Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 4. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 28.03.2019 od 15:00 hod. ve studentském centru Střelnice

Program jednání:  

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej p. p. č. 3757, části p. p. č. 3760 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh prodej p. p. č. 235 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh prodej p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/141 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.07 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.08 Splnění podmínek prodeje domu č. p. 1125 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 

3.01 Investiční projekt Multifunkční učebna a bezbariérovost ZŠ a MŠ Bratislavská        
3.02 Spolufinancování veřejně prospěšných prací
4. Finanční záležitosti  
4.01 Závěrečný účet města za rok 2018 a schválení účetní závěrky 2018
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2019
4.03 Výzva Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci OZV č. 4/2012
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr
     

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej p. p. č. 3757, části p. p. č. 3760 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřevést p. p. č. 3757 – zahrada o výměře 1.649 m2, část p. p. č. 3760 – zahrada o výměře 1.614 m2 a p. p. č. 3758 – trvalý travní porost o výměře 89 m2 v k. ú. Varnsdorf.

1.02 Návrh prodej p. p. č. 235 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 34/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 235 – trvalý travní porost o výměře 1.468 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní Bc. A. J. a panu L. L. a to tak, že každému jednu ideální polovinu za kupní cenu 293.600 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy a za podmínky zřízení věcného předkupního práva města Varnsdorf k převáděnému pozemku za cenu 293.600 Kč do doby kolaudace nízkopodlažního objektu na tomto pozemku. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.03 Návrh prodej p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 35/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo převést p. p. č. 15/1 – ostatní plochu, neplodnou půdu o výměře 74 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní P. Š. za kupní cenu 14.800 Kč splatnou v den podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.04 Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 36/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nenabýt do vlastnictví p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf.

1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/141 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/141 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS za následujících podmínek:

  • Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15ti dnů od dokončení stavby, po předložení zaměření skutečného zastavění pozemku.
  • Kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.


1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
Usnesení č. 38/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2762/10 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní J. J. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf a zároveň podílu na nesplaceném úvěru SVBJ ve výši 1.389.160 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.07 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
Usnesení č. 39/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví garsoniéru v bytovém domě č. p. 2762/11 ul. Kovářská ve Varnsdorfu od paní Z. U. za cenu 30.000 Kč včetně podílu na společných částech domu a p. p. č. 6204/6 v k. ú. Varnsdorf a zároveň podílu na nesplaceném úvěru SVBJ ve výši 1.389.160 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

1.08 Splnění podmínek prodeje domu č. p. 1125 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 40/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změnu termínu splnění podmínek prodeje domu spočívajících v dokončení opravy střechy a opravy fasády včetně vrchního nátěru na domě č. p. 1125 v k. ú. Varnsdorf do 31.12.2019 za podmínky sepsání dodatku ke kupní smlouvě a nové směnky.


2. Zprávy výborů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Různé
3.01 Investiční projekt Multifunkční učebna a bezbariérovost ZŠ a MŠ Bratislavská        
Usnesení č. 41/2019/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, p. o., 407 47, IČ 70698198, do 5. výzvy MAS Český sever z. s.  – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever na projekt s názvem Multifunkční učebna a bezbariérovost.           
a dále
Usnesení č. 41/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování projektu Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, p. o., 407 47, IČ 70698198 s názvem Multifunkční učebna a bezbariérovost z 5. výzvy MAS Český sever z. s.  – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever ve výši 2.500.000 Kč vč. DPH v letech 2019-2020.

3.02 Spolufinancování veřejně prospěšných prací
Usnesení č. 42/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo spolufinancovat vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací na základě dohody s Úřadem práce České republiky do výše minimální mzdy v roce 2019.


4. Finanční záležitosti  
4.01 Závěrečný účet města za rok 2018 a schválení účetní závěrky 2018
Usnesení č. 43/2019/1  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Varnsdorf za rok 2018 bez výhrad.
a dále
Usnesení č. 43/2019/2 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit účetní závěrku města Varnsdorf za rok 2018.
a dále
Usnesení č. 43/2019/3 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit předložení zastupitelstvu Zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města, které nebyly součástí závěrečného účtu, samostatně delegovanými zástupci města.
a dále
Usnesení č. 43/2019/4 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo o převedení výsledku hospodaření v hospodářské činnosti města ve výši 5.500.000 Kč do hlavní činnosti a jeho zapojení do rozpočtu na investice v oblasti bytového hospodářství.

4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2019
Usnesení č. 44/2019  (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2019.

4.03 Výzva Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci OZV č. 4/2012
Usnesení č. 45/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výzvu Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2012 a ukládá starostovi města, aby zajistil předložení návrhu nové obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf k regulaci loterií.


5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
Usnesení č. 46/2019 (výsledky hlasování)
Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí zprávu starosty města o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM


8. Závěr

 

ING. STANISLAV HORÁČEK                                          JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                         místostarosta města

 

Předseda návrhové komise: Ing. Jaroslav Draský