.č.k. 1558 o výměře 531 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.k. 1560/2 o výměře 406 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č.k. 1560/3 o výměře 31 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č.k. 1559 o výměře 1.059 m2(zahrada) v k.ú. Varnsdorf, manželům L. a L. P. za cenu 1.000.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

4.23 Návrh na prodej domu č.p. 1358 se st.p.č. 2339/1
Usnesení č. 240/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 1358 se st.p.č. 2339/1 o výměře 600 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Varnsdorf panu T. M. za cenu 800.000,- Kč, splatnou do 2 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

4.24 Návrh na prodej domu č.p. 2281 se st.p.č. 5555 a p.p.č. 5556
Usnesení č. 241/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést dům č.p. 2281 se st.p.č.k. 5555 o výměře 1.078 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č.k. 5556 o výměře 922 m2(zahrada) v k.ú. Varnsdorf panu P. S. za cenu 1.600.000,- Kč, splatnou do 3 měsíců od rozhodnutí ZM. Kupující se zavazuje provést do 2 let od podpisu kupní smlouvy následující opravy:
- oprava střechy,
- oprava fasády včetně vrchního nátěru.
V souladu se Zásadami prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města bude pro zajištění provedení oprav při sepsání kupní smlouvy podepsána směnka ve prospěch města ve výši 50 % z kupní ceny.

4.25 Návrh na prodej domu č.p. 2090 se st.p.č. 400 a p.p.č. 401
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4.26 Návrh na prodej domu č.p. 2110 se st.p.č. 405 a p.p.č. 406/2
(projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4.27 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 242/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 130/2006ze dne 29. 6. 2006.

4.28 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 243/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 121/2006ze dne 29. 6. 2006 a to tak, že kupní cena za prodej nemovitosti je 74.750,- Kč.

4.29 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 244/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 171/2006 ze dne 21. 9. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 2426 v k.ú. Varnsdorf prodlužuje do 29. 12. 2006.

4.30 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 245/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 175/2006 ze dne 21. 9. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 1586 v k.ú. Varnsdorf prodlužuje do 29. 12. 2006.

4.31 Návrh na opravu usnesení
Usnesení č. 246/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení č. 120/2006 ze dne 21. 9. 2006 a to tak, že se termín splatnosti kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 2041 prodlužuje do 29. 12. 2006.

4.32 Návrh pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
Usnesení č. 247/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na části p.p.č. 7353 – zahrada o výměře 2.393 m2 ze současného funkčního využití – „veřejná, doprovodná, ochranná zeleň“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba nízkopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

4.33 Návrh pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf
Usnesení č. 248/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu ÚPNSÚ Varnsdorf na p.p.č. 2695/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 1.108 m2 na p.p.č. 2697 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 660 m2 a na p.p.č. 2698 – zahrada o výměře 342 m2 v k.ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití – „sportovně – rekreační plochy“ na navrhované funkční využití – „obytná zástavba středopodlažní“. Náklady na pořízení změny ÚP uhradí žadatel.

4.34 Návrh na nabytí pozemků do majetku města
Usnesení č. 249/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města z majetku státu tyto pozemky:
- p.p.č. 4118/1 - zahrada o výměře 1.526 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 4104/1 - trvalý travní porost o výměře 170 m2 v k.ú. Varnsdorf,
- p.p.č. 2741/1 - orná půda o výměře 2.744 m2 v k.ú. Varnsdorf ,
- p.p.č. 2064 - zahrada o výměře 139 m2 v k.ú. Varnsdorf.

4.35 Návrh na zajištění spoluúčasti na financování akce „Zastřešení ledové plochy stadionu Varnsdorf“
Usnesení č. 250/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě spolufinancování realizace akce „Zastřešení ledové plochy zimního stadionu Varnsdorf“ pomocí dotačních titulů zajistí spolufinancování stavby nad rámec poskytnuté dotace z vlastních zdrojů.

4.36 Bezplatné předání majetku PO
Usnesení č. 251/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo předat do správy příspěvkovým organizacím:
- Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617 - drobný dlouhodobý hmotný majetek, el. tlakový zásobník v celkové hodnotě 8.306,20 Kč,
- Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, středisko Východní – drobný dlouhodobý hmotný majetek, kombinovaný bojler v celkové hodnotě 8.806,- Kč,
- Městské divadlo Varnsdorf, Tyršova 1442 – dlouhodobý hmotný majetek, osvětlovací programovací pult v celkové hodnotě 750.735,30 Kč.

5. Finanční záležitosti
5.01 Schválení použití příjmů z výtěžku VHP
Usnesení č. 252/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit použití příjmů z výtěžku provozování výherních hracích automatu ve výši 45.013,- Kč na financování oblasti prevence kriminality a terénní sociální práce.

5.02 Žádost o vzdání se zástavního práva
Usnesení č. 253/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vzdání se zástavního práva dle předloženého návrhu a rozhodlo schválit dodatek ke Smlouvě o půjčce č. 6/2006 dle předloženého návrhu, náklady spojené se změnou zástavního práva uhradí žadatelka.

5.03 Návrh Statutu na tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2007
Usnesení č. 254/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2007 dle předloženého návrhu.

5.04 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2006
Usnesení č. 255/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

5.05 Rozpočtové provizorium na rok 2007
Usnesení č. 256/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové provizorium na rok 2007 v předloženém znění.

5.06 Zpráva o plnění příjmů a výdajů k 31. 10. 2006
Usnesení č. 257/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Zprávu o plnění příjmů a výdajů k 31. 10. 2006“.

5.07 Návrh na schválení finanční spoluúčasti
Usnesení č. 258/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zpracovaný projekt „Podpory terénní sociální práce 2007“ a „Nízkoprahového centra pro děti a mládež“ se spoluúčastí města ve výši 463.000,- Kč.

6. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 259/2006 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


Ing. Josef Poláček    František Dlask
starosta města        místostarosta

Předseda návrhové komise: