Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

19. 9. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 18. září 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání:  
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na převod pozemků pod garážemi v ul. Východní ve Varnsdorfu
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 6897/9 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh prodej p. p. č. 6897/10 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh prodej p. p. č. 7721/12 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 2056 a části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 2056 a části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6750/1 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 4369/45 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/93, p. p. č. 4306/92 a p. p. č. 4306/65 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Návrh na prodej p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf
1.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf
1.15 Návrh na nabytí p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf
1.16 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 7684 v k. ú. Varnsdorf
1.17 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 8201 a p. p. č. 6239/1 k. ú. Varnsdorf
1.18 Návrh na (ne)uplatnění předkupního práva
1.19 Návrh na prodej části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
1.20 Návrh na prodej p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf
1.21 Návrh na prodej p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
1.22 Návrh na zrušení usnesení
1.23 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“
1.24 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2018
3.02 Sdružení pro rozvoj Šluknovska
3.03 Čestné občanství
3.04 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf v roce 2018
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na převod pozemků pod garážemi v ul. Východní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 88/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést do vlastnictví nemovitosti v k. ú. Varnsdorf
- p. p. č. 1519/66 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 paní J. T. za kupní cenu 5.000 Kč
- p. p. č. 1519/67 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 panu J. D. za kupní cenu 5.000 Kč
- p. p. č. 1519/68 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 manželům Ing. R. a Ing. E. B. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/69 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 paní D. P. za kupní cenu 5.000 Kč
- p. p. č. 1519/74 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 a to tak, že jednu ideální polovinu panu R. Š. a jednu ideální polovinu panu R. Š. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/75 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 panu D. K. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/76 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 panu B. H. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/77 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 manželům M. a L. K. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/78 - zastavěná plocha o výměře 23 m2 manželům V. a J. B. za kupní cenu 4.600 Kč
- p. p. č. 1519/79 - zastavěná plocha o výměře 23 m2 panu J. F. za kupní cenu 4.600 Kč
- p. p. č. 1519/82 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 manželům P. a M. N. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/83 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 paní M. B. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/84 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 panu L. K. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/85 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 manželům J. a I. K. za kupní cenu 5.000 Kč
- p. p. č. 1519/86 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 manželům Z. a M. K. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/87 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 paní L. J. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/90 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 manželům L. a Z. P. za kupní cenu 5.000 Kč
- p. p. č. 1519/91 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 panu L. S. za kupní cenu 5.000 Kč
- p. p. č. 1519/92 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 paní N. N. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/93 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 panu R. M. za kupní cenu 5.000 Kč
- p. p. č. 1519/94 - zastavěná plocha o výměře 24 m2 paní H. M. za kupní cenu 4.800 Kč
- p. p. č. 1519/95 - zastavěná plocha o výměře 25 m2 paní L. J. za kupní cenu 5.000 Kč
Kupní ceny budou splatné v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej p. p. č. 6897/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 89/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6897/9 – trvalý travní porost o výměře 916 m2 v k. ú. Varnsdorf paní E. R. a paní E. P. a to tak, že každé jednu ideální polovinu za kupní cenu 91.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh prodej p. p. č. 6897/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 90/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 6897/10 – trvalý travní porost o výměře 726 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. P. za kupní cenu 72.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 91/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7697/1 – trvalý travní porost o výměře 1.404 m2 (dle geometrického plánu č. 5753-33/2018 část označena jako p. p. č. 7697/17) v k. ú. Varnsdorf paní L. D., Bc. za kupní cenu 280.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 280.800 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.05 Návrh prodej p. p. č. 7721/12 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/12 – trvalý travní porost o výměře 1.575 m2 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že jednu ideální polovinu panu Š. M. a jednu ideální polovinu paní D. M. za cenu 716.625 Kč + 21% DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 716.625 Kč + 21%DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 7721/11 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7721/11 – trvalý travní porost o výměře 1.906 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. M.A. O. a Ing. A. K. za cenu 867.230 Kč + 21 % DPH splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 867.230 Kč + 21 % DPH do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 2056 a části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 94/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2062/1 – zahrada o výměře 1.150 m2 (dle geometrického plánu č. 5996-218/2019 část označena jako p. p. č. 2062/1) v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. Z. a Ing. H. S. za kupní cenu 230.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 230.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 2056 a části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 95/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 2062/1 – zahrada o výměře 1.487 m2 a část p. p. č. 2056 – zahrada o výměře 928 m2 (dle geometrického plánu č. 5996-218/2019 části označeny jako p. p. č. 2056) v k. ú. Varnsdorf panu M. V. za kupní cenu 483.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 483.000 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 6750/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 96/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 6750/1 – zahrada o výměře 1.132 m2 (dle geometrického plánu č. 5993-220/2019 část označena jako p. p. č. 6750/1) v k. ú. Varnsdorf panu D. B. za kupní cenu 226.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 226.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 4369/45 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 97/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 4369/45 – zastavěná plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. Č. za kupní cenu 4.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 98/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1519/98 – ostatní plocha o výměře 78 m2 (dle geometrického plánu č. 5997-219/2019 část označena jako p. p. č. 1519/192) v k. ú. Varnsdorf manželům I. a P. M. za kupní cenu 15.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.12 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/53, části p. p. č. 4306/93, p. p. č. 4306/92 a p. p. č. 4306/65 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 99/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 4306/53 – ostatní plocha o výměře 46 m2, část p. p. č. 4306/93 – ostatní plocha o výměře 1 m2, p. p. č. 4306/92 – ostatní plocha o výměře 40 m2 a p. p. č. 4306/65 – ostatní plocha o výměře 56 m2, (dle geometrického plánu č. 5995-222/2019 části označeny jako díl „a“ a díl „b“) v k. ú. Varnsdorf panu R. M. za kupní cenu 14.300 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.13 Návrh na prodej p. p. č. 1561/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 100/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1561/1 – ostatní plocha o výměře 609 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. V. za kupní cenu 182.700 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.14 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2841/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 101/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 2841/1 – trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2006 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.15 Návrh na nabytí p. p. č. 4306/138 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 102/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 4306/138 – ostatní plocha o výměře 128 m2 v k. ú. Varnsdorf od pana MVDr. Ing. A. H. za kupní cenu 12.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.16 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 7684 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 103/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně nabýt do vlastnictví p. p. č. 7684 – ostatní plocha, komunikace o výměře 2.809 m2 v k. ú. Varnsdorf od Ústeckého kraje, správy a údržby silnic Ústeckého kraje, IČ 70892156. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel.

1.17 Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 8201 a p. p. č. 6239/1 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo bezúplatně nabýt do vlastnictví p. p. č. 8201 – ostatní plocha, komunikace o výměře 2.877 m2 a p. p. č. 6239/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře 12.516 m2 v k. ú. Varnsdorf od Správy železniční dopravní cesty, IČ 70994226. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel.

1.18 Návrh na (ne)uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 105/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví p. p. č. 5280 – zahrada o výměře 668 m2v k. ú. Varnsdorf od manželů M. a R. M. za cenu 133.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.19 Návrh na prodej části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 813/3 – ostatní plocha o výměře 485 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.20 Návrh na prodej p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 107/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 3616 – trvalý travní porost o výměře 944 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.21 Návrh na prodej p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 108/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést část p. p. č. 7510/4 – ostatní plocha, komunikace o 401 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.22 Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 109/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 5/2019 ze dne 24.01.2019.

1.23 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“
Usnesení č. 110/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1055/2019/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4.000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30 dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.
a dále
Usnesení č. 110/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1055/2019/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“, včetně jeho součástí.
a dále
Usnesení č. 110/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1055/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017.
a dále
Usnesení č. 110/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1055/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Varnsdorf-veřejné osvětlení ulice Čs. letců“.

1.24 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
Usnesení č. 111/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedeným příspěvkovým organizacím města dle předloženého návrhu.


2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé
3.01 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2018
Usnesení č. 112/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. v roce 2018.

3.02 Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Usnesení č. 113/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vstup města Varnsdorf do Sdružení pro rozvoj Šluknovska.
a dále
Usnesení č. 113/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se Stanovami Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

3.03 Čestné občanství
Usnesení č. 114/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo udělit čestné občanství města Varnsdorfu Prof. Ing. Ivě Ritschelové, Csc. in memoriam.

3.04 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf v roce 2018
Usnesení č. 115/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf v roce 2018.


4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2019
Usnesení č. 116/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí „Rozbor hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2019“.

 

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 117/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.

 

8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                            THMGR. ROLAND SOLLOCH  
starosta města                                                           místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Ing. Václav Moravec