Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

21. 6. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 20. června 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání:  
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3119 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh prodej části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh prodej části p. p. č. 315 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh prodej p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na směnu části p. p. č. 7777 za část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č.  6770/1, části p. p. č. 6770/2 a části p. p. č. 4209/2 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 149 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 7380 a p. p. č. 7381 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Uzavření smlouvy o spolupráci s SVS a. s. při rekonstrukci kanalizace a dešťové kanalizace v ul. Národní
1.13 Rozhodnutí o nabídkovém řízení „Zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava ve Varnsdorfu“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
 
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2018
3.02 Dohoda o společném záměru s městem Žitava
3.03 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o omezení provozování některých hazardních her
3.04 Vypracování projektové dokumentace Mateřská škola, ulice Západní
3.05 Žádost o schválení zvýšení spoluúčasti města v rámci projektu prevence kriminality Pobyty pro děti a mládež
3.06 Podání žádosti o neinvestiční dotaci a spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2019“
3.07 Přijetí investiční dotace pro ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf a spolufinancování projektu „Obnova školní zahrady“
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr     


1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 67/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3637/3 – trvalý travní porost o výměře 1.301 m2 (dle GP č. 5947-13/2019 část označena jako 3637/12) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a P. S. za kupní cenu 260.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 260.200 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3119 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 68/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 3119 – zahradu o výměře 14 m2 (dle GP č. 5954-21/2019 část označena jako 3119/2) v k. ú. Varnsdorf paní Ing. E. H. za kupní cenu 2.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh prodej části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 69/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 368 – zahradu o výměře 28 m2 (dle GP č. 594-132/2019 část označena jako díl „a“) v k. ú. Studánka u Rumburku a to tak, že jednu polovinu manželům V. a Ing. O. Ř. a jednu polovinu paní D. Ř. za kupní cenu 5.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh prodej části p. p. č. 315 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 70/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 315 – ostatní plocha, komunikace o výměře 23 m2 (dle GP č. 586-99/2019 část označena jako 315/2) v k. ú. Studánka u Rumburku paní A. H. za kupní cenu 2.415 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.05 Návrh prodej p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 71/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 338 – trvalý travní porost o výměře 1.238 m2 (dle GP č. 595-115/2019 část označena jako 338/2) v k. ú. Studánka u Rumburku panu T. M. za kupní cenu 123.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 71/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 338 – trvalý travní porost o výměře 3.388 m2 (dle GP č. 595-115/2019 část označena jako 338/1) v k. ú. Studánka u Rumburku manželům J. a L. S. za kupní cenu 338.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 72/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 112/2018 ze dne 28.11.2018.
a dále
Usnesení č. 72/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 1519/133 – zastavěná plocha o výměře 79 m2 a p. p. č. 1519/148 – zahrada o výměře 517 m2 v k. ú. Varnsdorf panu A. H. za kupní cenu 119.200 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 72/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1519/148 – zahrada o výměře 10 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Ing. P. a Ing. D. B. za kupní cenu 2.000 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 72/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1519/148 – zahrada o výměře 4 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům Bc. A. a H. H. za kupní cenu 800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.07 Návrh na směnu části p. p. č. 7777 za část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf
(Zastupitelstvo města rozhodlo stáhnout tento bod z programu jednání.)

1.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č.  6770/1, části p. p. č. 6770/2 a části p. p. č. 4209/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 73/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6770/1 – trvalý travní porost o výměře cca 15 m2 a části p. p. č. 6770/2 – zastavěná plocha o výměře cca 5 m2 k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2039 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 73/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 4209/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_1203 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 149 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 74/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 149 – trvalý travní porost o výměře 1.297 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku panu D. O. a paní D. R. a to tak, že každému jednu polovinu za kupní cenu 259.400 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 259.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.10 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)

1.11 Návrh na prodej p. p. č. 7380 a p. p. č. 7381 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 75/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 7380 – trvalý travní porost o výměře 163 m2 a p. p. č. 7381 – zahrada o výměře 456 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům K. a R. N. za kupní cenu 123.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.12 Uzavření smlouvy o spolupráci s SVS a. s. při rekonstrukci kanalizace a dešťové kanalizace v ul. Národní
Usnesení č. 76/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby DC052097 Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 – rekonstrukce kanalizace“ a „Varnsdorf, ul. Národní po KŠ 45043 – rekonstrukce dešťové kanalizace“ se Severočeskou vodárenskou společností a. s. s realizací díla v roce 2020.
a dále
Usnesení č. 76/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování akce Rekonstrukce dešťové kanalizace, ul. Národní po KŠ 45043 z rozpočtu města na rok 2020 v předpokládané výši 2.142.102 Kč bez DPH.

1.13 Rozhodnutí o nabídkovém řízení „Zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 77/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo v nabídkovém řízení na služby zadaném dle §10 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava ve Varnsdorfu„ o přidělení vybranému dodavateli Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, IČ 25332473.
a dále
Usnesení č. 77/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby s vybraným dodavatelem Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, IČ 25332473 na Zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava ve Varnsdorfu za cenu 39.90 Kč bez DPH/km dopravního výkonu na dobu 4 let od podpisu smlouvy.


3. Různé
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2018

Usnesení č. 78/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2018.

3.02 Dohoda o společném záměru s městem Žitava
Usnesení č. 79/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s Dohodou o společném záměru mezi městem Žitavou a městem Varnsdorf v předloženém znění.
a dále
Usnesení č. 79/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Dohody o společném záměru mezi městem Žitava a městem Varnsdorf.

3.03 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o omezení provozování některých hazardních her
Usnesení č. 80/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o omezení provozování některých hazardních her v předloženém znění.

3.04 Vypracování projektové dokumentace Mateřská škola, ulice Západní
Usnesení č. 81/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města uzavřením smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Mateřská škola, Západní ulice, Varnsdorf se společností RG architects studio s. r. o., Československých letců 786, 407 47 Varnsdorf, IČ  02096111, zastoupenou Radomírem Grafkem, ve výši 1.800.000 Kč bez DPH na základě zápisu do seznamu podpořených projektů IROP.
a dále
Usnesení č. 81/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit financování vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Mateřská škola, Západní ulice, Varnsdorf v roce 2019.

3.05 Žádost o schválení zvýšení spoluúčasti města v rámci projektu prevence kriminality Pobyty pro děti a mládež
Usnesení č. 82/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zvýšení spoluúčasti města Varnsdorf pro projekt Pobyty pro děti a mládež ze 154.000 Kč na 179.500 Kč.

3.06 Podání žádosti o neinvestiční dotaci a spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2019“
Usnesení č. 83/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti o neinvestiční dotaci z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Lední školička bruslení 2019“.
a dále
Usnesení č. 83/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním projektu „Lední školička bruslení 2019“ ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2019.

3.07 Přijetí investiční dotace pro ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf a spolufinancování projektu „Obnova školní zahrady“
Usnesení č. 84/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s přijetím investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Obnova školní zahrady“ ve výši 199.345 Kč do rozpočtu města Varnsdorf.
a dále
Usnesení č. 84/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se spolufinancováním projektu „Obnova školní zahrady“ ve výši 170.000 Kč z rozpočtu města Varnsdorf v roce 2019.


4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019

Usnesení č. 85/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019 v předloženém znění.


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
Usnesení č. 86/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit finanční výbor kontrolou finančního plnění rozpočtu města Varnsdorf v souvislosti s výběrem pokut za přestupky z radarového měření za r. 2018 a 1. pololetí r. 2019.


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 87/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          THMGR. ROLAND SOLLOCH
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Marta Maryšková