Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

31. 5. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 30. 05. 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej části p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh prodej části p. p. č. 1413/1 a části p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh prodej části p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí p. p. č. 7295/2, p. p. č. 521/2, p. p. č. 798/2, p. p. č. 2268/5 a p. p. č. 2673/2, vše v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh prodej p. p. č. 3483 a p. p. č. 3482 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh prodej p. p. č. 364/8 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.07 Návrh prodej p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh prodej části p. p. č. 5436/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh prodej p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh prodej části p. p. č. 3029/4 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v důsledku realizace stavby „Stavební úpravy chodníků v ulici Plzeňská, Varnsdorf, osvětlení přechodu“
1.12 Návrh na nabytí 68 bytových jednotek v domě č. p. 2761 a č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf
1.13 Uzavření smlouvy č. 19/SML1635/SoPD/KP o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2019
1.14 Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
2. Zprávy výborů ZM
2.01 Navýšení počtu členů Kontrolního výboru
3. Různé 
3.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2018
3.02 Dobrovolný svazek obcí Tolštejn
3.03 Zpráva o hospodaření společnosti REGIA a. s. v roce 2018
3.04 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o omezení provozování některých hazardních her
4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr   
  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej části p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 47/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 7721/1 – trvalý travní porost o výměře 2.632 m2 (dle GP č. 5927-87/2019 část označena jako 7721/24) v k. ú. Varnsdorf panu J. I. za kupní cenu 526.400 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 526.400 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.02 Návrh prodej části p. p. č. 1413/1 a části p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 48/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 1413/1 – ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 73 m2 a část p. p. č. 1422 – ostatní plocha, komunikace o výměře 382 m2 (dle GP č. 5733-15/2019 části označeny jako díl „a“ a díl „b“) v k. ú. Varnsdorf manželům J. a J. Š. za kupní cenu 54.710 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh prodej části p. p. č. 5579/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 49/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést část p. p. č. 5579/19 – ostatní plocha, komunikace o výměře 22 m2 (dle GP č. 5935-14/2019 část označena jako p. p. č. 5579/23) v k. ú. Varnsdorf panu E. B. za kupní cenu 4.400 Kč, splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí p. p. č. 7295/2, p. p. č. 521/2, p. p. č. 798/2, p. p. č. 2268/5 a p. p. č. 2673/2, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 1/2019 ze dne 24.01.2019.
a dále
Usnesení č. 50/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 7295/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2042 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 50/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 521/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 27 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_1999 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 50/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 798/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 26 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2011 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 50/2019/5 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 2268/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 20 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2024 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
a dále
Usnesení č. 50/2019/6 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 2673/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 38 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2015 za následujících podmínek:
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.05 Návrh prodej p. p. č. 3483 a p. p. č. 3482 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 51/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3483 – trvalý travní porost o výměře 1.118 m2 a p. p. č. 3482 – trvalý travní porost o výměře 460 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.06 Návrh prodej p. p. č. 364/8 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 52/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 364/8 – trvalý travní porost o výměře 1.866 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku.

1.07 Návrh prodej p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny)

1.08 Návrh prodej části p. p. č. 5436/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 53/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 5436/1 – zahrada o výměře cca 350 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.09 Návrh prodej p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 54/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 754 – orná půda o výměře cca 2.204 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.10 Návrh prodej části p. p. č. 3029/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 55/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3029/4 – ostatní plocha, komunikace o výměře 108 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.11 Návrh na uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností v důsledku realizace stavby „Stavební úpravy chodníků v ulici Plzeňská, Varnsdorf, osvětlení přechodu“
Usnesení č. 56/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. VI/1029/2019/DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Stavební úpravy chodníků v ulici Plzeňská, Varnsdorf, osvětlení přechodu“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, jakož i strpět vstup a vjezd v souvislosti se zřízením provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to dle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah služebnosti, a který bude nedílnou součástí vlastní smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4.000 Kč. K úhradě bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu. Jednorázová úplata bude splatná nejpozději do 30ti dnů od doručení faktury budoucímu oprávněnému.
a dále
Usnesení č. 56/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. VI/1029/2019DC o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení: „Stavební úpravy chodníků v ulici Plzeňská, Varnsdorf, osvětlení přechodu“, včetně jeho součástí.
a dále
Usnesení č. 56/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit smlouvu č. X/1029/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Stavební úpravy chodníků v ulici Plzeňská, Varnsdorf, osvětlení přechodu“. Město Varnsdorf je povinno zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa komunikace a silničního pozemku. Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017.
a dále
Usnesení č. 56/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem smlouvy č. X/1029/2019/DC o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Stavební úpravy chodníků v ulici Plzeňská, Varnsdorf, osvětlení přechodu“.

1.12 Návrh na nabytí 68 bytových jednotek v domě č. p. 2761 a č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 57/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo za uvedených podmínek nenabýt 68 bytových jednotek v domě č. p. 2761 a č. p. 2763 v k. ú. Varnsdorf od společnosti Questenberk s. r. o.

1.13 Uzavření smlouvy č. 19/SML1635/SoPD/KP o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek pro rok 2019
Usnesení č. 58/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML1635/SoPD/KP mezi Městem Varnsdorf a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.

1.14 Dodatek smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 59/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 2 ke  smlouvě o dílo č. 070/2018, uzavřené dne 30.05.2018 mezi městem Varnsdorf a společností Termi s. r. o. IČ: 25032640 na akci „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 649.612,82 Kč bez DPH.


2. Zprávy výborů ZM
2.01 Navýšení počtu členů kontrolního výboru

Usnesení č. 60/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo, že kontrolní výbor bude pětičlenný.
a dále
Usnesení č. 60/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit paní Ing. Helenu Hynčicovou a paní Miroslavu Geržovou do funkce členů kontrolního výboru.


3. Různé
3.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2018

Usnesení č. 61/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2018.

3.02 Dobrovolný svazek obcí Tolštejn
Usnesení č. 62/2019/1 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vstup města Varnsdorf do Dobrovolného svazku obcí Tolštejn.   
a dále
Usnesení č. 62/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města zastupováním města v orgánech Dobrovolného svazku obcí Tolštejn.  

3.03 Zpráva o hospodaření společnosti REGIA a. s. v roce 2018
Usnesení č. 63/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Zprávu o hospodaření společnosti REGIA a. s. v roce 2018.

3.04 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o omezení provozování některých hazardních her
Usnesení č. 64/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o omezení provozování některých hazardních her v pozměněném znění.


4. Finanční záležitosti  
4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019

Usnesení č. 65/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019 v předloženém znění.


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 66/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM.


8. Závěr


ING. STANISLAV HORÁČEK                                          THMGR. ROLAND SOLLOCH
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Mgr. Jan Šišulák