Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

29. 11. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28. listopadu 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání:  
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na převod pozemku p. p. č. 1531/32 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 240/3 a p. p. č. 250/3 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 2523/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3610/3 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3610/6 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 688 a p. p. č. 689 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na směnu pozemků p. p. č. 7721/1 za p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na nabytí p. p. č. 1010/2 se stavbou v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 2222 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230 a p. p. č. 3242 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.17 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Národní – Varnsdorf“
1.18 Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
1.19 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
1.20 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“
1.21 Schválení podání žádostí o dotaci do podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2020 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2018
4. Finanční záležitosti  
4.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
4.02 Prodej akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
4.03 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2020
4.04 Odpis pohledávek
4.05 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.10.2019
4.06 Rozpočtové provizorium na rok 2020
4.07 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr     

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na převod pozemku p. p. č. 1531/32 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 118/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1531/32 - zastavěná plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Varnsdorf se stavbou garáže panu J. T. za kupní cenu 5.201 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 240/3 a p. p. č. 250/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 119/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 240/3 – trvalý travní porost o výměře 379 m2 a p. p. č. 250/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 80 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. K. za kupní cenu 137.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 2523/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 2523/1 – zahrada o výměře 136 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům V. a Mgr. H. B. za kupní cenu 27.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 1464/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 121/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1464/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 232 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. B. za kupní cenu 24.360 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3610/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 122/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3610/3 – trvalý travní porost, o výměře 35 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a H. Z. za kupní cenu 3.500 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3610/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 123/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 3610/6 – trvalý travní porost, o výměře 37 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a D. F. za kupní cenu 3.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 688 a p. p. č. 689 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 124/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 688 – trvalý travní porost o výměře 1.503 m2 a p. p. č. 689 – zahrada o výměře 1.948 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku manželům J. a P. Č. za kupní cenu 495.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.08 Návrh na směnu pozemků p. p. č. 7721/1 za p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 125/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit p. p. č. 7721/1 – trvalý travní porost o výměře 7.608 m2, který je ve vlastnictví města za p. p. č. 4227/1 – trvalý travní porost o výměře 10.977 m2, která je ve vlastnictví pana F. H., vše v k. ú. Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí pan F. H.

1.09 Návrh na nabytí p. p. č. 1010/2 se stavbou v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 126/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt p. p. č. 1010/2 v k. ú. Varnsdorf, jejíž součástí je stavba technického vybavení, od pana V. N. za cenu 80.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 127/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 6781 – zahrada, komunikace o výměře 7.098 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.11 Návrh na prodej p. p. č. 4568/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 128/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 4568/1 – zahrada, komunikace o výměře 1.201 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.12 Návrh na prodej p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 129/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2454 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 625 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.13 Návrh na prodej p. p. č. 3085/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 130/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3085/1 – zahrada o výměře 629 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.14 Návrh na prodej části p. p. č. 2222 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 131/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 2222 – ostatní plocha, komunikace o výměře 421 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.15 Návrh na prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230 a p. p. č. 3242 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 132/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3229 – zahrada o výměře 770 m2, p. p. č. 3230 – zahrada o výměře o 724 m2 a p. p. č. 3242 – zahrada o výměře o 810 m2, vše v k. ú. Varnsdorf.

1.16 Návrh na prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 133/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr převést část p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku.

1.17 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Národní – Varnsdorf“
Usnesení č. 134/2019/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1096/2019/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti, a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4.000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30ti dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.

a dále

Usnesení č. 134/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1096/2019/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Národní - Varnsdorf“, včetně jeho součástí.

a dále

Usnesení č. 134/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1096/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Národní - Varnsdorf“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017.

a dále

Usnesení č. 134/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1096/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Národní - Varnsdorf“.

1.18 Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 135/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 3 ke  smlouvě o dílo č. 070/2018, uzavřené dne 30.05.2018 mezi městem Varnsdorf a společností TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 na akci „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 30.05.2020.

1.19 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 136/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640.

a dále

Usnesení č. 136/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ s vybraným dodavatelem společností TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 za cenu 23.262.079 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 136/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování akce „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ z rozpočtu města v roce 2020.

1.20 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“
Usnesení č. 137/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o vybraném dodavateli podlimitní veřejné zakázky s názvem „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uchazeči TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640.

a dále

Usnesení č. 137/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“ s vybraným dodavatelem společností TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640 za cenu 6.209.090 Kč bez DPH.

a dále

Usnesení č. 137/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování akce „Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf“ z rozpočtu města v roce 2020.

1.21 Schválení podání žádostí o dotaci do podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2020 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
Usnesení č. 138/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti do programu Ministerstva pro místní rozvoj  117D08 - Podpora revitalizace území, podprogramu 117DO81 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“.

a dále

Usnesení č. 138/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu „Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu“ ve výši min. 50 % ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.


2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé
3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2018

Usnesení č. 139/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2018.


4. Finanční záležitosti  
4.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

Usnesení č. 140/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů v předloženém znění.

4.02 Prodej akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. 141/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodej 2 kusů akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, PSČ 400 02, Velká Hradební 3118/48, IČ 60279524, z majetku města Varnsdorf, za cenu za akcii ve výši 54.000 Kč s tím, že návrh na prodej bude učiněn prostřednictvím představenstva společnosti.

4.03 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2020
Usnesení č. 142/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit členství v uvedených organizacích a výši členských příspěvků, dle předloženého návrhu.

4.04 Odpis pohledávek
Usnesení č. 143/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 143/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo odepsat nedaňovou pohledávku dle předloženého návrhu.  

4.05 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.10.2019
Usnesení č. 144/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí přehled plnění příjmů a výdajů k 31.10.2019.

4.06 Rozpočtové provizorium na rok 2020
Usnesení č. 145/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtové provizorium na rok 2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 145/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Statut sociálního fondu na rok 2020 dle předloženého návrhu.

4.07 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019
Usnesení č. 146/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019 v předloženém znění.


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 147/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          THMGR. ROLAND SOLLOCH  
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Jiří Sucharda